Politikk

Taksthefte 2019

vart vedteken i kommunestyret i desember 2018, og gjeld for 2019.

Vindafjord kommune sitt taksthefte vart vedteke i kommunestyret i desember 2018, og gjeld for 2019.

Framlegg til takstar for kommunale varer og tenester i Vindafjord kommune for 2019 tar utgangspunkt i taksthefte for 2018. Som vekstfaktor er nytta konsumprisindeksen (KPI) for siste 12 månader pr. juli 2018. Denne var på 3%.

Ein del av takstane blir fastsette sentralt, og blir oppdaterte fortløpande. Ofte blir desse fastsette rundt årsskiftet. Dette gjeld typisk takstar innan helse- og sosialomsorg, skjenkeløyve, innkreving og eigarseksjonering.

Takstar innan VAR-området (vatn, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon) er sett ut frå prinsippet om sjølvkost. HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk) har ansvar for renovasjon og slamtømming. Særskilt for året er at feieavgiftene er overført til Haugaland Brann og redning IKS. Det er likevel Vindafjord kommune som har sjølvkostrekna desse. Det er ikkje avklart om feieavgiftene framover skal samordnast for deltakarkommunane i iks-et, eller om dei skal reknast pr kommune. Dei øvrige tenestene innan VAR-området blir utført av kommunen.

Frå 2016 blei det lagt opp til større grad av sjølvkost-prising på gebyrområda byggesak, oppmåling og plan. Dette er vidareført både i 2017, 2018 og no for 2019.

Nedanfor er det gjort greie for ein del sentrale satsar:

Barnehage:
Maksimalpris i barnehage er i statsbudsjettet fastsett til kr 2 990,- for ein heiltidsplass frå 1.1.2019. Dette representerer ein vekst på 2,7%. Frå 1.8.19 er prisen fastsett til kr 3 040,- som gir ein ytterlegare vekst på 1,7%. Dei øvrige barnehage-satsane er auka noko meir, med eit snitt på 4,4% frå 1.1.19 og ytterlegare 2,4% frå 1.8.19. Dette er gjort for å synleggjera reelle kostnader og leggja til rette for ein betre barnehage-økonomi.

SFO:
Dette er ei teneste som i utgangspunktet kan sjølvkost-finansierast. Så er ikkje tilfelle i Vindafjord. Ved å auka satsane med 7%, vil ein få eit prisnivå som er meir likt samanliknbare kommunar. Kommunal eigenfinansiering vil etter dette vera på om lag 34%.

Kulturskule:
Det er lagt inn generell prisvekst på denne tenesta.

Helse og omsorg:
Taksten for matombringing er samordna med middagssal i kantina ved Ølen omsorgssenter. Ny pris er sett til kr 110,- for middag og utkjøring. Sal av mat i kantina blir fastsett av eininga sjølv. Takst for tryggleiksalarm er auka med generell prisvekst. Dagtilbod for eldre og innan psykisk helsevern er auka med hhv 8% og 14%, då dei var relativt rimeleg prisa i utgangspunktet. Maksimalpris for betaling for praktisk bistand for brukarar med inntekt under 2G er statleg fastsett. Dei øvrige prisane er auka med generell prisvekst.

VAR-området:
Prisane er fastsett ut frå prinsippet om sjølvkost, og i samsvar med regelverk og rettleiar for dette. Renovasjonsavgiftene er auka med 3%, medan slamtømming er auka med 4,6%. Desse satsane er fastsett av HIM. Pris på vatn og avløp aukar med 3,5%. Det er lagt inn store investeringar innanfor desse tenestene framover. Ein kan forventa same prisvekst i åra som kjem. Feiegebyret aukar med 3%.

Plan, landbruk, byggesak og oppmåling:
Generell prisvekst er lagt til grunn, med unntak av plan- og byggesaker, der ein prisar fullt ut etter sjølvkost. Oppmålingstenestene er også prisjustert opp med 10%.

  

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Ove Eidsheim
Økonomisjef
Tlf: 53 65 65 02
E-post: Send epost