Sosiale tenester

Opplysing, råd og rettleiing

Generelt har alle offentlege kontor plikt til å gi opplysingar, råd og rettleiing om eiga verksemd (Jfr. Forvaltningsloven § 11). NAV-kontoret har i tillegg ei utvida plikt til å gi opplysingar, råd og rettleiing som ikkje berre er begrensa til eige fagområde (Jfr. "Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen").

Hensikta med råd og rettleiing er ikkje berre å løyse eksisterande problem, men å søkje å førebygge at problem oppstår.

Du treng ikkje vere i ein vanskeleg livssituasjon for å få råd og rettleiing hos NAV-kontoret, men det kan vere hensiktsmessig i høve til å finne alternative moglegheiter til økonomisk sosialhjelp. Om NAV-kontoret ikkje kan gi råd og rettleiing, skal dei, så vidt det er mogleg, sørge for at andre i kommunen gjer det.

Kven kan få råd og rettleiing?

Å få råd og rettleiing går vanlegvis ut ifrå at du sjølv tar kontakt med NAV-kontoret i kommunen. Ved å vende deg til NAV kan det bli sett i gang tiltak for å finne ut kva du har behov for.

I nokre tilfelle kan også NAV-kontoret på eiga initiativ gi informasjon, råd og rettleiing om dette kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem.

Kva kan du få hjelp til?

NAV-kontoret kan gi opplysingar om kva du har rett på, og rettleiing om regelverk og kva som er vanleg praksis i tenestene.

  • Opplysingar om saksbehandlingsreglar, rett til å klage og saksbehandlingstid
  • Hjelp til å fylle ut søknadar
  • Informasjon om andre ytingar du kan ha krav på (til dømes etter Folketrygdloven)
  • Informasjon om bustadspørsmål (husleigeformidling, kontraktar, reglar for søknad om bustønad kommunalt og statleg)
  • Opplysingar om arbeidsformidling og rettleiing knytta til jobbsøkjing
  • Informasjon om barnehagar og skular, familierådgiving
  • Henvising og informasjon i høve til helseproblem
  • Opplysingar om økonomisk rådgiving
  • Råd og rettleiing til rusmisbrukarar og deira pårørande


Søknadsskjema kommunale tenester i Nav (PDF, 255 kB)

 

Teieplikt

Rådgivar eller saksbehandlar på NAV-kontoret har teieplikt.

Om det er vanskeleg å legge fram ei sak og få rettleiing over open skranke, kan du be om at slik rådgiving skjer på ein eigna stad.

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord- Etne
Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33 (08:00 - 15:30)

Opningstid
: 12:00 - 14:00