Alt om korona i Vindafjord

Smittesituasjonen | Tiltak | Testing | Informasjon

Gå til temaside om koronaviruset

Politikk

Politisk organisering

Kart - Politisk organisering - Klikk for stort bileteVindafjord kommune er organisert med Kommunestyret som øvste organ.

Samansettinga vert bestemt i kommunevalet kvart fjerde år.

Kommunestyret fører, gjennom Kontrollutvalet, kontroll med at delegert mynde blir brukt i samsvar med reglar og intensjonar for delegering. Utvalet har òg ansvar for evaluering av etablert delegeringspraksis.

Mynde er delegert frå Kommunestyret til Formannskapet og dei faste utvala DUK (Utval for drift, utvikling og kultur) og OPOM (Utval for oppvekst og omsorg).

Formannskapet har, på Kommunestyret sine vegne, det folkevalde leiaransvaret for forvaltning og tenesteytande verksemd innan områda

  • Økonomi
  • Kommuneplan
  • Overordna miljøvern
  • Likestillingssaker
  • Organisasjonsutvikling
  • Personalpolitikk
  • Sivil beredskap
  • Næringsutvikling

Ordførar i Vindafjord kommune er Ole Johan Vierdal frå SP. Han er nyvald ordførar frå oktober 2015.

Kontakt ordføraren:

Telefon: 53 65 65 65

E-post: ole.johan.vierdal@vindafjord.kommune.no

Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Utval for drift, utvikling og kultur (DUK) er eit av kommunen sine faste utval som skal arbeide med oppgåver av meir varig karakter.

Utvalet består av 7 representantar, valt av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer.

Kommunestyret er Kommunen sitt øvste organ og har all avgjerdsmynde som er lagt til kommunen, med mindre mynde ved delegasjon eller særlov er lagt til eit anna organ.

Utval for oppvekst og omsorg (OPOM) er eit av kommunen sine faste utval, som skal arbeide med oppgåver av meir varig karakter. Utvalet fungerer som hovudutval for helse- og sosialsektoren.

Utvalet består av 7 representantar, valt av og blant kommunestyret sine medlemmer og varamedlemmer.

Rådet har til oppgåve å uttale seg i saker som gjeld tilhøva for eldre og funksjonshemma i kommunen. Rådet kan òg fremme eigne saker. 

Innbyggjarane i ein kommune eller i eit fylke har rett til å setje ei sak på den politiske dagsorden i kommunen eller fylket (initiativrett). Dette kallast innbyggjarinitiativ. Kommunestyret er forplikta til å ta stilling til eit framlegg som gjeld verksemda i kommunen, dersom minst 2 prosent av innbyggjarane, eller minst 300 personar i kommunen - 500 personar i fylket, står bak framlegget.

minsak.no er ei nettportal som gjer det mogleg for innbyggjarar å fremja innbyggjarforslag elektronisk.

Vindafjord kommune har mange styre, råd og utval. Kommunen er òg representert i ulike interkommunale og lokale samanhengar. Det er utarbeidd fullstendig liste over medlemmer i styre, råd og utval for perioden 2019-2023.

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30