Vindafjord kommune

Skatteliste – eigedomsskatt til offentlig ettersyn (PDF, 984 kB)

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, vert eigedomsskatteliste lagt ut til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 20.02.2018.

Lista viser dei skattepliktige eigedomane med adresse, matrikkelnummer (gards-, bruks- og festenummer), eigedoms-skattetakstane, skattesatsen, og utrekna eigedomsskattebeløp. Skattelista blir lagt ut på servicekontoret.

Vinter

I løpet av våren 2018 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på vitnemål for grunnskulen. I nokre fag kan du ha fått standpunktkarakter tidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar.

Vindafjord kommune

Driftstilskot og Festivaltilskot
Lag og organisasjonar kan søkje driftstilskot og festivaltilskot for 2018 etter gjeldande retningslinjer.
Søknadsfrist 15. mars.

Søknadsskjema og retningslinjer

Jente i barnehage

Søknadsfristen er 1. mars 2018 for dei som ynskjer plass i barnehage frå barnehageåret 2018-2019. Søknadsfristen gjeld også dei som rett på barnehageplass når dei fyller 1 år seinare på hausten 2018.

Vindafjord kommune

Kommunestyret har møte på rådhuset tysdag 20. februar kl. 1630.
 

Saksdokumenta er utlagde til ettersyn ved Servicetorget i rådhuset, på biblioteket og på kommunen si heimeside under menyvalet: Politikk og Politiske møte.

 

  

Vindafjord kommune

Kommunestyret har i møte den 19.12.2017 vedteke ei kontorjustering av eigedomsskattegrunnlaget  på fast eigedom i Vindafjord kommune med verknad frå 01.01.2018 med 3,5 %, jf eigedomsskattelova  § 8 A-4 (1). 

 

Vindafjord kommune

Telefon 901 70 591

Vakta er i beredskap etter ordinær kontortid fra kl. 15.30 – 08.00 alle kvardagar.  Helger og helligdagar er beredskapen tilgjengeleg heile døgnet. 

Barnevernberedskapen innebær at den som har vakt er tilgjengeleg på telefon for å gi råd, veiledning og avklaring i situasjoner som er akutte og tilspissa. Beredskapsvakten vil ved behov rykke ut.

 

Ordførar Ole Johan Vierdal vil med dette gjera kjent den offentlege søkjarliste for stillinga som Rådmann i Vindafjord kommune.

Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Legevakt-logo

 

Alle kommuner i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å kome i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Kyr på beite

 

Årets andre eksemplar av Vindafjordbruket er her.

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta i Vindafjord kommune, både for studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Evelyn Alvseike, Ølen omsorgssenter: evelyn.alvseike@vindafjord.kommune.no
Anna Steinsland, Vindafjordtunet: anna.steinsland@vindafjord.kommune.no

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering