Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Opplev sommaren i #VakreVindafjord

Klikk for stort bileteAktivitetsparken i Ølen Svein Egil Økland      

Ta for deg naturen og kulturlivet i Vindafjord kommune i sommar! 

Turistinformasjonen i Ølen: Unni Marie Lien, T: 482 58 558
Haukelivegen 722, 5580 Ølen

Klikk for stort bilete 

 

 

«Heimar og folk i Vikebygd» er no trykt opp.
(skreven av Per Ivar Tautra, Kari G. Hempel og Arne Langhelle)

Sjoargata, Ølen

Drift av veglys på kommunale vegar er Vindafjord kommune sitt ansvar.  Statens vegvesen driftar veglys på fylkesvegar og E134. Haugaland Kraft vedlikeheld for både Vindafjord kommune og Statens vegvesen. 

Illustrasjonsbilete

 

Det vert bading for eldre og funksjonshemma i bassenget ved Ølen skule
kvar onsdag frå kl. 16.00 - 17.00 med oppstart onsdag 24. oktober.

Pris pr. gong kr 50.

Rådet for eldre og funksjonshemma i Vindafjord

Som pilotkommune i tettstadprosjektet er det Ølen sin tur til å invitere til nettverkssamling. Det er nå det skjer i Ølen og vi vil at flest mogleg skal vere med å bidra til at utviklinga blir til det beste for Ølen.

 

 

Kommunevåpen

Vindafjord kommune har oppretta ei ny stilling som skal føre tilsyn med private avløpsanlegg, og handsama søknader om utsleppsløyve av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter. Dette er ei prosjektstilling som starta opp 1. mai 2018 og som i første omgang skal vare ut 2020.

Fjellblomst

Vindafjord kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24: http://varsling24.no/. Ein kan også få talemelding til fasttelefon eller e-post.

Systemet er integrert med eit kartsystem, som gjere at me kan varsla innbyggerane i eit geografisk område. Viss du ikkje får varsel, men veit at naboane har fått, kan du sjekka og leggja deg til i desse registera: http://www.varslemeg.no/  eller http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon 

Revebjellar

Vatningsforbod med slange og spreiar er innført i desse områdene:

Skjold, Vikedal og Vats.

I Vikebygd og Sandeid er det greitt å bruka slange, men ikkje spreiar.

Grunnen til dette er at det minkar på vatn i vasskjeldene og at meldingane om godt ver ser ut til å vare.

Større badebasseng må ein ikkje fylle opp nå.

Vi tar imot tips om lekkasjar til tlf 480 99 253.

Når det er så tørt som nå, kan gjerne våte partier vere frå ein vassleidning med hol i  eller ein krane som ikkje stenger godt nok.

Vindafjord kommune har avtalt med Knapphus bensin AS at private som ikkje lenger har vatn i eigen brønn, kan få fylle opp tankar og kanner som dei har med.

Betaling blir direkte til bensinstasjonen. Fylling må tilpassast kapasitet på bensinstasjonen, slik at ein må rekne med litt ventetid.

Kaffe på bålet


31.7.18: Brannsjefen opphevar bålforbod
 

Haugaland brann og redning iks opphevar totalforbodet for bål i dei kommunar iks`et dekker.

Opphevinga gjeld og for skytebanar.

Brannvesenet vil likevel påpeika at det generelle bålforbodet gjeld i hele landet.
I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tida og over alt.

I tillegg har vi et generelt bålforbod frå 15. april til 15. september der det er forbod mot å tenne opp bål og grill i, eller i nærleiken av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, viss du søker om dette. Vindafjord - skjema. 

Stranden vil oftast regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbodet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse frå kommunen.

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikkje kan føre til brann.

Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbodet kan man straffast med bot eller fengsel.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenn bål som har ansvaret for brannsikkerheiten.
  • Det bør vera ein vaksen, edru person som er ansvarleg for bålet.
  • Bålet må vera i god avstand frå bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikkje lov å brenna bål på svaberg.
  • Bålet må ikkje vera større enn at du har kontroll på det og kan slukke ved behov.
  • Ha eigna slokkemidlar lett tilgjengeleg.
  • Det er forbode å brenna plast, bygningsmaterial og anna boss.
  • Når du forlet bålplassen skal bålet vera heilt slukka.


3.7.18: Brannsjefen legg ned bålforbod i heile kommunen.

Brannsjefen legg ned forbod mot open eld i Vindafjord kommune. Forbodet gjeld frå 3. juli og inntil ny melding vert gitt. Ta kontakt med brannvakta på telefon 48 999 748 om du har spørsmål.

Utsikt på Aksla

Mattilsynet ber kommunen minne på om at private vassforsyningsanlegg som forsyner meir enn eit hus eller hytte skal registrerast.

Grunnen til dette er at ein skal ha mulighet til å ta omsyn til folk sitt drikkevatn ved planlegging av tiltak og liknande.

Den nye drikkevannsforskrifta seier at dette skulle vore gjort før 1. juli i år, men det er nok mange som ikkje har fått dette med seg, og det er mulig å gjere dette enda.

Snakk med dei andre du deler vatn med og bli einige om kven som skal registrere. Ein må logge på via altinn. Vassverket må også ha eit namn.  

Her registrerer du anlegget

 

I juni starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartleggja naturtypar i Rogaland. Miljøfagleg Utredning vil kartlegge landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact vil kartlegge naturtypar i utvalde område i fylket. I Vindafjord er området kring Gjerdesdalsvatnet valt ut for kartlegging. Meir info finn du her.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30