Sosiale tenester

Transportteneste for funksjonshemma (TT-tenesta)

Transportteneste for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel. Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjar. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.

Det er Rogaland Fylkeskommune som behandlar desse søknadane. 

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her

Parkeringskort for rørslehemma gir deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Kontaktinformasjon

Service- og fellestenester
Rådhuset Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65