Sosiale tenester

Integreringstenesta

Integreringstenesta har hovudansvaret for busetting av flyktningar i Vindafjord kommune. Integreringstenesta arbeidar med integrering og oppfølging av dei busette flyktningane og har ansvar for å koordinera introduksjonsprogrammet.

Integreringstenesta er organisert som ein del av NAV Vindafjord og har 3,6 årsverk. Dette inneber stillingar som fagansvarleg, rettleiar for økonomi og arbeid, programrådgivar, miljøarbeidar og familiekonsulent.

Vindafjord kommune busett flyktningar etter avtale med IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) og etter vedtak frå kommunestyret. Nybusette flyktningar og deira familiesameinte som har behov for grunnleggjande kvalifisering, deltek i introduksjonsprogrammet. Målet er at dei skal læra seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) set føringar for korleis kommunen skal gjennomføra introduksjonsprogrammet.

Adresse: NAV Vindafjord, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Fagansvarleg: Miriam Aareskjold
Tlf.: 41287722
e-post: miriam.aareskjold@nav.no