Sosiale tenester

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er ein ny moglegheit for deg som:

 • ønsker å kome i arbeid eller aktivitet og vil bruke evner og ressursar på noko nyttig og meiningsfylt
 • treng rettleiing for å finne fram i papirmøller og byråkrati
 • har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å kome i ein slik situasjon
 • har vore i ulike hjelpetiltak tidlegare utan at dette har ført til arbeid eller avklaring
 • har idèar om korleis livet kan bli betre, men er usikker på korleis ein kan få det til
 • kunne tenkt seg ein oversiktleg økonomi med ei fast løn(kvalifiseringsstønad) tilsvarande 2G, pluss bustønad og barnetillegg.

Søknad om deltaking i kvalifiseringsprogrammet (PDF, 66 kB)

Kva er eit kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølging du treng for å kome i arbeid eller meiningsfull aktivitet. Programmet gir også ein moglegheit for å avklare andre kjelder til inntekt du kan ha dersom du ikkje klarer vanleg arbeid.

I krava til programmet gjeld også:

 • Programmet skal vere på full tid.
 • Du får løn og vanleg ferie.
 • Du har rett på barnetillegg om du har born og kan ha rett til bustønad om du har eigen bustad. 

Kva inneheld programmet?

Det er kva du kan og ønsker som bestemmer innhaldet i  kvalifiseringsprogrammet ditt. Saman med rettleiar kan du derfor planlegge innhaldet i programmet, som først og fremst skal innehalde:

 • arbeidsretta aktivitetar
 • opplæringsaktivitetar
 • tett individuell oppfølging og rettleiing

Om du treng medisinsk eller anna behandling, eller rettleiing på andre livsområde enn arbeid, kan dette bli innarbeidd. Døme på dette kan vere økonomisk rådgiving, busituasjon, fritidsaktivitetar, søvnproblem, kosthald og fysisk trening.

Du får ansvar for å følge opp planen, i samarbeid med rettleiinga frå NAV-kontoret. 

Kva er kvalifiseringsstønad?

Som deltakar i kvalifiseringsprogram har du rett til kvalifiseringsstønad.

 • Stønaden er på 2G.
 • For deltakarar under 25 år er stønaden 2/3 av full stønad.
 • Det vert gitt eit barnetillegg for 22 dagar pr. månad.
 • Du må betale skatt av stønaden.

Kvalifiseringsprogram kan bli gitt for ein periode på inntil eit år. Etter ei ny vurdering kan det bli forlenga med eit år, eventuelt meir dersom det er nødvendig.

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord
Rådhusplassen 1 Rådhusplassen 1
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 55 55 33 33

Opningstid
: Måndag, tysdag, onsdag og fredag: 10-14. Torsdag: 11-15.