Kommunalsjef for personal og organisasjon

Kommunalsjef Kristin M. Dahle har ansvar for løn, personal og organisasjon, i tillegg til eit overordna ansvar for avdelingane service og fellestenester og IKT (interkommunalt).

Kristin M. Dahle

Kristin M. Dahle, kommunalsjef løn, personal og organisasjon - Klikk for stort bilete

Kommunalsjefen har ansvar for

Kommunalsjef er ein del av kommunedirektøren si strategiske leiargruppe, som saman har eit hovudansvar i forhold til politiske og administrative avgjerder og følga opp resultatkrava i organisasjonen. Det blir vektlagt god utvikling av kommunen sine tenester, arbeidsgjevarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefen har det overordna fag- og økonomiansvar for heile rammeområdet, og har ansvar for at tenestene blir drive i samsvar med dei overordna måla som blir sett.

Kommunalsjefen har ansvar for

 • Strategisk leiing i kommunen
 • Overordna leiing av støtte og stab i ansvarsområdet
 • Overordna økonomistyring i ansvarsområdet
 • Tariff og forhandlingar, HMS og arbeidsrett
 • Stedfortredar for kommunedirektøren
 • Med meir

Personalavdelinga

Personalavdelinga har overordna ansvar for alt innanfor området løn, personal og organisasjon. Dette inkluderer blant anna:

 • Tariff, lokale lønsforhandlingar og all utbetaling av løn
 • HMS, arbeidsmiljø og inkluderande arbeidsliv
 • Lærlingordninga
 • Tillitsvalde og vernetenesta
 • Nærværsarbeid, sjukepengar og refusjonar frå NAV
 • Personalsaker og konfliktløysing
 • Tilsettings- og oppseiingsarbeid
 • Leiarutvikling, rettleiing og støtte til leiarane
 • Organisasjonsutvikling
 • Diverse innanfor arbeidsrett
 • Pensjon
 • Avdelinga saksbehandlar fast til Arbeidsmiljøutvalet (AMU) og Administrasjonsutvalet (ADMU) i tillegg til at kommunalsjefen representerer kommunedirektøren i Ungdomsrådet

Det er totalt fem årsverk på løn og personal, inkludert kommunalsjef personal og organisasjon.

Service- og fellestenester

Avdelinga service og fellestenester inkluderer drift av servicetorg og arkiv, samt merkantile tenester for barnevern, PPT og tilrettelagde tenester. Servicetorget er blant anna ansvarleg for: 

 • Å vera kontaktpunkt for innbyggarane via sentralbord og skranke
 • Halda ved like og utvikla nettsider, søknadssenter og Vindafjord kommune på facebook
 • Samordning av informasjon og kommunikasjon til befolkninga, inkludert i kriseleiing
 • Arkivfagleg kompetanse og utvikling, inkludert drift av saks- og arkivsystem
 • Diverse kring informasjonstryggleik og personvern
 • Skjenkeløyve og alkoholpolitiske retningslinjer
 • Politisk teneste, inkludert møtesekretærfunksjon
 • Å vera kontaktpunkt for tilsette internt i kommunen for diverse fellestenester som for eksempel leasingbilar
 • Ansvarleg for merkantile tenester innanfor arkiv, økonomi og personal for tre einingar i Familiens Hus
 • Å vera kontaktpunkt for det interkommunale personvernombodet

Det er totalt 8,4 årsverk på service- og fellestenester.

IKT

IKT-avdelinga er eit interkommunalt samarbeid mellom Etne og Vindafjord kommunar (EVIKT). EVIKT blei oppretta i 2015, og Etne kommune er vertskommune med arbeidsgivaransvar. Eininga har ansvar for:

 • Teknisk drift av alle Etne og Vindafjord kommunar sine IKT-system
 • Utvikling av IKT-system og overordna samordning
 • Diverse kring informasjonstryggleik
 • Support til alle tilsette i kommunane
 • Innkjøp og handtering av IKT-utstyr
 • Eitt av årsverka i EVIKT er tilsett som digitaliseringsrådgjevar

Det er totalt sju årsverk på EVIKT.

Kontaktinformasjon

Kristin Marie Dahle
Kommunalsjef for personal og organisasjon
E-post
Mobil 452 19 036
Tord Askvig
Leiar
IKT-avd
Vindafjord Kommune
E-post
Telefon 53 65 65 90
Mobil 918 10 789
Gunnbjørg Nesbu
Saksbehandler
Service- og fellestenester
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 65 62