Sosiale tenester

Støttekontakt

Støttekontakt er eit godt innarbeid tiltak som vert nytta av fleire brukargrupper som barn, unge og vaksne med psykiske vanskar, yngre og eldre funksjonshemma og rusmiddelmisbrukarar m.v.

Kontaktperson: Nina Haslemo, tlf: 53 65 56 23, mail: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no

Kva er ein støttekontakt?

Å vere støttekontakt vil seie å ha løna samvær med brukaren på fritida deira. Nokre har kanskje lite nettverk og er med på lite fritidsaktivitetar. Arbeidet som støttekontakt går derfor ut på å vere i saman med brukaren, enten i eigen heim eller delta i sosiale aktivitetar med dei. Nokre kan også trenge lettare rettleiing i sosiale samanhengar.

Kven kan vere støttekontakt?

Menn og kvinner frå 18 år og oppover. Me ynskjer personar som er positive og interesserte i å hjelpe i kvardagen og i fritida. Det er bra om du har ulike interesser/hobbyar. Det er også viktig at ein kan setje seg inn i kva behov den einskilde brukaren har.

Arbeidstid?

Dette blir etter brukaren behov. Det kan vere ein eller to ettermiddagar i veka, eller nokre timar i helga.

Generelt om støttekontakt

Støttekontakt er eit hjelpetiltak kommunen tilbyr brukaren. Dette krev at støttekontakten og kommunen samarbeider. Me har derfor samarbeidsmøter jamleg. Støttekontakten får rettleiing frå kommunen.

Løns - og tilsetjingsforhold i samsvar med kommunale reglar.

Korleis gå fram?

De kan ta kontakt med kommunen for spørsmål, eller ynskje om å vere støttekontakt. Søknad skal skje på eige skjema (PDF, 184 kB). Det er krav til politiattest.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30