Politikk

Taksthefte 2018

Vindafjord kommune sitt taksthefte (PDF, 415 kB)vart vedteken i kommunestyret i desember 2017, og gjeld for 2018.

Framlegg til prisar for kommunale varer og tenester for 2018 tar utgangspunkt i taksthefte for 2017. Som vekstfaktor er nytta konsumprisindeksen (KPI) for siste 12 månader pr. juli 2017. Denne var på 1,5%.

 

Ein del av takstane blir fastsett sentralt, og blir oppdatert fortløpande. Dette gjeld typisk takstar innan helse- og sosialomsorg, skjenkeløyve, innkreving og eigarseksjonering.

Takstar innan VAR-området (vatn, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon) er sett ut frå prinsippet om sjølvkost. HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk) har ansvar for renovasjon og slamtømming. Dei øvrige tenestene innan VAR-området blir utført av kommunen.

Det har vore ei gradvis omlegging til sjølvkost-prising på gebyrområda byggesak, oppmåling og plan. Frå 2018 er desse områda fullt ut sjølvkostfinansierte.

Nedanfor er det gjort greie for ein del sentrale satsar:

 

Barnehage: Maksimalpris i barnehage er i statsbudsjettet fastsett til kr 2 840,- for ein  heiltidsplass frå 1.1.2018. Dette representerer ein vekst på 4%. Om lag same vekst er lagt på dei øvrige barnehage-satsane.

SFO og Kulturskule: Prisen er auka med generell prisvekst på desse tenesteområda.

Helse og omsorg: Maksimalpris for betaling for praktisk bistand for brukarar med inntekt under 2G er statleg fastsett. Dei fleste brukarane ligg i denne gruppa. I taksthefte er 2017-satsen oppgitt, fordi 2018-satsen ikkje er sett enda. For brukarar med inntekt over dette er prisane fastsett lokalt. Timeprisen er auka med kr 5,- til kr 315,- pr. time. Gjennomsnittleg tildeling er 4 t. pr. månad. Det er sett tak på dei ulike inntektsgruppene, slik at betaling er relatert til inntekt. Når det gjeld prising av tryggleiksalarmar, middagsutlevering og aktivitetstilbod, er prisane uendra. Med låg prisvekst gir det lite utslag på takstane. Det vart også lagt inn ein relativt stor auke i fjor.

VAR-området: Prisane er fastsett ut frå prinsippet om sjølvkost, og i samsvar med regelverk og rettleiar for dette. Renovasjonsavgiftene er auka med om lag 2,6%. Auken er forklart med konkurs hjå samarbeidspartnar RenoNorden, der HIM overtok delar av både bilpark og mannskap. Renovasjonsordninga er også utvida med eigen behaldar for glas og metall. Prisane på slamtømming er auka med 8%, og er forklart med auka kostnader. Pris på vatn og avløp aukar med 3,6%. Det er lagt inn store investeringar innanfor desse tenestene framover. Det er lagt opp til ein jamn gebyrauke i åra framover. Tilknytingsavgiftene på vatn og avløp blir ikkje endra. Feiegebyret blir redusert med 10,6%.

Landbruk, plan, byggesak og oppmåling: Generell prisvekst er lagt til grunn. Dette samsvarar også med sjølvkostprinsippet på oppmåling, plan og byggesak.
 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Ove Eidsheim
Økonomisjef
Tlf: 53 65 65 02
E-post: Send epost