Vik skule og barnehage

Foreldresamarbeid i Vikebygd barnehage

Etter barnehagelova skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval (SU).

Små einingar kan ha felles samarbeidsutval (SU) for barnehage og skule.

Vikebygd barnehage har felles samarbeidsutval (SU) med Vik skule.

Barnehagelova om foreldresamarbeid


§ 4

Foreldreråd og samarbeidsutvalg: "For å sikre samarbeidet med barnas hjem,
skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget."

 

§ 5

Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole:

"Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole.

Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd."

 

Referat fra SU-møter

Referat 25.09.13

SU - Vik skule og barnehage 2017-2018
Namn Representant for: Funksjon
Gudvin Hetland Føresette skulen FAU Leiar
Cathrine H. Tindeland Føresette skulen FAU
Anne Marte Waage Tveit Vindafjord kommune Skrivar
Johannes Hustveit Vindafjord kommune
Judith Gundersen Undervisningspersonalet
Hjørdis Marie Vårvik Andre tilsette skulen
Mona Trovåg Elevrepresentant
Hanna Frøvik Svendsbøe Elevrepresentant
Ellen Skretteberg Tilsette i barnehagen
Anne Byrkja Tilsette i barnehagen
Beate Håland FAU barnehagen Nestleiar
FAU barnehagen
FAU - Vikebygd barnehage 2014-2015

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30