Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Utval for drift, utvikling og kultur (DUK)

Utval for drift, utvikling og kultur (DUK) er eit av kommunen sine faste utval som skal arbeide med oppgåver av meir varig karakter.

Utvalet består av 7 representantar, valt av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer.

Utval for drift, utvikling og kultur har delegert mynde frå kommunestyret til å arbeide med saker som gjeld:

  • Vegmyndigheit, fastsetting av gate- og vegnamn
  • Forureining og avfall, vatn- og kloakkavgifter
  • Handheving av Friluftsloven
  • Oppgåver og mynde i saker som gjeld den Norske Stats Husbank
  • Vedlikehald av kommunen sine bygg
  • Reiselivssaker
  • Nærings- og samferdselsmessige forhold
  • Folkebiblioteket
  • Kulturarbeid for barn og unge, tilskotsordningar, kulturvern, kunst- og kulturformidling, song og musikk, unntatt kulturskulen
  • Kulturinstitusjonane

 

Møteplan og medlemmer

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30