Sosiale tenester

Søknad om kommunal omsorgsbustad eller kommunal bustad, skal skje skriftleg på eige skjema i søknadssenteret.

Søknaden sendast til:
Vindafjord kommune - Tenestekontoret
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

Ta kontakt med Tenestekontoret, tlf. 53 65 60 48 om du lurar på noko.

Kommunale bustader er utleigebustader for personar med spesielle bustadbehov av midlertidig eller varig karakter. Me skil mellom kommunal bustad og kommunal omsorgsbustad.

Kommunal bustad - Målgruppe: Den som er utan bustad, er vanskelegstilt på grunn av helse, sosiale høve eller økonomi, eller ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden.

Kommunal omsorgsbustad - Målgruppe: Den som på grunn av langvarige og/eller samansette helsevanskar (fysisk og/eller psykisk), utviklingshemming og/eller funksjonstap har behov for tilrettelagt bustad.

Er du i ein nødsituasjon utan stad å bu, skal NAV hjelpa med å finne midlertidig stad å bu (jfr. Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27").

Tenesta vil vere aktuell i akutte situasjonar, til dømes ved brann, utkasting, familie- eller samlivsbrot. Midlertidig butilbod er eit butilbod som ikkje er meint å vere over tid, men ved akutt bustadløyse, der ein ikkje har ein stad å sove og opphalde seg det neste døgnet.

Søknadsskjema kommunale tenester i NAV (PDF, 255 kB)

Kontaktinformasjon

Service- og fellestenester
Rådhuset Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65