Val 2021

Når og kvar kan du stemma?

Har du stemmerett?

Dette er krava du må oppfylla for å kunne stemma ved stortingsvalet 2021:

  • Norsk statsborgar
  • Har fylt 18 år innan utgongen av 2021
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busatt i Norge

Korleis stemmer du?

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit stemmelokale på valdagen, eller ved å avgi førehandsstemme. Har du avgitt førehandsstemme, er det denne som gjeld. Du kan fritt bestemma om du ønskjer å avgi førehandsstemma eller stemma på valdagen.

Står du i manntallet?

Har du flytta og folkeregisteret ikkje har mottatt flyttemelding innan 30. juni 2021, står du framleis oppført i kommunen du flytta frå. Du kan då velga å røysta der valdagen eller førehandsrøysta i Vindafjord.

Manntallet blir lagt ut til offentleg ettersyn frå det er klart, rundt 10. juli og til og med valdagen, på servicetorget ved rådhuset i Ølen.

Valkortet blir digitalt

Ved det komande stortingsvalet får du tilsendt valkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen din i registeret dei siste 18 månadane, kjem du til å få valkortet tilsendt på papir.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir stemt inn (valoppgjer). Leiar i valstyret er ordføraren.

Kontaktinformasjon

Gunnbjørg Nesbu
Politisk sekretariat, saksbehandlar
Service og fellestenester
E-post
Telefon 53 65 65 62
Stina Hetland Golf
Leiar
Service og fellestenester
E-post
Telefon 53 65 65 27
Mobil 971 36 580