Planprosess

Framdriftsplan

Vindafjord kommune har starta arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Arbeidet skal følgja denne framdriftsplanen:

Framdriftsplan revisjon av kommuneplanen - Klikk for stort bilete

Planprogrammet er vedtatt og nå er me i gang med medverknadsprosessen, både for samfunnsdelen og arealdelen. Sjå meir informasjon på menykorta Spørjeundersøking, Innspel til arealdelen og Folkemøte.

Planprogram

Før planarbeidet kan starte må det utarbeidast eit planprogram. Planprogrammet er oppskrifta for planarbeidet. 

I planprogrammet er det forslag til:

  • Prosess og organisering av arbeidet (politisk og administrativt)
  • Satsingsområde
  • Medverknad
  • Framdriftsplan

Planprogrammet blei vedtatt i kommunestyret 22.06.2021.

Medverknad

Korleis kan du vera med på å forma vindafjordsamfunnet inn i framtida? Å høyra på di stemme er lovbestemt og skal skje på fleire nivå før kommunen gjer vedtak.

Dette kan illustrerast ved hjelp av medverknadstrappa:

Klikk for stort bilete

  • Me vil halda deg oppdatert og informert om planarbeidet både på desse sidene og gjennom Facebook.
  • Me vil innhenta informasjon til samfunnsdelen gjennom ei spørreundersøking som blir sendt ut i slutten av august. Vidare vil me lansere ei eigen innspelsløysing til arealdelen der du kan leggje inn dine innspel rett i kartet. 
  • Me vil ha ulike former for dialog, både gjennom ordinære folkemøte og gjestebodsmodellen (PDF, 378 kB).
  • Me legg opp til tett samarbeid med alle grendeutvala som også skal vera med på å prioritera ulike innspel.
  • Vidare vil me ha dialog og eigne temamøte med ulike grupper i samfunnet, slik at alle stemmer blir høyrt.

Følg med på desse sidene framover for å finna fram til korleis du best kan vera med i arbeidet vidare.

Først ut er den digitale spørjeundersøkinga som me håper alle vil svara på.  

Kontakt oss
Stilling Ansvar Namn Telefon
Kommunalsjef Hovudansvarleg for kommuneplanarbeidet Anne Sofie Sandvik 93 64 60 43
Einingsleiar Hovudansvarleg for arealdelen Erle Mæland Aasheim 90 77 76 55
Seniorrådgjevar Hovudkontaktperson arealdelen Sissel Aarvik 53 65 61 36
Rådgjevar Hovudkontaktperson samfunnsdelen Ingrid Johannessen 53 65 61 23
Einingsleiar I arbeidsgruppa for område helse og omsorg Tina Kvaløy 95 05 90 91
Skulefagleg ansvarleg I arbeidsgruppa for barn og unge Svein Carlos Nilsen Gjil 99 07 88 63
Einingsleiar I arbeidsgruppa for kultur, idrett og friluftsliv Ane Kesia Eide Fatland 53 65 58 50/48 09 92 51

Følg med på denne sida framover og me vil halda deg orientert om prosessen vidare. 

 

Meir om dei nye satsingsområde

Satsingsområde: Saman for bærekraftig kommune attraktive lokalsamfunn, gode liv, livslang læring med utgangspunkt i erfaring historie - Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
E-post
Mobil 936 46 043