Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Taksthefte 2020


Taksthefte vart vedteke i kommunestyret i desember 2019, og gjeld for 2020.
 

Framlegg til takstar for kommunale varer og tenester i Vindafjord kommune for 2020 tar utgangspunkt i taksthefte for 2019. Som vekstfaktor er nytta konsumprisindeksen (KPI) for siste 12 månader pr. juli 2019. Denne var på 1,9 %.

Ein del av takstane blir fastsette sentralt, og blir oppdaterte fortløpande. Ofte blir desse fastsette rundt årsskiftet. Dette gjeld typisk takstar innan helse- og sosialomsorg, skjenkeløyve, innkreving og eigarseksjonering.

Takstar innan VAR-området (vatn, avløp, slamtømming, feiing og renovasjon) er sett ut frå prinsippet om sjølvkost. HIM (Haugaland Interkommunale Miljøverk) har ansvar for renovasjon og slamtømming. Særskilt for året er at feieavgiftene er overført til Haugaland Brann og redning IKS. Det er likevel Vindafjord kommune som har sjølvkostrekna desse. Det er ikkje avklart om feieavgiftene framover skal samordnast for deltakarkommunane i iks-et, eller om dei skal reknast pr kommune. Dei øvrige tenestene innan VAR-området blir utført av kommunen.

Nedanfor er det gjort greie endringane for ein del sentrale satsar frå 2019 til 2020:

Barnehage:
Maksimalprisen i barnehage er i statsbudsjettet fastsett til kr 3 135 for ein heiltidsplass frå 1.1.2020. Dette utgjer ein vekst på 3,13%. Dei øvrige satsane i barnehage er auka tilsvarande. Det vert gitt søskenmoderasjon. Det er også mogeleg å søkje redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for hushaldningar med låg inntekt.

SFO:
Tenesta kan sjølvkostfinansierast, men det er ikkje tilfelle i Vindafjord. Det er ikkje lagt opp til særleg prisauke for fulltidsplass. Prisstrukturen blei endra i 2019, jf eiga sak i Kommunestyret. Nytt av året er at ein kan søkje redusert betaling tilsvarande barnehage, for hushaldningar med låg inntekt.

Kulturskule:
Det er lagt inn generell prisvekst på denne tenesta. Det blir gitt søskenmoderasjon.

Helse og omsorg:
matombringing er auka med 18%, frå kr 110 til kr 130 pr prosjon. Prisen er for mat og transport. Dagsenter for eldre og dagsenter for psykisk utviklingshemma er auka med høvesvis 16% (til kr 140) og 12% (til kr 170), og dekkjer opphald, mat og transport.

Praktisk bistand frå heimetenesten:

Dette er eit område der ein ser at takstane i Vindafjord Kommune har lagt eit stykke under fleire av kommunane rundt oss. Ein foreslår difor å auke takstane til eit nivå i samsvar med nabokommunane. Takstane her er differensierte, og for dei med dårlegast råd er det statlege maksimalsatsar som er gjeldande.

VAR-området:
Prisane er fastesett ut frå sjølvkostprinsippet, og er i samsvar med regelverk og rettleiar for dette. Renovasjonsavgiftene aukar med om lag 3,9%. Det same gjeld for slamtømming. Desse avgiftene er fastsett av HIM. Pris på vatn og avløp aukar med høvesvis 3,1% og 10,1%. Det er store investeringar på desse tenestene framover, noko som gir denne auken. Feiegebyret er sett til kr666, ein auke på 44,7%. Dette skuldast aukande utgifter ved overgang til HBRIKS.

Plan, landbruk, byggesak og oppmåling:
Generell prisvekst er lagt til grunn.

  

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Økonomisjef
Tlf: 53 65 65 02
E-post: Send epost