Måndag 11. september er valdagen for storting- og sametingsval 2017. 

Sentralbordet                                                        tlf. 53 65 65 65 (til kl. 1530)
Åsmund Ohm Børretzen, valsekretariat               tlf. 53 65 65 27 / 907 68 620 
Magne Inge Vårvik, valsekretariat                        tlf. 53 65 65 21
Jan Husebø, valsekretariat                                   tlf 53 65 65 20
Gunnbjørg Nesbu, valsekretariat                          tlf 53 65 65 62

Valstyret:
Ole Johan Vierdal, leiar                                        tlf. 992 50 304
Steinar Skartland ,nestleiar
Siv Bente Stople Østbø
Gerd Kvamme
Per Fatland

 

Tidlegrøysting:
Frå 3.juli til 9.august kan ein ved å venda seg til kommunen for å tidlegrøyste til stortings- og sametingsvalet 2017.

Ordinær førehandsrøysting
Den 10. august startar den ordinære førehandsstemminga. Du kan stemme på førehand heilt fram til og med 8. september.

Det er kommunen som tek imot førehandsstemmer.
Kommunen tek også imot førehandsstemmer på helse- og sosialinstitusjonar, fengsel og vidaregåande skular

Du kan stemme på førehand i kommunar kvar som helst i heile landet frå.

Oppheld du deg i utlandet?
Dersom du bur eller av andre grunnar oppheld deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du stemme på førehand på norske utanriksstasjonar eller hos særskilt oppnemnde stemmemottakarar, eller du kan brevstemme. Les om korleis du forhåndsstemmer i utlandet.

 

Val 2015

Ordinær førehandsrøysting tar til 10. august og varer til og med 8. september.

Dersom du veit at du ikkje kan avgi røyst i dette tidsrommet, og heller ikkje på valdagen, kan du frå 3. juli røysta ved Servicetorget . Rådhuset er ope frå kl. 0800 – kl. 1530.

Du treng ikkje valkort, men hugs legitimasjon!

Vindafjord valstyre

Manntal - Val 2017

Desse har røysterett ved stortingsvalet:

Norske statsborgarar som

  •  vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
  • er, eller nokon gong har vore, folkeregisterførte som busette i Noreg, og som
  • ikkje har mist røysteretten sin etter Grunnlova § 53. 

Tilsette i diplomatiet eller konsulatstellet og husstanden deira har røysterett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet. Dersom dei ikkje nokon gong har vore registrert som busett i Noreg, skal dei manntalsførast i Oslo kommune.

For å kunne røyste ved stortingsvalet, må du stå innført i manntalet i ein kommune.

Val 2015

Torsdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga i Vindafjord kommune.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering