Sokneråd

Hovudansvaret for gudstenester og kyrkjelege handlingar er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndigheit på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet.

Soknerådet sine oppgåver


Driftsmessig

 • Kyrkjebyggjande verksemd
 • Gudstenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kyrkjemusikalsk arbeid som kor, konsertar og anna sang- og musikkliv i kyrkjelyden.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøksteneste, frivillig arbeid, medarbeidarskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, kyrkjeblad
 • Misjon og evangelisering, økumenikk

Forvaltningsmessig

 • Bestemma kva kyrkjeofringane skal gå til
 • Oppretta stillingar som er finansiert med soknerådet sine eigne midlar (med fellesrådet si godkjenning)
 • Medverka (avgi uttale) ved tilsetting av prest, prost og biskop
 • Uttala seg om prestane si arbeidsfordeling
 • Føre forteikning over kyrkja sitt inventar og utstyr
 • Utleige av kyrkja
 • Førebu og innstilla i saker til soknemøtet
 • Førebu og gjennomføra val av sokneråd
 • Avgi rapportar og liknande til kyrkjelege myndigheiter (Departementet, Kyrkjemøtet, bispedømmerådet)

Vedtak i høve til gudstenesta

 • Bruk av alternativ musikk til enkeltledd
 • Formar for lovsong
 • Val av tekstlesarar
 • Når og kor ofring skal finna stad
 • Kva form av Herrens bønn som skal nyttast
 • Kva type vin som skal nyttast ved nattverd
 • Kva utdelingsmåte som skal nyttast ved nattverd
 • Val av lek-nattverdmedhjelparar, etter forslag frå presten. Desse skal godkjennast av biskopen. 

Gudstenestelista og anna informasjon finn du på http://www.hyrdingen.no/

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Kyrkjeverje
Tlf: 53 65 57 93
E-post: Send epost