Oppvekst, skule og familie

PPT - Pedagogisk-psykologisk teneste

Kontorstad: Ølen

Opningstid: kl. 08.00-15.30

Telefon: 53 65 57 10

Postadresse: PPT - Etne og Vindafjord, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

PP-tenesta kan hjelpe med

 • Lærevanskar, t.d. lese/skrivevanskar og matematikkvanskar

 • Språk- og kommunikasjonsvanskar

 • Vanskar knytta til merksemd og konsentrasjon

 • Psykososiale vanskar

 • Synsvanskar

 • Høyrevanskar

 • Motoriske vanskar

 • Mobbeproblematikk

PPT sine mest brukte arbeidsmåtar

 • Utgreiing, testing

 • Tilråding om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp

 • Rettleiing til kommunalt tilsette o.a.

 • Rettleiing til foreldre

 • Vidaretilvising til 2. og 3.linjeteneste, td. BUP og Statped 

Målsetting i kommuneplanen

 • PP-tenesta skal til ei kvar tid ha nødvendig kompetanse til å løyse sine oppgåver. 

 • PP-tenesta skal fokusere spesielt på systemretta arbeid, dvs. arbeid som utviklar gode system/rutinar til hjelp for dei som arbeider med barn, unge og vaksne

 • PP-tenesta skal bistå skular og barnehagar med kompetanseoppbygging

 • PP-tenesta skal hjelpe skulane å drive førebygging, avdekking, og avhjelping i arbeidet med lese- og skrivevanskar, samansette lærevanskar og sosioemosjonelle vanskar 

 • PP-tenesta skal støtte skulane i arbeidet med organisasjonsutvikling slik at skulane blir betre til å drive tilpassa opplæring og spesialundervisning 

Andre opplysingar

 • Me arbeider etter Opplæringsloven

 • PPT er for barn 0 - 16 år og for vaksne

 • Vaksne som ynskjer hjelp i høve til eigne lese- og skrivevanskar e.l. kan kontakte oss 

 • Me har ein PPT- kontakt for kvar barnehage og skule. Målet med denne er førebygging og konstruktive tiltak før tilmelding

 • Foreldre kan òg møte PPT- kontakten 

 • Samarbeid med helsesøstrene i høve til 3-åringane 

 • PPT har ein rettleiande funksjon i høve til barn i barnehage og skule og i høve til vaksne, med rettar etter Opplæringsloven

Tilsette Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Tilsette Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Stilling Navn Telefon Mobil
Einingsleiar Liv Ingunn H. Medhaug 53 65 57 12 951 23 371
Konsulent Mariann Mannes 53 65 57 10 488 91 821
Rådgjevar Trine Hebnes 53 65 57 08 924 51 276
Rådgjevar Wenche Hjelmtveit 53 65 57 13 482 77 970
Rådgjevar Annlaug Wegner 53 65 57 05 416 05 075
Rådgjevar Solgunn Hannisdal Haanes 53 65 57 06 994 44 299
Rådgjevar Kari Synnøve V. Haugen 53 65 57 07 916 31 987
Rådgjevar Magnhild Hjartåker 53 65 57 09 470 28 217

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30