Val 2021

Valet 2021 skal gjennomførast i pandemi. Det er viktig at me saman gjennomfører stortings- og sametingsvalet på ein smittevernfagleg forsvarleg måte. 

Generelle smittevernråd

 • Er du sjuk skal du halda deg heime til du er frisk.
 • Hugs god avstand til andre (1 meter).
 • Hugs god hand- og hostehygiene

Valdagen (13. september)

Alle vallokale i Vindafjord kommune har ope frå klokka 12.00 til kl 20.00 på valdagen den 13. september. Du kan stemma i det vallokalet du vil, men det er ein fordel om du stemmer i den krinsen du høyrer til. Dette med tanke på smittevern og for å forhindra unødvendig kø i det enkelte vallokale.

For å stemma på valdagen må du stå i manntallet i den kommunen du skal avgi stemme i (vera registrert busett i Vindafjord kommune 30. juni i valåret).

I Vindafjord har me følgande valkrinsar og vallokale på valgdagen:

 • Ølen valkrins - Ølen kulturhus
 • Sandeid valkrins - Sandeid samfunnshus
 • Vikedal valkrins - Vikedal bygdahus 
 • Imsland valkrins - Imsland bygdahus
 • Vats valkrins - Vats skule
 • Skjold valkrins - Skjold Arena
 • Vikebygd valkrins - Vikebygd bygdahus
 • Bjoa valkrins - Bjoa skule
 • Ølensvåg valkrins - Ølensvåg skule 

Ditt vallokale står oppført på valkortet som du får tilsendt digitalt frå Valgdirektoratet.

Førehandsstemming (10. august - 10. september)

Den siste veka før valet har me langope på Sjøperlo i Ølen følgande dagar:

6. september til 10. september:

 • 09.00 - 18.00: Måndag, tysdag, torsdag og fredag
 • 09.00 - 15.00: Onsdag 

Heimestemming

Veljarar som er for sjuke til å ta seg fram til eit vallokale har krav på å få stemma heimefrå. Frist for å søka om heimestemming er fredag 10. september klokka 10.00. Det er ikkje krav om skriftleg søknad. Du kan ringa vårt servicetorg på telefon 53 65 65 65 og be om å få stemma heimefrå. 

Karantenestemming 

Dersom du er i karantene eller har symptom på sjukdom, skal du ikkje møta opp i våre ordinære vallokaler.  Du kan då stemma på koronateststasjonen i Ølen (Rådhusplassen 32) på desse tidspunkta:

 • 16.00 – 18.00: Fredag 10. september
 • 16.00 – 18.00: Måndag 13. september

Er du i isolasjon på valdagen, kan du kontakta servicetorget på telefon 53 65 65 65 innan klokka 10.00 på valdagen, den 13. september, for å få stemma heime.

Har du stemmerett?

Dette er krava du må oppfylla for å kunna stemma ved stortingsvalet 2021:

 • Norsk statsborgar
 • Har fylt 18 år innan utgangen av 2021
 • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busett i Noreg

Korleis stemmer du?

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit stemmelokale på valdagen, eller ved å avgi førehandsstemme. Har du avgitt førehandsstemme, er det denne som gjeld. Du kan fritt bestemma om du ønskjer å avgi førehandsstemma eller stemma på valdagen.

Står du i manntalet?

Har du flytta, og folkeregisteret ikkje har mottatt flyttemelding innan 30. juni 2021, står du framleis oppført i kommunen du flytta frå. Du kan då velja å stemma der valdagen eller førehandsstemma i Vindafjord.

Manntalet blir lagt ut til offentleg ettersyn frå det er klart, rundt 10. juli og til og med valdagen, på servicetorget ved rådhuset i Ølen.

Valkortet blir digitalt

Ved det komande stortingsvalet får du tilsendt valkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen din i registeret dei siste 18 månadane, kjem du til å få valkortet tilsendt på papir.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir stemt inn (valoppgjer). Leiar i valstyret er ordføraren.

Kontaktinformasjon

Gunnbjørg Nesbu
Sjukepleiar
Korttid/rehab inst ØOS
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 65 62