Politikk

Taksthefte 2021

 

Taksthefte for 2021 vart vedteke i kommunestyret i 15. desember 2020. Takstane for kommunale varer og tenester i Vindafjord kommune for 2021 byggjar på taksthefte for 2020. Generelt er det lagt til ei auke i takstane på 2,7 %, som er det same som forventa pris- og lønnsvekst (deflator) i Statsbudsjettet for 2021

 

Ein del av takstane blir fastsette sentralt, og blir oppdaterte fortløpande. Ofte blir desse fastsette rundt årsskiftet. Dette gjeld typisk takstar innan helse- og sosialomsorg, skjenkeløyve, innkrevjing og eigarseksjonering.

Takstar innan VAR-området (vatn, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon) er sett ut frå prinsippet om sjølvkost. HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS) har ansvar for renovasjon og slamtømming inkludert fakturerering, og skal utarbeida forslag til likt gebyrregulativ i alle eigarkommunane. Haugaland brann og redning IKS (HBR) har ansvaret for utføring av feiing, men kommunane sender sjølv faktura og må sjølv rekne inn inndekning for sine kostnadar.

Nedanfor er det gjort greie endringane for ein del sentrale satsar frå 2020 til 2021:

Barnehage:
Maksimalprisen i barnehage er i statsbudsjettet fastsett til kr 3 230 for ein heiltidsplass frå 1.1.2021. Dette er ein auke på 95 kr. Satsane for færre dagar i barnehagen er auka tilsvarande. Det vert gitt søskenmoderasjon. Det er også mogeleg å søkje redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for hushald med låg inntekt. Søknadsskjema finn du her.

SFO:
Vanleg prisjustering. Det blir gitt søskenmoderasjon.For barn på 1. og 2. trinn kan ein søkje om redusert foreldrebetaling. Dette vil og gjelde for 3. og 4. trinn frå hausten 2021. Søknadsskjema for dette finn du her.

Kulturskule:
Det er lagt inn generell prisvekst på denne tenesta. Det blir gitt søskenmoderasjon.

Helse og omsorg:
Det er lagt til grunn ei ny felles prismodell for trykkleiksalarmar for kommunane på
Haugalandet, etter gjennomført felles anbod. Elles er det i stor grad justering i samsvar med generell prisvekst.

VAR-området:
Prisane er fastsett ut frå sjølvkostprinsippet, og er i samsvar med regelverk og rettleiar for dette. Pris på vatn og avløp aukar med 5 %. Det er gjennomført (og planlagt ) store investeringar på desse tenestene.

Renovasjonsavgiftene aukar med om lag 6 %, og slamtømming aukar med 10 % etter innspel frå HIM.

Feiegebyret er betrakteleg redusert (ca. 40 %). Det er lagt inn nytt punkt om feiing av hytter. HBR har til intensjon om å setje i gang med feiing/tilsyn av fritidsbustadar i 2021. I fylgje HBR vil fakturering til eigar av fritidsbustad, i motsetnad til eigarar av heilårsbustadar, måtte skje etter utført arbeid. Dei har lagt til grunn at det vil gå fire år før alle fritidsbustadar har fått utført feiing/tilsyn.

Tilsyn for slamanlegg er redusert med 30 % på grunn av lågare forventa ressursbruk. Ordninga skal evaluerast i 2021.

Plan, landbruk, byggesak og oppmåling:
Generell prisvekst er lagt til grunn.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30