Vats skule

Råd og utval - Vats skule

For å sikre brukarmedverknad skal alle grunnskular ha eit foreldreråd (FAU), samarbeidsutval (SU), eit skulemiljøutval (SMU) og eit elevråd. Møtefrekvensen i desse råda og utvala er noko ulik. Elevrådet har møter ca. ein gong i månaden, medan SU/SMU har ein gong kvart halvår. 

Under kan du lesa referat frå møta.

Foreldrerepresentantane som blir valt blant dei føresette i kvar klasse utgjer skulen sitt foreldreråd (FAU). Frå FAU blir det valt ut to representantar som også skal representere dei føresette i skulen sitt samarbeidsutval (SU) og skulemiljøutval (SMU).

Samansetninga av SU består av:

  • to representantar for undervisningspersonalet
  • en representant for andre tilsette ved skolen
  • to foreldrerepresentantar
  • to elevrepresentantar
  • to representantar frå kommunen

I praksis fungerer skulen sitt SU også som SMU. For å sikre at elevar og foreldre er i fleirtal blir det oppnemnd tilleggsrepresentantar frå elevane og foreldra. 

Referat
 

Råd og utval


Råd og utval 17-18 (PDF, 179 kB)

Råd og utval 16-17

 

FAU


 

SU/SMU


Referat SU-møte 17.10.16

Referat SU-møte 24.04.16

Kontaktinformasjon

Vats skule
Saudavegen 6957,
5578 Nedre Vats
E-post : vats.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 60