Brannen på Skjold skule - oppdatert fredag 9. mars kl. 16.00

Brannvesenet 1.jpg - Klikk for stort bilete

BRANN PÅ SKJOLD SKULE – info fredag 9. mars kl. 16.00

Så er den første veka med provisoriske skulelokale over.  Det er grunn til å retta stor takk til alle gode hjelparar: Firma og handverkarar, utleigarar, bygdafolk flest, kommuneadministrasjonen, media, og til elevar, føresette og tilsette som har tatt dette med godt humør og stort pågangsmot!

Status nå er at politiet er ferdig med arbeidet sitt, og oppryddingsarbeidet kan starta for alvor.  Det luktar framleis røyk i bygget, men nå kan ein fjerna alle brende bygningsrestar som avgir lukt.  Det er grunn til å vera optimist med tanke på å ta dei fleste klasseromma  i bruk etter påske.  Derimot viser det seg at mange av golva må skiftast, noko som først og fremst gir utfordringar for personalet.  Truleg vil dette bli løyst med ein brakkerigg på skuleområdet.  Me har også utfordringar fordi golva i kunst-og handverksavdelinga må skiftast.

Meir informasjon blir gitt etter kvart.

Til slutt: Fordi Skjold Arena nå i realiteten er eit skulebygg, ber me om at elevar som blir køyrde til skulen blir sette av på den doble parkeringsplassen til høgre, ikkje på parkeringsplassen framfor huset. 

 Det kan bety at føresette må følgja elevar over vegen.  Me ber om forståing for at dette er nødvendig nå i denne spesielle situasjonen.

God helg!


BRANN PÅ SKJOLD SKULE – oppdatering tysdag 6. mars kl. 18.30

Så er heile skulen i gang att!  Elevene på 5.-10.trinn fekk felles informasjon i Kultursalen då undervisninga starta i dag, før dei gjekk kvar til sitt.  Nå i ettermiddag har me hatt møte og fått rapport frå alle klassane, og det viser seg at både elevane og dei tilsette har funne seg godt til rette.  Det er sjølvsagt nokre småting av praktisk art som må ordnast opp i, men me tek ein dag om gangen og løyser utfordringane etter kvart.

Fredag f.k. skal 1.-4. og 9.tr. på skitur til Fjellstøl/Oppheim.  Dei andre klassane vurderer å reisa neste veke.

Som kjent har me nå undervisning på Skjold Arena.  Det betyr at det er mange menneske som ferdast på området utanfor bygget.  Me ber om at føresette tek omsyn til dette når det gjeld transport av elevar:  Gjer det til ein vane å setja elevar av inne på den doble parkeringa til høgre  i staden for å køyra heilt  inn til bygget.

Frå rundkøyringa og inn til skulebygget vil det bli sett opp byggegjerde for å hindra konflikt med anleggs-trafikken som nå er på skuleområdet.

Frå torsdag og fram til i dag har det blitt sendt ut informasjon kvar dag.  Nå har me gått over i ei ny fase: Drifta er i gang att.  Heretter vil me leggja ut informasjon når det er viktige opplysningar som gjeld alle, elles må me tenkja at «intet nytt er godt nytt».  Kontaktlærarane brukar eigne system for å få ut informasjon som gjeld dei einskilde klassane.

Takk til alle  som har gitt hjelp og støtte desse første dagane,- det har letta situasjonen betrakteleg!

Ver ikkje redd for ta kontakt om det er eitkvart, på epost eller på mobil.

BRANN PÅ SKJOLD SKULE - OPPDATERING MÅNDAG 5.3.18 kl. 17.00

Så var me i gang att! I dag tidleg møtte det elevar til morgon-SFO, og kl. 8.40 var undervisninga i gang. 1.-3. klasse har vore i klasseromma sine som vanleg.  4.klasse har fått nytt klasserom, noko dei tok veldig fint!  Mykje av tida i dag gjekk med til å bearbeida det som har skjedd. , mange elevar hadde spørsmål eller noko dei ville fortelja, men mange var også godt orienterte,- det er flott at de har snakka om hendingane heime.   Flinke og trygge tilsette har tatt godt vare på elevane, både i dag og på SFO sjølve branndagen.

Me har elles hatt møte med alle i personalet og komme vidare i planleggingsarbeidet. 

I morgon, tysdag, ønskjer me alle dei øvrige elevane velkommen til litt andre omgjevnader enn vanleg:

5.tr..:     Musikksalen i underetg. på Skjold Arena

6.tr.:      Tidl. Legesenteret

7.tr.:      Musikkrommet i underetg. på Skjold Arena

8.tr.:      Sidesalen og div. rom i kyrkja

9.tr.:      Matsalen og sidesalen på Skjold Arena

10.tr.:    Tidl. Legesenteret

Elevane møter og stiller opp utanfor Skjold Arena til vanleg tid. Det blir ei kort info-økt før undervisninga startar.

5.-10.tr. skal i morgon ta med seg heim klede og sko  som har lege her på skulen.  Det er grunn til å understreka at alt må vera reinvaska og luktfritt før det kan takast med til skulen att  Reingjeringsfirmaet som arbeider her på skulen tilrår vaskemiddel med sitronduft, og bruk av tørketrommel. Søndag 4. mars kl. 20.00:

I morgon kl. 7.00 er SFO open som vanleg, og kl. 8.40 startar undervisninga for 1.-4.klasse.  Lærarane vil bruka god tid i morgon til å snakka med elevane om det som har skjedd, slik at dei får høve til å bearbeida inntrykka og stilla spørsmål om det dei lurer på.  Elevane har kort dag på skulen, og SFO er open fram til kl. 16.30.  I tida frå 11.30 og ei tid framover vil det vera vikarar på SFO, fordi det faste personalet er på orienteringsmøte.

Det er fint om elevane kan ta med drikkeflaske med namn på. 

Frå tysdag av blir det full drift for alle klassane.  I morgon vil det bli informert om kor dei ulike klassane er midlertidig lokaliserte.  Som tidlegare meldt, skal elevane på 5.-10.tr. møta utanfor Skjold Arena tysdag morgon.

Nokre av elevane har hatt tøy hengande på skulen.  Elevane får dette med heim på tysdag. Alle klede/sko tøy som skal brukast på skulen må vaskast først!

Skule-administrasjonen har midlertidige lokale i foajeen på Skjold Arena.

Kontakt med skulen: Fasttelefonen virkar førebels ikkje, men skulen kan kontaktast på vanlege mailadresser  og på mobil:

Telefonnummer
Berit Mortveit Listog 99 03 72 02
Marit Langelandsvik 98 86 51 50
Nina Iren Husevåg: 99 23 89 15
Helge Stavenes 45 15 00 07
SFO 48 89 11 59
Tove Tørresdal 41 63 38 50


   

 

 

 

3.3.18. kl 16.30: Informasjon laurdag ettermiddag: Skuleleiinga har vore på jobb i føremiddag, og kan informera om følgjande:

Etter alt å dømma, kan elevane på 1.-4.tr. møta på SFO og på skulen som vanleg måndag morgon. Småskuleavdelinga er praktisk talt uskadd, men me har slite med straum-og vasstilførsel. Nå ser dette ut til å vera på plass, og sikkerheten blir ivareteken. Skulebussane går som vanleg, men det blir ingen heimkøyring kl. 14.10.

Personalet skal ha møte kl. 11.30, og det vil bli sett inn kjende vikarar på SFO mens møtet varer.

Småskulen sin planlagde 'Eg-kan-fest' blir utsett inntil vidare.

Når det gjeld 5.-10.kl., har me arbeidd med å finna alternative lokale.  Dette ser nå ut til å vera i orden, slik at dei kan møta på skulen tysdag morgon. Me ber dei stilla opp klassevis utanfor Kultursalen kl. 8.40.     

Inntil vidare blir det ikkje levering av mjølk eller yoghurt.

Dette ei spesiell tid, og me takkar for all støtte og velvilje me har møtt! Me gjer alt me kan for å normalisera skulelivet, men treng tid for å kvardagen på plass att, så me må nok be om litt ekstra tålmod. Pr. nå har me verken skulemateriell eller inventar! 

Ver ikkje redde for å ta kontakt – helst på sms.

Ny info kjem i morgon søndag.


2.3.18 kl. 19.45: Oppsummering  fredag kveld. Dagen i dag har gått med til å få oversikt over skadeomfanget.

Brannen oppstod over administrasjonsfløyen, og ramma og øydela sentrale funksjonar som straum, internett, telefoni, ventilasjon  og vatn - for heile skulen.  Det betyr at det er mange fagfolk som skal gjera ein jobb, noko som vil måtta ta tid.  Kripos er ikkje ferdige med sitt arbeid, og ein del av skulen er ennå ikkje frigjort til oppryddingsarbeid. Me vil måtta leva med midlertidige løysingar lenge, kanskje mot juletider.

For å få undervisninga i gang att, må romma vera reingjorde og varme og vatn må vera på plass.  For 1.-4.tr tek me sikte på at dette er i orden måndag morgon.  Det betyr at 4.tr. blir flytta over til ledig rom i småskulebygget, som er praktisk talt uskadd.  Endeleg avgjerd om dette blir tatt i løpet av helga, følg med på kommunen sine heime- og facebooksida.

Når det gjeld 5.-10.tr, blir klasseromma deira ikkje tilgjengelege førebels.  Me må derfor ty til alternative rom, og det blir ikkje skule for desse elevane måndag. Me treng den dagen til praktisk tilrettelegging.  Målet vårt er å komma i gang med undervisninga att tysdag morgon - nærare info kjem.

For tida er det stort påtrykk frå mange hald, men ta kontakt på sms om du treng det, så ringjer me deg opp att.

Nina Iren: 99238915                        Helge: 45150007               Berit: 99037202  


2.3.18 kl. 14.30: Brannen på Skjold skule er nå heilt sløkt. Det er administrasjonsdelen som er hardast råka. Skuleleiinga ser nå på korleis dei skal løyse romsituasjonen i tida som kjem, og det vil kome meir info rundt dette direkte frå skulen. Mykje ulikt personell har vore i arbeid på og rundt skulen siste døgeret - og kommunen er takknemlege for alt arbeidet som er lagt ned.

1.3.18 kl. 21.30: Brannvesenet har nå kontroll på brannen, og driv med etterslukking og kontroll.

1.3.18 kl. 17.30: Det brenn på loftet på skulen. Alle naud-etatar er på plass. Ingen personar har komme til skade. Brannvesenet arbeider med å få kontroll på brannen. Skulen blir stengt fredag i første omgang. Nærare info vil komma på kommunen sine heime- og facebookside + Skjold skule si facebookside når ein får oversikt over situasjonen.

Sist endra 09.03.2018
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering