Val 2023

Offentleggjering av godkjente vallister til kommunestyreval 2023 etter Vallova § 6-7.

Vindafjord valstyre godkjente alle dei åtte innkomne listeforslaga i sitt møte 16. mai.
Følgande lister stiller:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høgre
 • Kristeleg Folkeparti
 • Norgesdemokratene
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Vensterparti
 • Vindafjordlista

Oversikt over listene med kandidatinformasjon finn du her: Godkjente vallister (PDF, 24 kB)

Listene ligg og til offentleg ettersyn på tenestetorget  på rådhuset.

 

Valdagen 11. september

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit røystelokale på valdagen. Har du tidlegare avgitt førehandsrøyst, er det denne som gjeld.

Alle vallokale i Vindafjord kommune har ope frå klokka 12.00 til kl 20.00 på valdagen den 11. september. Du kan røysta i det vallokalet du vil.

For å røysta på valdagen må du stå i manntalet i den kommunen du skal avgi røysta i (vera registrert busett i Vindafjord kommune 30. juni i valåret).

Røystegivinga går raskare om du har med deg valkortet ditt som du får tilsendt digitalt frå Valdirektoratet eller i posten.
Hugs å ta med legitimasjon!

I Vindafjord har me følgande valkrinsar og vallokale på valdagen:

 • Ølen valkrins - Ølen kulturhus
 • Sandeid valkrins - Sandeid samfunnshus
 • Vikedal valkrins - Vikedal bygdahus 
 • Imsland valkrins - Imsland bygdahus
 • Vats valkrins - Arken, Vats bedehus/soknehus
 • Skjold valkrins - Skjold Arena
 • Vikebygd valkrins - Vikebygd bygdahus
 • Bjoa valkrins - Bjoa skule
 • Vågen valkrins - Vågen skule 

Ditt vallokale står oppført på valkortet .

Tidlegrøysting

Frå 3. juli til 9. august kan du tidlegrøysta i kva kommune som helst dersom du ikkje har høve til å røysta i den ordinære førehandsrøystingsperioden eller på valdagen.

Ta kontakt med kommunen du ønsker å tidlegrøysta i for meir informasjon.

Førehandsrøysting

Førehandsrøystinga startar 10. august, og fristen for å røysta på førehand i Noreg er seinast 8. september.

Skal du røysta på førehand, kan du gjera det i kommunar kvar som helst i landet.
Dersom du røystar på førehand i ein annan kommune enn heimkommunen din, vil røysta automatisk bli sendt til heimkommunen.
Røystene må vera Vindafjord kommune i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telja med i valoppgjeret.

Røystegivinga går raskare om du har med deg valkortet ditt som du får tilsendt digitalt frå Valgdirektoratet eller i posten.
Hugs å ta med legitimasjon!

Heimerøysting (ambulerande røysting)

Veljarar som er for sjuke til å ta seg fram til eit vallokale har krav på å få røysta heimefrå. Frist for å søka om heimerøysting er innan fredag 09. september klokka 10.00. Det er ikkje krav om skriftleg søknad. Du kan ringa vårt servicetorg på telefon 53 65 65 65 eller sende e-post og be om å få røysta heimefrå. 

Har du røysterett?

Ved stortingsval har fylgjande personar røysterett, jf. valgloven § 2-1:

Norske statsborgarar som

• vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
• ikkje har mista røysteretten etter Grunnlova § 53 og som
• er, eller nokon gang har vore, folkeregisterført som busett i Norge. Tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og deira husstand har røysterett sjølv om dei ikkje oppfyller busettingskriteriet

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer røysterett, jf. valgloven § 2-2:

• Alle som har røysterett til stortingsvalg
• Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Norge seinast 30. juni i valgåret
• Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busatt i Norge sammenhengande dei tre siste åra før valdagen
• Er innført i manntalet i ein kommune på valdagen

Når det gjelder butid for utanlandske statsborgarar er det eit krav at denne er registrert sammanhengande dei tre siste åra.

Står du i manntalet?

Har du flytta, og folkeregisteret ikkje har mottatt flyttemelding innan 30. juni 2023, står du framleis oppført i kommunen du flytta frå. Du kan då velja å røysta der valdagen eller førehandsrøysta i Vindafjord.

Manntalet blir lagt ut til offentleg ettersyn frå det er klart, rundt 10. juli og til og med valdagen, på servicetorget ved rådhuset i Ølen.

Valkortet er digitalt

Du får tilsendt valkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen din i registeret dei siste 18 månadane, kjem du til å få valkortet tilsendt på papir.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir røysta inn (valoppgjer). Leiar i valstyret er ordføraren.