Vågen skule

Samarbeidsutval (SU) - Vågen skule

Samarbeidsutvalet (SU) er det øvste rådgivande organet på skulen, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Leiar i SU 2017-18: Ida Grønli

SU kan uttale seg om følgande:

  • Forslag til budsjett

  • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen

  • Plan for samarbeid heim-skule

  • Skulevurdering

  • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

  • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket
  • Fritidsaktivitetar
  • Skuleskyss

  • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast

  • Ordensreglementet og andre gjeldande reglement 

Kontaktinformasjon

Vågen skule
Vågshagen 22,
5582 Ølen
E-post : vaagen.skule@vindafjord .kommu..
Telefon
: 53 65 57 70