Oppvekst, skule og familie

Nytt frå Oppvekst

På denne sida vil me til ei kvar tid prøve å oppdatere med siste nytt frå Oppvekst. Skjer det noko på områda, som er viktig for oss å informere om til brukarane våre, legg me det fortløpande ut her. Er du på jakt etter informasjon om den enkelte eining, er det berre å klikke vidare inn på ein av lenkene på førre side. Send gjerne inn tips, som me kan leggja ut her.

Nytt frå Oppvekst

23.02.21 - Nytt dansetilbod i kulturskulen

Kulturskulen har fått i stand eit nytt dansetilbod, les meir her.

16.02.21 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 11 frå kommunedirektøren

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå kommunedirektøren om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. Kommunestyret vedtok i møte i 16. februar 2021 at kommunedirektøren skal leggja fram forslag til barnehage- og skulebruksplanen i januar 2022. Det vert folkemøte i februar/mars 2022, og høyring på kommunedirektøren sitt framlegg. Saka skal etter planen opp til politisk handsaming i mai 2022.

Her kan du lese informasjonsskriv 11 frå kommunedirektøren om barnehage og skulebruksplanen.

08.02.21 - Skriftleg eksamen for elevar våren 2021 er avlyst

Regjeringa har vedtatt at skriftleg eksamen for elevar på 10. steg og i vidaregåande opplæring våren 2021 er avlyst.

Muntleg eksamen for elevene på Vg1 og Vg2 er også avlyst. Muntleg eksamen for avgangselevane på 10. steg og Vg3 skal gjennomførast.

Privatistar skal gjennomføra eksamen.

Les meir på udir.no. Nettsida vert oppdatert fortløpande.

08.02.21 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 10 frå kommunedirektøren

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå kommunedirektøren om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. Grunna Covid-19 situasjonen bestilte Formannskapet i sist møte at kommunedirektøren skal laga ei sak til kommunestyret 16.02.21 der han legg fram ny plan for prosessen. 

Her kan du lese informasjonsskriv 10 frå kommunedirektøren om barnehage og skulebruksplanen.

27.01.21 - Til barn og unge i Vindafjord

Treng du å prate med nokon? Helsesjukepleiar er her for deg!

19.01.21 - Ny søkeportal for barnehageplass

Frå og med barnehageopptaket 2021 (hovudopptak) skal søknad om barnehageplass i Vindafjord kommune gjerast via Visma Flyt Barnehage foresattportal.

Dette gjeld søknadar både til kommunale og private barnehagar. Det gjeld også om det er første gong du søker, om du søker endring av plasstype, eller om du allereie har ein barnehageplass og vil søka over til ein annan barnehage. Du kan også seia opp plass.

Les meir om dette her

18.01.21 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 9 frå kommunedirektøren

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå kommunedirektøren om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. Folkemøta vert etter planen gjennomført i veke 7 og 8. Sjå informasjonsskriv for meir informasjon om dette.

Her kan du lese informasjonsskriv 9 frå kommunedirektøren om barnehage og skulebruksplanen.

05.01.21 - Elevrådsrunde i samband med høyring av ekstern rapport bhg-/skulebruksplan

Klikk for stort bileteI dag har kommunedirektør Yngve F Bergesen, saman med Kommunalsjef Nils Erik Eide og skulerådgjevar Leiv Karsten Medhaug, gjennomført høyringsrunde på den eksterne rapporten med elevråda på dei ni skulane våre. Grunna Covid-19 restriksjonar vart dette gjort på Teams. På runden kom det veldig mange gode og reflekterte innspel som kommunedirektøren vil ta med seg i vidare behandling av saka. Me er imponert over engasjementet og kor flinke elevrådsrepresentantane var i møta. Tusen takk til elevane, lærarane og rektorane som var med på å gjera denne runden så bra som den blei.

04.01.21 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 8 frå kommunedirektøren

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå kommunedirektøren om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. Etter Regjeringa sin pressekonferanse søndag 03.01.21, ser kommunen seg nøydde for å utsetje dei planlagde folkemøta i veke 3 og 4. 

Her kan du lese informasjonsskriv 8 frå kommunedirektøren om barnehage og skulebruksplanen.

15.12.20 - Tilstandsrapport for Vindafjordskulen 2019

Les tilstandsrapporten for Vindafjordskulen 2019 her.

15.12.20 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 7 frå kommunedirektøren

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå kommunedirektøren om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. 

Her kan du lese informasjonsskriv 7 frå kommunedirektøren om barnehage og skulebruksplanen.

04.01.21 - GODT NYTTÅR - oppdatert status oppvekst Covid-19

Kommunelegen vedtok i dag, i tråd med Regjeringa sine anbefalingar, at ungdomsskulane i Vindafjord skal drive etter rødt nivå i første omgang fram til og med 18.januar. Barnehagane og barneskulane driv framleis på gult nivå som før jul.

Symjeundervisning går som planlagt.

Les om Regjeringa sine nye koronatiltak her

Følg elles status i Vindafjord kommune fortløpande her

07.12.20 - Skulerutene for 2021/22 og 2022/23 vedtatt

Kommunane i Nord R (Nord Rogaland) har saman blitt einige om skulerutene for 2021/22 og 2022/23.

Her finn de skuleruta for inneverande skuleår og dei to neste.

04.12.20 - Helsesjukepleiarar på Snapchat

Helsesjukepleierane Natalie og Stine har oppretta Snapchat for ungdommane ved Skjold, Ølen og Vikedal ungdomsskule.

Me ønsker å vere lettare tilgjengelege for elevane. Med Snapchat håpar me å betre nå ut med helseopplysning, og synleggjere helsesjukepleiars førebyggande og helsefremmande arbeid.

Skjold og Vikedal ungdomsskule: Natalie Hellerslien:Klikk for stort bilete

Ølen ungdomsskule: Stine Hamre:

Klikk for stort bilete     

01.12.20 - Følg UKM sin julekalender på Facebook og TikTok

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) har eigen julekalender i år. Den kan du følgja på: 

Facebook og TikTok

26.11.20 - Viktig melding frå kommunelegen ang blanding av kohortar på fritida

Kommunelegen synest barnehagane og skulane har vore flinke med kohortar og smittetiltak elles. Han seier vidare at det er ekstra viktig at foreldre er nøye med at borna ikkje blandar kohortar på fritida. Det er like viktig at smitteråda vert fulgt på fritida som i barnehagen og på skulen.

Les heile vurderinga til kommunelege Terje Kleiven om smittesituasjonen her (26.11.20. 

Les meir om dette, og meir, på Helse Norge sine nettsider.

18.11.20 - Vindafjord tildelt 200.000 kr i tilskot til heimeundervisning

Fylkesmannen lyste for ei tid tilbake ut midlar som kommunar i Rogaland kunne søkja om til digitale hjelpemidlar i samband med heimeundervisning. Dette for å styrkja føresetnadane for å tilby god heimeundervisning om det blir naudsynt ved ei stenging av skulane igjen. 

Målet for ordninga er å leggje til rette for digital heimeundervisning i samband med Covid-19 utbrotet, gjennom å:

 • bidra til at elevar og lærarar får tilgang til eit mangfald av digitale læremiddel
 • styrkja digital infrastruktur og system, samt kompetanse på drift av desse
 • bidra til å utjamna forskjellar i levekår, der desse er hinder for digital heimeundervisning

Vindafjord kommune søkte om tilskot og fekk tildelt kr 200.000,-.

Desse kjem godt med.

02.11.20 - Frå i dag innfører skulane sikker digital meldingsbok

I dag har skulane teke i bruk digital meldingsbok. Foreldre/føresette lastar ned app i App store og Google play. Søk etter “Min Skole - foresatt”. I tillegg kan tenesta brukast frå nettlesar. Frå og med i dag skal fråvær meldast inn gjennom den digitale meldingsboka. Ein skal ikkje nytte andre kommunikasjonsverkty. Klassetelefonar, meldingsbøker, «vanlege» SMS skal ikkje nyttast frå og med i dag. Dette gjeld alle skulane i Vindafjord kommune. 

Har de tekniske spørsmål ta kontakt med rektor på skulen. 

Klikk for stort bilete    

16.11.20 - Korleis forhindre smitte på skulevegen (Kolumbus)

Kolumbus er, på linje med skulane, opptatt av tryggleiken til dei reisande under transport på ein best mogleg måte.

Klikk her for å lasten ned plakat om korleis elevane bør sitja når dei reiser kollektivt.

Klikk for stort bilete  

17.11.20 - Frå raudt til gult nivå for dei fleste einingar i oppvekst frå 18.11.20

Kommunedirektøren og kommunelegen, har i samråd med kommunalsjef for oppvekst, gjort ei ny vurdering av smittesituasjonen i kommunen og driftsnivå for skulane og barnehagane etter Folkehelseinstituttet sin trafikklysmodell. Frå og med onsdag 18. november vil skular og barnehagar drifte på «gult» nivå i samsvar med denne trafikklysmodellen. Dette gjeld og kulturskulen og vaksenopplæringa.

Unntaket er Ølensjøen FUS Barnehage og Ølen skule, som vil drifte på «raudt» nivå som følge av smittetilfelle, personell og barn/elevar som nærkontaktar og dermed i karantene.

Bjoa Barnehage er framleis stengt, då alle barn og tilsette er i karantene, og ein vil vurdere driftsnivå ved opning av denne med bakgrunn i dei prøvesvar ein får. Einingsleiar vil informere foreldre fortløpande om situasjonen, og eventuell tilbakeføring til gult nivå.

Det er viktig at tiltak for barn og unge er så låge som mogleg av omsyn til deira læring og ikkje minst den psykiske helsa. Viser til ein rapport frå ei ekspertgruppe som har sett på kva konsekvensar smitteverntiltaka har hatt i barnehage og skular. Ekspertgruppa har både sett på elevene si læring, skulemiljø og andre høve som til dømes psykisk helse. Gruppa har også sett på kva  konsekvensar smitteverntiltaka har hatt for barnehagar.

Les meir om anbefalingane til ekspertgruppa her.

Retningslinjer for bruk av chatte- og videofunksjon i Microsoft Teams for elevar i Vindafjordskulen

I samband med at situasjonen fort kan snu, og at me kanskje må over til fjernundervisning, opnar me igjen opp for video- og chatte-funksjon på Teams for elevane i Vindafjordskulen. Kommunen har utarbeida felles retningslinjer for bruk av chatte-funksjonen i Teams, som det er viktig at elevane følgjer. 

 • Vindafjord kommune har aktivert chatte- og videofunksjonen som et pedagogisk verktøy
 • Desse vert brukt til samhandling mellom elevane i skuletida - dette gjeld både skriftleg chat og videochat.
 • Desse opnar også for sosial omgang i og utanfor skuletid. Me oppmodar til varsemd ved bruk av chatte- og videofunksjonen utanfor skuletid, og ber føresette følgja med på kva elevane nyttar denne til.
 • Det er uheldig når elevar konstant blir forstyrra i skulearbeidet sitt fordi det stadig «plingar» (varslar) om nye meldingar, eller at det ringjer. Snakk med barnet ditt om dette, og følg avtalar som kontaktlærar gir.
 • Når lærarar avsluttar eit møte med elevar skal eleven forlate møtet.
 • Det er ikkje tillat at eleven tar opptak eller skjermbilde under ein videochat.
 • Det er nulltoleranse for utestenging og mobbing. Me snakkar med dei som er med i samtalen, og ikkje om andre.
 • Hjelp oss å følgja godt med, og ta kontakt med ein vaksen dersom de oppdagar ugrei språkbruk eller dårleg åtferd på desse plattformane.

Eg ber om at alle føresette går gjennom desse retningslinjene saman med sine barn, og at me saman hjelper kvarandre med god og fornuftig bruk av chatte- og videofunksjonane i Teams.

Relevante nettsider som føresette kan bruka i samtale med barnet sitt om nettvett

www.barnevakten.no
www.reddbarna.no
www.nettvett.no
www.dubestemmer.no

Følg elles med på heimesida til Vindafjord kommune for kontinuerleg oppdatering om Covid-19 situasjonen i kommunen.

Dersom de har vidare spørsmål om dette, ber eg dykk ta dette med styrar/rektor.

Mvh

Nils Erik Eide                                  
Kommunalsjef Oppvekst
17.11.20

10.11.20 - Last ned plakaten "Karantenehus" (FHI)

Klikk for stort bilete 

Folkehelseinstituttet har laga ein plakat som dei kallar for "Karantenehus". Den kan gi deg svar på ulike spørsmål i samband med karantene og isolasjon.

Last ned plakaten her. 

(Klikk på bildet for å få det større)

29.10.20 - Til foreldre og føresette i barnehage og skule om koronasituasjonen

Til foreldre i barnehagar og skular i Vindafjord
 

Som de sikkert har fått med dykk i aviser og på heimesida til Vindafjord kommune, så er det for tida seks ulike smitteoppsporingsprosjekt i kommunen. Per no er det uavklart kvar smitta har sitt opphav i to av desse.  På bakgrunn av dette sender eg litt informasjon etter møte i kriseleiinga, der kommune – og smittevernlege er med. Her kjem det som gjeld mest for barnehage og skule. Det som gjeld samfunnet elles, viser eg til heimesida til kommunen.

Barnehagar og skular på gult nivå
Kommunelegen informerer at barnehagar og skular framleis er på gult nivå og følgjer nasjonale smittevernrettleiarar på dette nivået. Barnehagane og skulane har tidlegare sendt ut informasjon om korleis ein skal handtera dei ulike nivåa.

Bassenget førebels stengt ut neste veke
Fram til situasjonen er meir oversiktleg har kommunelegen vedtatt at bassenget i Ølen vert stengt, førebels ut neste veke (v.45). Det betyr at det ikkje vert symjing for barnehagar og skular neste veke. Meir informasjon om bassenget vert vidare stengt etter dette, eller opna opp igjen,  får de frå  styrar/rektor når kommunelegen kjem med meir opplysningar.

Fysiske foreldremøte vert ikkje gjennomført
Fram til ny vurdering er gjort og at ein får ein betre oversikt over situasjonen, vert det ikkje gjennomført fysiske foreldremøte frå dags dato. Det betyr at desse må gjennomførast digitalt fram til kommunelegen opnar opp for fysiske møte igjen. Dette vil det sjølvsagt få meir informasjon om frå styrar/rektor.

Anna
Barnehagane og skulane driv nokolunde som i dag med nokre "justeringar". Det me gjer no handlar om å begrensa talet på nærkontaktar mest mogleg. Det viktigaste er framleis at me som før, er obs på hygiene, er heime om me er sjuke og held avstand.
I desse Halloween-tider viser eg til FHI sine råd for gjennomføring av feiringa. Lenka finn de under viktige lenker nedanfor.

Dersom de har vidare spørsmål om dette, ber eg dykk ta dette med styrar/rektor.

Viktige lenker
Informasjonsside om koronatiltak Vindafjord kommune
Smittevernrettleiarar i barnehage og skule
Skjema når barn skal vera heime og når dei skal testast (FHI)
Informasjon til foreldre om barn og koronavirus (Regjeringa)
Halloween-råd (FHI)
Nytt frå oppvekst!

Eg vil igjen nytta høvet til å takka elevar, foreldre/føresette og tilsette for god innsats i denne vanskelege tida me er inne i.

Mvh

Nils Erik Eide                                   
Kommunalsjef Oppvekst
29.10.20

27.10.20 - Nye nasjonale innstrammingar, lite nytt som gjeld barnehage og skule

Dette står om barnehage/skule:

Begrensingen om at man ikkje bør ha fleire enn 5 gjester, gjelder ikkje for barnehage- eller barneskulekohortar. Barn og unge som er i same kohort i barnehagen eller på barneskulen, vert unnatatt frå avstandskravet på arrangement.

Les meir om innstrammingane her

14.10.20 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 6 frå kommunedirektøren

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå kommunedirektøren om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. 

Her kan du lese informasjonsskriv 6 frå kommunedirektøren om barnehage og skulebruksplanen.

13.10.20 - Oppdatert informasjon om høyringsprosess - barnehage- og skulebruksplan

Formannskapet vedtok i møte 13.10.20 at det skal gjennomførast folkemøte i kvar bygd innan utgangen av januar 2021. Høyringsfristen vert utsett til 14. februar.

Formannskapet vil at resten av den opphavelege planen for gjennomføringa som kommunedirektøren foreslo held fram.

Det vil kome eige skriv med datoar og klokkeslett for dei enkelte folkemøta. Grunna Covid-19 må me leggje opp til påmelding til folkemøta.

Norconsult sin rapport ligg som lenke nedst i denne artikkelen. Det er mogleg å sjå Norconsult sine orienteringar på Kommune (https://vindafjord.kommunetv.no/) og skrive høyringsuttale fortløpande framover.

Høyringsuttale kan ein levere inn her.

Rapporten
Rapporten finn de som PDF her (PDF, 4 MB).

Vedlegg bhg-skulebruksplan 01.09.20 (PDF, 344 kB)

Barnehage- og skulebruksplan - Presentasjon Kommunestyret 31. august (PDF, 2 MB)

12.10.20 - Bjoa skule sertifisert som Olweusskule for tre år

Klikk for stort bileteTil rektor og tilsette på Bjoa skule

Skulen har over tid innført Olweusprogrammet mot mobbing med teamorganisering. For ei tid tilbake vurderte me skulen sin tilbakemelding på ein spørreundersøking med ulike implementeringsindikatorar. Skulen har også mottatt opplæring og rettleiing frå Olweusprogrammet ved RKBU Vest.

På bakgrunn av skulen si gode innsats i dette implementeringsarbeidet har me gleda av å sertifisere skulen som Olweusskole for ein periode på tre år.

Skulen har nå eit godt system for å kunne gjera barna trygge på skulen, men det vil også krevja eit kontinuerleg vedlikehaldsarbeid.

Me gratulerar barna, alle voksne på skulen og foreldra med denne sertifiseringa.

Med vennleg helsing

Olweusprogrammet, RKBU Vest

NORCE Norwegian Research Centre AS

28.09.20 - Oppdaterte smittevernrettleiarar for barnehagar og skular

Utdanningsdirektoratet har i dag oppdatert smittevernrettleiarar for barnehagar og skuler med nokre endringar.
Rettleiarane har eit nytt avsnitt om barnehagen- og skulen si rolle i smittesporing. I tillegg har ein lagt inn nokre presiseringar, blant anna om oppfølging av sårbare barn.

 Sjå oppdaterte smittevernrettleiarar for barnehagar og skular her.

24.09.20 - Skulane går over til digital meldingsbok i haust

Klikk for stort bilete Appen vil gjera det endå enklare for føresette å halda følgje med på kva som skjer i barnet sin skulekvardag.

Når føresette lastar ned appen, loggar dei seg på med ID-porten første gong. Aktuelle barn som er i skulen vil då komme opp automatisk og dialogen med skulen kan starte. Min Skule vil gi føresette rask tilgong til informasjon, slik at dei kan halda seg oppdatert på kva som skjer i barna deira sin skulekvardag.

Med appen vil heimen kunne registrere samtykke og fråvere direkte. Skulen vil kunne gi føresette informasjon om timeplan, lekser og aktivitetar, innsjekk og utsjekk SFO, vurderingar og karakterar. I tillegg kan både føresette og skule senda og motta meldingar om forhold rundt barnet, som til dømes ved aktivitetar utanom vanleg timeplan. Med Min Skule blir informasjon lett tilgjengeleg og dialog mellom skule og heimen blir enda enklare og meir effektiv.

Appen er gratis for føresette, den kan lastast ned på mobilen. Meir informasjon kjem frå rektor når dette er klart for å implementerast. Det vil truleg skje i løpet av hausten 2020. 

Sjå korleis appen fungerar her.

17.09.20 - Når skal barn med luftvegssymptomar skal vera heime frå barnehage/skule?

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 


 

Dersom barn har fått symptom på luftvegsinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet haldast heime, særleg dersom barnet har fleire symptom samstundes eller ikkje er heilt i form. Det blir gjort unntak for barn i barneskule- og barnehagealder som kun har rennande nase og elles er i god allmenntilstand. Dei behøver ikkje å bli holdt heime. 

Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19. Ved kun lette luftvegssymptom utan feber, kan ein sjå an tilstanden heime i inntil 2 dagar. Ved ingen betring, anbefalar ein testing av barnet. Ved rask betring, kan barnet gå tilbake utan test.

Last ned flytskjema her. 

16.09.20 - Regjeringa med ny informasjonsside til foreldre om barn og koronavirus

Regjeringa har laga ei samleside med informasjon om korona som foreldre treng å vite. Sjekk ut sida her:

www.regjeringen.no/foreldreinfo 

09.09.20 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 5 frå rådmannen

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå rådmannen om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. 

Her kan du lese informasjonsskriv 5 frå rådmannen om barnehage og skulebruksplanen.

09.09.20 - Ekstern rapport barnehage - og skulebruksplan

Barnehagejente - Klikk for stort bileteBarnehagejente Jenny Hjemdal  

 

 

 

 

01.09.20 la rådmannen den eksterne rapporten frå Norconsult ut til høyring, med seks vekers frist. Kontordagar i bygdene var ein del av denne prosessen.

Formannskapet hadde oppe denne saka i møte 08.09.20, der dei gjorde følgjande vedtak:

Det vert sett av meir tid til informasjon og dialog i bygdene om barnehage- og skulebruksplanen. Det er viktig at alle aktuelle høyringsinstansar vert engasjert og har eit grunnlag for å gje uttale. Haust og førjulsvinter 2020 vert brukt til dette.

Rådmannen vert bedt om å revidere framdriftsplanen med sikte på ei breiare involvering frå innbyggjarane,  og for å danna ei betre plattform til å fatta eit politisk vedtak. Rådmannen orienterer om  framdriftsplanen på neste møte i formannskapet.

Det betyr at den opphavlege framdriftsplanen for høyring, som rådmannen først la opp til, ikkje gjeld lengre. 

Det er likevel mogleg å lesa rapporten, sjå Norconsult sine orienteringar på KommuneTV (https://vindafjord.kommunetv.no/) og skrive høyringsuttale fortløpande framover.

Høyringsuttale kan ein levere inn her.

Som me informerte om i førre informasjonsskriv vil det, etter at høyringsprosessen er fullført, bli utarbeidd ei politisk sak med tilrådingar frå Rådmannen, basert på  rapporten og Norconsult sine tilrådingar og innspelte uttalar.

Meir informasjon kjem fortløpande.

Rapporten
Rapporten finn de som PDF her (PDF, 4 MB).

Vedlegg bhg-skulebruksplan 01.09.20 (PDF, 344 kB)

Barnehage- og skulebruksplan - Presentasjon Kommunestyret 31. august (PDF, 2 MB)

04.09.20 - Informasjon om kulturskulen på mange ulike språk

Alle kommunar skal ha et kulturskuletilbod til barn og unge, anten åleine eller i samarbeid med andre kommunar. Kulturskulane er både eigd og blir drive av kommunane, og det er kommunane sjølv som bestemmer innhald og omfang av tilbodet i sine skular. 

Kontaktperson er rektor Vindafjord kulturskule:

Anne Kristine Lilleskog Andersen
Tlf: 53 65 58 40 / 901 66 095

Udir har utarbeidd ei side der ein kan få god informasjon om tenesta, som også er oversett til mange ulike språk.

Klikk på denne lenka for å lesa.

Her kan du lesa om kulturskuletilbodet i Vindafjord kommune.

03.09.20 - Barneverntenesta har starta med Stafettloggen

Etne Vindafjord barnevernsteneste har opplæring i samhandlingsverktøyet stafettlogg. Nå vart det gjeve tilbod om logg til alle familiar som har fleire instansar å forhalde seg til. Føremålet er å jobba betre saman og auka medverknad.

PPT er allerie i gong. Helse, barnehage og skule har også fått beskjed frå kommunalsjef at stafettlogg skal nyttast som erstatning for tiltakslogg frå 01.08.20. Det har vore opplæring for desse tidlegare. 

28.08.20 - Kan bornet mitt gå i barnehagen/skulen i dag? Kan eg gå på jobb?

Ei mykje omtala problemstilling siste månadene er snott. Både mengde, farge, fordeling i ansikt, varighet og deling mellom born har vore nøye diskutert. Stadig nye problemstillingar omkring snott har vore løfta opp til kommunelegens bord.

Dei heile kokar eigentleg ned til: Kan bornet mitt gå i barnehagen/skulen i dag? Kan eg gå på jobb?

Nå er det snart haust og me må derfor snakka litt om snott.

Dersom vaksne får akutt luftvegssjukdom som sår hals, hoste, feber, tapt lukt/smakssans, sjukdomsfølelse, skal dei så raskt som mogleg melde seg til testing for Covid-19 hos testsenteret i Ølen. Dersom prøven deira er negativ skal dei halde seg heime til dei er friske, og deretter gå tilbake på jobb.

Dersom ein veit at ein pleier å ha litt tette bihuler, lett kribling i halsen eller litt tørrhoste i eit par veker etter at ein er frisk frå sin luftvegsinfeksjon, så kan ein gå på jobb med dette dersom heimekontor ikkje er aktuelt. Risikoen for å smitte andre med forkjøling fell drastisk etter ei lita veke. Med god handhygiene, god hostehygiene og minst 1 meters avstand til andre er risikoen for å smitte kollegaer svært låg.

Så var det borna.

Andelen born som er rapportert med påvist covid-19-infeksjon, har så langt vore låg. Det kan tyda på at born anten får milde symptom, eller blir smitta i mindre grad. Det er i utgangspunktet personar med symptom som er smittsame, og born får lite symptom. Derfor er det sannsynleg at born er mindre smittsame enn vaksne.

Dersom born under 10 år får akutt luftvegsinfeksjon, så skal dei haldast heime. Ein ser ann symptoma i om lag to døgn før ein skal vurdera testing for Covid-19. Om barnet blir friskt iløpet av denne tida går dei tilbake i barnehage/skule.

Nokre born har kronisk rennande naser utan at dei er sjuke. Desse barna kan gå i barnehage utan testing, men me oppmodar foreldra om å kontakte barnehagen og informerer om dette.

Nokre barn har rennande naser og lett tørrhoste i fleire veker etter ein luftvegsinfeksjon. Desse kan og gå i barnehage når dei har god allmenntilstand igjen.

Det er ikkje alltid lett å vurdera kor «nyoppstått» ei snottenase er. Me håpar på forståing for at det kan bli nokre ekstra telefonar frå barnehage og skule, då me må nytte «føre var» prinsippet for å beskytte alle borna. Med god dialog mellom foreldre, barnehage og skule skal me få dette til. 

 

Er du eller bornet ditt sjuke, og de vil teste dykk?

Ring telefon 53 65 60 34  Teststasjonen i Ølen.  Er du i tvil? Ring fastlegen din for råd.

 

Hugs det viktigaste:

1) Er du sjuk? Hald deg heime til du er frisk

2) Vask hender, eller bruk handsprit

3) Host i papirlommetørkle eller i albuekroken

4) Hald minst 1 meter avstand til andre, unntatt dei du bur med.

5) Test deg om du har symptom på Covid-19 (Feber, sår hals, hoste, sjukdomsfølelse, mista smak/luktesans, magesmerter))

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/syke-personer-skal-ikke-vaere-i-barnehagen

 

10.08.20 - Informasjon til foreldre om skulekvardagen etter sommarferien

Utdanningsdirektoratet har laga eit informasjonsskriv ved oppstart av nytt skuleår, som omhandlar skulekvardagen i desse koronatider.

Les skrivet her. 

24.08.20 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 4 frå rådmannen

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå rådmannen om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. 

Her kan du lese informasjonsskriv 4 frå rådmannen om barnehage og skulebruksplanen.

26.08.20 - Søknadsportalen for barnehageplass er førebels stengt

I samband med overgang til nytt dataprogram er søknadsportalen for barnehageplass i Vindafjord kommune stengt ned i ein periode.

Søknadsprosessen og kontakten mellom kommune, heim og barnehage vil etter innføringa det nye programmet blir enklare. Dette gjeld både for dei kommunale og dei private barnehagane.

Meir informasjon kjem.

10.08.20 - Informasjonsskriv om skuleskyss etter sommarferien (bokmål)

Coronapandemien er dessverre ikke over og det er fremdeles svært viktig å holde fokus på smitteverntiltak.

Helsedirektoratet publiserte 2.7.20 oppdatert nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport:
(https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19).

I veilederen innføres graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell), og det er nasjonale myndigheter som bestemmer tiltaksnivået. Tiltaksnivået for hele landet er nå gult. Dette er en oppmykning av tiltakene som har vært gjeldende. (Den 7.7.20 ble det i veilederen tatt inn en presisering for gult tiltaksnivå hvor det fremgår at for kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes.)

Dette betyr:

 • De reisende kan sitte skulder ved skulder (helst elever fra samme klasse eller fra samme familie), men ikke ansiktet til ansikt.
 • Fremdørene i bussene vil fremdeles være stengt og første seterad vil være avsperret.
 • Det er viktig å informere elevene om at de enten sitter sammen med elever fra samme klasse, eller sammen med søsken.
 • Håndhygiene er fremdeles svært viktig for å hindre smittespredning.
 • Det vil ikke være mulig for elever uten skyssrett å følge skoleskyssen, selv om de har gyldig reisebevis.
  Grunnen er at dersom det blir smittespredning blant elever med skoleskyss, skal helsemyndighetene så snart som mulig få oversikt over hvilke elever som har fulgt den aktuelle skoleskyssen.

Dersom det igjen vil bli aktuelt å innføre «rødt lys» i forhold til smitteverntiltak, vil kapasiteten på skoleskyssen halveres. Pr i dag har ikke Kolumbus andre muligheter til å gjennomføre skoleskyss ved rødt nivå, enn tilsvarende slik det var på slutten av sist skoleår. Skolebussene må kjøre flere turer, hvor første tur går til ordinær tidspunkt.

Vennlig hilsen

Øystein Nybø

Fagleder skoleskyss

13.08.20 - Informasjon om trygt og godt skulemiljø

I opplæringslova kap. 9A er det stilt tydelege krav til skulane om å informere elevane og foreldra om rettane i kapittel 9A i opplæringslova. Skulane skal også informere om aktivitetsplikta og at saka kan meldast til Fylkesmannen.

Våren 2020 var det færre elevar/foreldre som tok kontakt med Fylkesmannen. Dette har sannsynlegvis samanheng med koronasituasjonen. Skulane må derfor vere særskilt observante ved oppstarten av det nye skuleåret slik at dei observerer eventuelle nye elevkonstellasjonar eller utfordringar.

Fylkesmannen har laga nokre korte informasjonsvideoar, og oppdatert nettsida si slik at det skal vere enkelt å finne informasjon og kontaktopplysningar.

Link til informasjonsvideoar:

https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8  

https://www.youtube.com/watch?v=_jXiw6KFIi8&feature=youtu.be

Sjå også Fylkesmannen si nettside Ein trygg skoledag utan mobbing: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Ein-trygg-skuledag-utan-mobbing/

10.07.20 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 3 frå rådmannen

Her kjem eit nytt informasjonsskriv frå rådmannen om prosessen vidare i samband med barnehage - og skulebruksplanen. 

Her kan du lese informasjonsskriv 3 frå rådmannen om barnehage og skulebruksplanen.

09.07.20 - Redusert foreldrebetaling i SFO (1. og 2. trinn) for familiar med låg inntekt

Regjeringa innfører frå 1. august 2020 ei nasjonal ordning som sikrar at ingen hushald skal betale meir enn seks prosent av si skattbare inntekta for ein plass i SFO for 1. og 2. trinn. Ordninga gjeld berre etter skriftleg søknad til kommunen.

Vilkår

 • For 2020-2021 gjeld ordninga for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr 450 000 kroner pr. år i Vindafjord kommune. Inntekta må dokumenterast.
 • Barnet/barna må ha stadfesta plass i SFO på 1. og/eller 2. trinn, og hushaldet må ha ei faktisk utgift til SFO.                                     
 • Ordninga gjeld per barn per år for eit skuleår om gangen.
 • Foreldre/føresett(e) må søkje om dette for kvart år det er aktuelt.
 • Foreldre/føresett(e) som søkjar må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.

Les meir om ordninga og søknadsprosess her

07.07.20 - Barnehage - og skuleruta for 2021-22 vedtatt

No er barnehage - og skuleruta for 2021-22 vedtatt, sjekk her:

For komande barnehage - og skuleår, 2020-21, sjekk her: 

01.07.20 - Kulturskulen tilbyr danseopplæring frå hausten

Kulturskulen har tilsett ny danselærar og kan frå skulestart 17.august tilby ballettklassar i den nye dansesalen i Ølen. Tilbodet er for barn frå 1 kl. og oppover.

Søk på dette og andre tilbod via søknadssenteret

23.06.20 - Barnehage - og skulebruksplan, løypemelding frå Norconsult (video)

Klikk for stort bilete 

 

 

 

 


Norconsult hadde løypemelding i samband med utarbeiding av rapport barnehage - og skulebruksplan for kommunestyret 22.06.20. 

Sjå video av løypemeldinga her.

Her er presentasjonen til Norconsult.

16.06.20 - Råd frå Politiet om trygg nettbruk for elevar

Mange barn og unge bruker mykje tid på sosiale medium og internett. Det er viktig å vere forsiktig med kva ein deler og kven ein har kontakt med der. Her er nokre råd frå Kripos som det kan vere lurt å følgje for å redusere sjansane for utrivelege opplevingar.

Hald personleg informasjon for deg sjølv

 • Ikkje gje dine personlege opplysningar til andre enn personar du kjenner. Personlege opplysningar er for eksempel namn, alder, fødselsdato, adresse,telefonnummer, namnet på skolen du går på, og passord.
 • Bruk personverninnstillingar til å velje kor synleg du vil vere på ulike tenester (Snapchat, Instragram osv.) Få ein vaksen til å hjelpe deg om du tykkjer det er vanskeleg.

Tenk over kva du deler og legg ut

 • Bilete og filmar kan bli spreidde vidare og bli liggjande på nettet for alltid.

Vær varsam med privat chat

 • Personar med uærlege hensikter tek ofte kontakt i opne chatterom. Ikkje bli med personar du ikkje kjenner, over til private chattetenester der dei kan kommunisere med deg utan at andre er til stades.
 • Ikkje bli med på videochat med nokon som seier dei har eit «øydelagt kamera».
 • Vær på vakt dersom nokon ber deg om å halde kontakten dykk imellom hemmeleg. 
 • Sei nei dersom nokon ber deg gjere noko du ikkje vil, eller som du er ukomfortabel med.

Det hjelper å snakke med nokon - be om hjelp om du opplever noko ubehageleg

Meir informasjon finn du på

https://www.politiet.no/barn-og-unges-nettbruk/

10.06.20 - Barnehage- og skulebruksplan - informasjonsskriv 2 frå rådmannen

I mars sendte rådmannen ut informasjonsskriv 1 i samband med barnehage – og skulebruksplanen. I dette skrivet informerte underteikna om at konsulentbyrået Norconsult skulle ha løypemelding 2 i politisk utval for oppvekst og omsorg (OPOM). Grunna utbrotet av korona-viruset vart dette ikkje gjennomført.  Rapporten nærmar seg og her kjem eit nytt informasjonsskriv frå rådmannen om stoda og prosessen vidare.

Her kan du lese informasjonsskriv 2 frå rådmannen om dette

09.06.20 - Bry deg litt ekstra om barna i sommar

Klikk for stort bileteSommaren er her, og etter veker med nedstenging skal skular og barnehagar igjen lukke dørene. Då er det viktig at vaksne i nærmiljøet tek ekstra ansvar for barn som har det vanskeleg heime.

– For barna som har ei mamma eller ein pappa som drikk for mykje, kan nye veker borte frå skule og barnehage vere ekstra vanskelege, seier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Ho oppfordrar folk i Vindafjord kommune til å følgje med og ta affære dersom dei er bekymra for eit barn.

Samarbeider om alkovett

Vindafjord kommune er ein Av-og-til-kommune og samarbeider tett med Av-og-til for å førebyggje og redusere skadeleg alkoholbruk. Kommunen støttar oppfordringa om å bry seg litt eks

– Alle barn fortener ein trygg og god sommar. Vi vil gjere alt vi kan for at alle barn i kommunen vår skal få ein fin sommarferie, og vi oppfordrar alle til å vere trygge vaksne og hjelpe når dei ser barn som slit, seier Nils Erik Eide, kommunalsjef for oppvekst i Vindafjord kommune.

Slik kan du hjelpe:

 • Dersom du er i ein situasjon der ein forelder drikk for mykje framfor barnet sitt, kan du prøve å snakke med vedkommande på ein roleg og diskré måte. Dersom denne personen er for påverka til at det går an å ha ein normal samtale, er det best å vente til dagen etter og heller prøve å skjerme barnet mest mogleg.
 • Dersom du er bekymra for at eit barn ikkje har det bra heime, er det viktig å vise at du bryr deg. Spør barnet korleis det går, og gi det tid og omsorg.
 • Inviter barnet med på familieaktivitetar som grilling, ein tur på stranda eller spelkveld.
 • Dersom du er usikker på kva du skal gjere, eller mistenkjer at situasjonen er akutt, kan du ringje Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Der kan du få råd og hjelp frå fagpersonell.

Vil du lese meir?

Besøk Av-og-til på nett: https://avogtil.no/tema/barn-og-unge/

Brev til foreldre kan du lese her

05.06.20 - Samordning på Haugalandet knytt til ettervern

NAV og barnevernstenestane på Haugalandet har samordna seg og sikra felles forståing og rutinar knytt til ettervern.

Det er særleg viktig for dei unge opp til 23 år (snart 25) det gjeld. I ung vaksen alder er det vanleg at ein flyttar på seg. Det er då barnevernstenesta i ein kommune og NAV i ein annan kommune delar på oppfølgingsansvaret.

Les retningslinjer for samarbeid mellom NAV og barnevernstjenesta i Etne/Vindafjord, Haugesund/Utsira, Karmøy/Bokn og Tysvær kommune her (Bokmål)

27.05.20 - Barnehagar og skular kan opna for fullt 2. juni

I barnehagar og barne- og ungdomsskular kan lærarar og elevar gå bort frå kravet om ein meters 
avstand frå 2. juni, og heile  skuleklassar og barnehageavdelingar kan vere samla, opplyser kunnskapsminister Guri Melby.

Nivåinndeling av smitteverntiltak
Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjer nivået som skal følgjast. 

Les meir om alt dette i artikkelen på NRK her.

Oppdaterte rettleiarar for smittevern i barnehage og skule finn du her.

27.05.20 - Opphaldstid i barnehagane framover

I dag blei det grunna låge smittetal gjer det forsvarleg at ein avdeling i barnehage kan vera ein kohort. Det vert lagt opp til eit trafikklyssystem, der me frå tysdag 2. juni går frå raudt til gult.

Gult nivå

 • Ingen sjuke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom tilsette (handhelsing og klemming)
 • Heile avdelingar vert rekna som ein kohort
 • Faste tilsette per kohort
 • Unngå trengsel og store samlingar
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohortar.
 • Dele inn uteområde for å halde avstand mellom kohorter

I Vindafjord vert det planlagt for ordinær opningstid frå måndag 8. juni i dei kommunale barnehagane.

Veke 23,  tysdag 2. juni – fredag 5. juni er opningstida kl 0730 – 1530 

25.05.20 - Ny rettleiar for barn og unge med nedsett høyrsle

Det er utarbeidd ny rettleiar for barn og unge med nedsett høyrsle i Etne og Vindafjord. Rettleiaren er vedteken av kommunalsjefane i Etne og Vindafjord 15.05.20. 

Les rettleiaren her.

19.05.20 - Gradvis gjenopning av kulturskulen

Frå måndag 18.mai, er det opna for undervisning på kultur- og læringssenteret i Ølen. Frå veke 22, mandag 25. , er det opna opp for desentralisert undervisning. Lærarane vil ha direkte kontakt med elevane m.o.t.ev.endringar i rombruk og tidspunkt der det er aktuelt.

Re-registrering

Elevar som har plass i kulturskulen og vil halda fram til hausten er det opna opp for re-registrering via speedadmin.  https://novindafjord.speedadmin.dk/account/signin?ReturnUrl=%2f

Nye søknader

Søknadsportalen til kulturskulen er open heile året.  Frist for hovudopptaket var 15.mai, men portalen vert ikkje stengd, så ein kan halde fram med å søkje via søknadsportalen:  https://novindafjord.speedadmin.dk/tilmelding#/

19.05.20 - Revidert handlingsplan for radikalisering og valdeleg ekstremisme

Denne handlingsplanen skal reviserast kvart tredje år, og er no utført. Her kan du lese revidert handlingsplan (mai 2020).

14.05.20 - Vindafjord bibliotek er med på Sommarles også i år

Vindafjord bibliotek administrerer også i år den lokale deltakinga i lesekampanjen Sommarles med oppstart 1. juni. I fjor deltok Vindafjord kommune med heile 300 elevar, klarar me fleire i år? Sommarles er også for dei nye førsteklassingane, samt dei som etter sommaren skal over i ungdomsskulen. 

Sommarles er ein digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer frå 1. juni til 31. august. På sommarles.no kan du registrere bøkene du les, samle poeng, få kule premiar og lesetips, lese den eksklusive Sommarles-forteljinga, løyse oppgåver og følge med på kva vennene dine les!

Les informasjonsskriv til foreldre/føresette her.

Les informasjonsskriv til elevane her.

Vil du vite meir om Sommarles, sjå her

Elles les meir om Vindafjord Bibliotek her – ta kontakt på telefon 53 65 58 60 dersom du lurar på noko.

Klikk for stort bilete  

 

08.05.20 - Oppstart av skule for 5. - 10. steg

08.05.20: Måndag 11. mai opnar skulane for 5.- 10. steg. 1.- 4. klasse har allereie vore på skulen i to veker, og det har gått veldig bra, elevar og tilsette har vore flinke til å forholda seg til smittevern.

Utdanningsdirektoratet har saman med Folkehelseinstituttet revidert dei eksisterande smittevernrettleiarane, som kom ut i samband med opning av barnehagar og småskulen. Desse gir råd og støtte til skular om smittevern.

Her er også informasjonsskriv til foreldre, oversett til fleire språk

Denne filmen om kva elevane bør tenkja på når dei kjem tilbake til skulen finn de her, den kan vera nyttig å sjå saman med elevane.

Det er også laga ein film der Udir fortel litt om kva ein må hugse på som vaksne i samband med opning av skulane.

Leiinga ved skulane, i samarbeid med dei tilsette, har førebudd seg på denne gjenopninga, men fekk først vite kva Regjeringa bestemte torsdag 07.05.20, på ettermiddagen. Dei har verkeleg jobba godt for å gjera denne opning trygg og god for elevane. Nokre skular er klare til å ta i mot 5.- 10. klasse allereie måndag 11.mai, medan andre kanskje må ha ein dag og to til å rigge seg. Dette er med tanke på smittevern. Det er framleis slik at elevane skal vera i faste kohortar, og halda minimum ein meters avstand. Det er dette som kan føre til utfordring med tanke på plass, difor sonderer rektor og leiinga ved skulane om det er behov for andre lokale i nærområdet, som kan vera aktuelle. Den enkelte rektor vil senda eigne informasjonsskriv om korleis skulen riggar seg til ny start.


Skyss

Kolumbus AS visar til sentrale myndigheters avgjerd om å gjenopne skulane. Her kan de lesa om korleis Kolumbus planlegg gjennomføringa av skuleskyssen, etter gjenopninga av skulane.

Smittevernreglar

 • Gjeldande smittevernreglar skal følgast, med minimum ein meters avstand mellom dei reisande
 • For å forenkle informasjonen om ein meters avstandskrav, vil seter i bussane vera merka som sperra
 • Normalt skal det berre sitja ein elev pr dobbelsete. Unnatak: elevar frå same husstand kan sitja saman på eit dobbelt sete
 • Sjåførane har ikkje høve til å følgje opp at smittevernreglene vert følgt, her oppfordrar ein skulene og elevane sine føresette om å informera elevane om dei gjeldene reglane
 • Det vert gjennomført ekstra vask av alle bussane, minimum ein gong pr døgn
 • Etter kvar tur, vil sjåførane gå over kontaktflatar med desinfiserande midlar

Gjennomføring av skoleskyssen

 • Skulebussane vil følgja oppsette ruter, til same tid og strekningar som før stenging av skulane blei gjennomført.
 • I veke 20 vil me køyre med normal kapasitet måndag, tysdag og onsdag.
 • Dersom kapasiteten på skulebussen er for liten, vil me innføre ein kombinasjon av følgende:
  • Setje inn ein ekstrabuss på avgang(ane)
  • Skulebussen køyrer to turar til skulen og to turar frå skulen.
  • Omdisponera, der det er mogleg bussmateriell for auka kapasitet
 • Må det køyres to eller fleire turar med skulebussen, må elevane informerast om dette
 • Det vert ikkje planlagd med ståplassar på skuleskyss
 • Det er ikkje nok bussmateriell i Rogaland til å køyre to bussar pr skuleskyssavgang

Elever med individuell tilrettelagt skuleskyss

 • Skyss av elever med rett til individuell tilrettelagd skule vil følgje dei same tidene som før stenging av skulene
 • Dersom smittevernreglane ikkje kan følgjast under transport, må transportør køyre fleire

Elever utan skyssrett

 • Slik situasjonen er nå, med avstandskrav vil det ikkje vera mogleg for elever uten skyssrett til å følgje skulebussane. Dette gjeld sjølv om dei har løyst gyldig billett (busskort). Kolumbus beklagar ulempene dette kan medføre for den enkelte elev, men med sterkt begrensa kapasitet, må ein prioritere dei som har rett til skuleskyss etter Opplæringslova


Tilsyn

Skuleeigar har framleis ansvar for å sørge for eit tilbod til elevar som har føresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller verksemdskritiske oppgåver, 1.-7.klasse. Terskelen for å få tilbod ligg høgt av omsyn til smittevern. Difor bør dette tilbodet reduserast så mykje som mogleg. Beredskapslinja i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbodet. Det er nok at éin føresett arbeidar i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbod dersom det ikkje finnes andre muligheiter for barnepass. Arbeidsgivar må på førespurnad kunne bekrefta at føresette er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdskritisk oppgåve.

Det skal også leggjast til rette tilsyn for barn og unge med særskilde omsorgsbehov. Her skal det gjerast eigne vurderingar. Det er den enkelte skule som kjenner elevane best, som saman med andre lokale faginstansar kan gjera gode vurderingar.


SFO

I utgangspunktet skal det vera ordinær opningstid. Det er kun høve til å  redusere opningstid ved særlege høve. Informasjon om eventuell endring av opningstid og tilbod, vil rektor informere vidare om dersom aktuelt. Skulen må lage kohortar og reglar om opphald. Det blir lagt til rette for mykje uteaktivitet. I tillegg til dei som til vanleg har SFO tilbod, kan det vera ein del elevar som har tilsyn. Rettleiar for smittevern gjeld også i SFO.

 

Nyttige lenker
 

Udir: Informasjonsskriv til foreldre, oversett til fleire språk

Udir: Skole – informasjon om koronasituasjonen

Udir: Rettleiar om smittevern for barneskule og ungdomsskule

Til barn og unge i Vindafjord

 


Spørsmål?

Har du meir spørsmål som gjeld skulestart eller tilsyn, ta direkte kontakt med rektor på skulen din. Den enkelte skule vert lokal tilpassa, med reglar og organisering grunna ulik storleik og utforming på byggja.

Dersom det er overordna spørsmål på kommunenivå, ta kontakt med skulerådgjevar Leiv Karsten Medhaug. Kontaktinformasjon til rektorane og skuleeigar finn de her.

Les elles skriv om opning av 1.-4.klasse her.

Vidare vil eg takka alle elevar, føresette og tilsette som har gjort ein formidabel innsats i den tida skulane har hatt fjernundervisning. Endeleg er det no altså opna opp for at alle elevane skal få kome tilbake til skulen, det er gledeleg. Elevar og foreldre kan vera trygge på at elevane vil bli møtt av trygge og gode vaksne, som vil gjera alt for at elevane skal få ein god oppstart. Motiverte tilsette og leiarar gler seg til å få møta elevane igjen.

Lukke til!


Med helsing

Nils Erik Eide

Kommunalsjef Oppvekst

98 28 68 72

08.05.20 - PP-Tenesta er på veg tilbake til det ordinære - i ei ekstraordinær tid

Frå og med måndag 11.05.20 er alle tilsette i PP-tenesta tilbake på kontoret på Rådhuset.

PP-tenesta jobbar fortsatt med sakkunnige vurdering for barnehage- og skuleåret 2020-21 og startar òg opp arbeid i nye saker. Observasjonar, møte og kartlegging i barnehagar og skular vert gjennomført etter avtale med leiar i barnehage og skule, og i forståing med foreldre/føresette. For all aktivitet i barnehage og skule, er det rettleiarane frå Udir som gjeld. Rutinar knytt til smittevern vil stå i innkallingane frå PP-tenesta. Grunna press på personal i barnehage og skule denne våren, både i barnehage og skule, vil kartlegging og testing som hovudregel gjennomførast på Rådhuset.

07.05.20 - Handlingsrettleiar BTI (Betre Tverrfagleg Innsats)

Vindafjord kommune er ein BTI kommune, der me i fleire år har hatt prosjektmidlar til å etablera modellen for tverrfagleg samhandling for barn og unge. Desse midlane gjekk ut 2019, og no er me over i ordinær drift der alle som har med barn og unge i Vindafjord å gjere har same rettleiar å arbeid ut frå når dei kjenner på ei uro for eit barn eller ein ungdom. Barnehagar og skular skal vera gode og inkluderande, og hjelpetenestene tilgjengelege,  slik at me saman kan gje rett hjelp til rett tid. Det skal vera trygt og godt for barn og unge og veksa opp i vår kommune. Men det er ikkje alltid alle har det slik.

Kva gjer du dersom du lurar på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp? Rettleiaren er og til bruk for alle som bur i Vindafjord. Ta ein kikk her og sjå kva du kan gjere.

Om du er ungdom og har spørsmål kan du kanskje finne nokre svar her.

29.04.20 - Skulehelsetenesta aukar opp tilbodet

Skulehelsetenesta auker no opp tilbodet for born i skulehelsetenesta og me ser fram til å møte elevane igjen. Vi har fokus på smittevern og fylgjer gjeldande retningslinjer frå Folkehelseinstituttet.

Helsesjukepleiar er vanligvis ikkje tilstades ved skulen, men tilgjengelig på telefon, teams for chat og videosamtale. Men me kan kontaktas alle dagar på telefon,og etter avtale møte elevane på oppsette dagar, sjå nedanfor.

Kontaktperson: Malene Vestbø tlf: 90 72 20 59.
Bjoa:                     Mandag
Vågen:                 Tysdag
Ølen:                    Torsdag og fredag

Kontaktperson: Snefrid Trondsen Tlf: 48 89 09 28    
Vikedal:               Tysdag
Sandeid:              Onsdag
Imsland:              Onsdag x 1 pr mnd

Kontaktperson: Bjørg A. Stokland tlf. 97 67 48 39
Skjold/Vik:           Torsdag

Kontaktperson: Hilde Bjerkreim tlf: 99 57 09 69
Vats:                     Tysdag

27.04.20 - Erfaringar etter ei veke med utvida smitteverntiltak i barnehagane

Erfaringar etter ei veke med utvida smitteverntiltak i barnehagane

Barnehagane har no vore i gang ei veke og har fått litt erfaring med den nye barnehagekvardagen. Det har vore mange rutiner som er endra for å imøtekomme smittevern tiltak.

Døme:

 • Barn og foreldre/føresette må vaske hender før dei drar heimefra og når dei kjem til barnehagen
 • Foreldre / føresette kjem i minst mogeleg grad inn i barnehagane, men barna blir møtt ute og me er i størst mogeleg grad ute
 • Det er faste kohortar (smågrupper) med barn og tilsette som er i lag heile dagen
 • To fast kohortar samarbeidar om praktiske rutiner og barna frå dei to gruppene kan også leike noko ilag
 • Barna får ikkje smørje mat sjølv og leikene er delt på dei ulike kohortane
 • Utvida reinhald

For å ivareta krava til smittevernfagleg forsvarleg drift kjem barnehagane framleis til å ha noko redusert tilbod om opphaldstid og held fram med opphald på inntil 7 timar om dagen. Truleg kjem det fleire barn tilbake til barnehagane frå 27. april når skulane opnar, så det kan vera barnehagar som på sikt vil måtte vurdera å gå enno lenger ned på opphaldstida.

Informasjon frå KS om oppstart av barnehagar

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjonar og barn med særlege behov skal bli ivareteken utover opphaldstid på 6 – 7 timar, om det er påkrevd.

16.04.20 - Oppstart barnehagar

16.04.202: Måndag 20. april opner barnehagane i Vindafjord, men det vert ein anneleis kvardag enn den me er kjent med.

For å ivareta smittervern og helsefaglege hensyn må me gjera nokre grep og vil difor ikkje kunne starte opp med opphaldstid på meir enn opp mot 7 timar kvar dag for barn som har full plass. Me må sikre nok tilsette gjennom heile dagen for å møte alle på ein forsvarleg, trygg og god måte i tråd med Rettleiiar for smittevern 

Dette betyr at barnehagane fram mot 1. mai vil ha begrensa opningstid på 7,5 timer pr dag. Tidspunkt kan varier mellom barnehagar og avdelingar, då barnehagane vil ha dialog med foreldre/føresette for å ha full oversikt over kven som kjem i barnehagen frå måndag av. Barnehagane er klare til opning for alle, og foreldrebetaling blir lagt inn igjen frå 20.april (14.april for dei som allereie har nytta seg av tilbod om tilsyn).  

Sjå gjerne filmen frå utdanningsdirektoratet saman med barnet som utgangspunkt for ein samtale før oppstart

Barnehagar - Informasjon om koronasituasjonen

Spørsmål?
Har du meir spørsmål som gjeld oppstart barnehage eller tilsyn, ta direkte kontakt med styrar i barnehagen din. Den enkelte barnehage vert lokal tilpassa, med reglar og organisering grunna ulik storleik og utforming på byggja.
Dersom det er overordna spørsmål på kommunenivå, ta kontakt med barnehagerådgjevar Inger Kathrine Sundve.

Kontaktinformasjon finn de her.

Til slutt vil eg ønskja alle lukke til med oppstarten. Barn og foreldre kan vera trygge på at ungane vil bli møtt av trygge og gode vaksne, som vil gjera alt for at dei skal få ein god oppstart. Motiverte tilsette og leiarar gler seg til å få møta barna igjen.

Med helsing

Nils Erik Eide
Kommunalsjef Oppvekst
98 28 68 72

23.04.20 - Oppstart av skule for 1. - 4. steg

23.04.20: Frå måndag 27. april opnar skulane for 1.- 4. steg igjen. Utdanningsdirektoratet har saman med Folkehelseinstituttet laga ein smittevernrettleiar som gir råd og støtte til skular.

I tillegg finn de informasjonsskriv til foreldre, oversett til fleire språk.  

Film om kva elevane bør tenkja på når dei kjem tilbake til skulen finn de her. Det er også laga ein film der Udir fortel litt om kva ein må hugse på som vaksne når skulane opnar opp igjen.

Skyss
Vår transportør Kolumbus har tryggja oss på at dei held seg til nasjonale retningslinjer når det gjeld smittevern. I tillegg til det som står i rettleiaren på side 14, informerer Kolumbus om følgjande:

 • Sjåførane har ikkje høve til å rettleia elevane på bussane, her må føresette/skulane informera elevane på førehand korleis dei skal setja seg i bussane.
 • Ein reisande pr. dobbelsete (søsken kan sitja saman).
 • Sjåførane har heller ikkje høve til å hjelpa dei minste med setebeltet.
 • Framdøra på bussane er sperra, kun inngang/utgang bak.
 • Dei to fremste seteradene på bussane er avsperra.
 • Maxitaxi/minibuss som har 16 sitjeplassar, er det mogleg å ta med 10 sitjande passasjerar.
 • Maxitaxi/minibuss med 12 sitjeplassar, 8 sitjande passasjerar.
 • Vanleg taxi (personbil) maks 2 passasjerar, ingen i framsetet.
 • Rullestoltransport i stor taxi, maks 2 rullestolar, dersom 1 meter mellom kvar rullestol. Elles er det maks ein rullestol.

I tillegg til avstandskrava har alle transportørar, buss og taxi sett i verk ekstra reinhald av køyretøya. Sjåførar vaskar over alle kontaktflatar med desinfiserande midlar etter kvar tur.

Tilsyn
Skuleeigar har framleis ansvar for å sørge for eit tilbod til elevar som har føresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller verksemdskritiske oppgåver, 1.-7.klasse. Terskelen for å få tilbod ligg høgt av omsyn til smittevern. Difor bør dette tilbodet reduserast så mykje som mogleg. Beredskapslinja i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbodet. Det er nok at éin føresett arbeidar i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbod dersom det ikkje finnes andre muligheiter for barnepass. Arbeidsgivar må på førespurnad kunne bekrefta at føresette er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdskritisk oppgåve.

Det skal også leggjast til rette tilsyn for barn og unge med særskilde omsorgsbehov. Her skal det gjerast eigne vurderingar. Det er den enkelte skule som kjenner elevane best, som saman med andre lokale faginstansar kan gjera gode vurderingar.

SFO
I utgangspunktet skal det vera ordinær opningstid. Det er kun høve til å  redusere opningstid ved særlege høve. Informasjon om eventuell endring av opningstid, vil rektor informere vidare om dersom aktuelt. Skulen må lage kohortar og reglar om opphald. Det blir lagt til rette for mykje uteaktivitet. I tillegg til dei som til vanleg har SFO tilbod, kan det vera ein del elevar som har tilsyn. Rettleiar for smittevern gjeld også i SFO.

Nyttige lenker
Udir: Informasjonsskriv til foreldre, oversett til fleire språk
Udir: Skole – informasjon om koronasituasjonen
Udir: Rettleiar om smittevern for barneskulen
Til barn og unge i Vindafjord

Spørsmål?
Har du meir spørsmål som gjeld skulestart eller tilsyn, ta direkte kontakt med rektor på skulen din. Den enkelte skule vert lokal tilpassa, med reglar og organisering grunna ulik storleik og utforming på byggja.

Dersom det er overordna spørsmål på kommunenivå, ta kontakt med skulerådgjevar Leiv Karsten Medhaug.

Kontaktinformasjon til rektorane og skuleeigar finn de her.

Til slutt vil eg ønskja alle lukke til med oppstarten. Elevar og foreldre kan vera trygge på at elevane vil bli møtt av trygge og gode vaksne, som vil gjera alt for at elevane skal få ein god oppstart. Motiverte tilsette og leiarar gler seg til å få møta elevane igjen.

Kontaktinformasjon til rektorane og skuleeigar finn de her.

Til slutt vil eg ønskja alle lukke til med oppstarten. Elevar og foreldre kan vera trygge på at elevane vil bli møtt av trygge og gode vaksne, som vil gjera alt for at elevane skal få ein god oppstart. Motiverte tilsette og leiarar gler seg til å få møta elevane igjen.

 

Med helsing

Nils Erik Eide
Kommunalsjef Oppvekst
98 28 68 72

13.04.20 - Utvida liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner

Tilsette i barnehagar/1.-4.steg i skule definert som samfunnskritiske roller frå 13.april

Tilsette i barnehagar og tilsette på 1. – 4. steg i skulen er få 13. april 2020 rekna som viktig personell i handteringa av koronakrisa. Born av personell i desse verksemdene kan få tilbod om barnehage- og skuleplass. Det er tilstrekkeleg at ein føresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikkje bur saman med begge foreldra/føresatte, men der den eine føresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det og bli gitt tilbod om plass.

Les meir på: https://www.udir.no/korona#ikkehjemme

Med helsing  
Utdanningsdirektoratet  

03.04.20 - Microsoft Teams blir stengt for elevar i påskeferien

Påsken er ei tid med undervisningsfri, og i den samanheng har eigar bestemt at Teams blir stengt ned i heile påskeferien. Denne kommunikasjonsplattforma vart innført i denne perioden for at ein skal ha ein god kommunikasjon mellom elev og lærar rundt skulearbeidet. Kommunen har ansvar for personvern og tilsyn av bruken av denne.

03.04.20 - Korleis snakke til barn og foreldre om nettvett?

Sjekk ut dette dokument med tips til korleis ein kan snakke til barn og foreldre om nettvett:

30.03.20 - Læringsmiljøprosjekt

To av skulane våre skal delta i eit læringsmiljøprosjekt i regi av Udir over dei to neste to skuleåra. Det er skulane Ølen og Vikedal. Det har over tid vore ein stor utfordring på ein av skulane, slik at Utdanningsdirektøren i Rogaland oppmoda kommunen å delta på dette prosjektet. Barnehagane i dei to bygdene blir også med på prosjektet, i tillegg til PPT.

Læringsmiljøprosjektet er eit tilbod til kommunar med barnehagar og skular som ønskjer å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som ønskjer direkte støtte og rettleiing frå rettleiarar som kjem til kommunen.

Faste rettleiingsteam vil vera tilknytt kommunen. Og kvart semester vil det vera faste samlingar for alle. Kommunen deltek med to skular, og kan også ta med to barnehagar. Dette er meint som et førebyggjande tiltak.

Her finn du meir info om Læringsmiljøprosjektet.

 

26.03.20 - Eksamen 2020 er avlyst

Ut frå den uventa skulekvardagen me fekk med korona-epedimien, vart undervisninga og førebuinga til eksamen annleis denne våren. Eksamen, skriftleg og munnleg, er altså avlyst for 10.klasse.  

Skulane vil prøva å leggja til rette for at alle skal få ei god vurdering og få høve til å vise kunnskapen sin som eit godt grunnlag for standpunkt karakter i alle fag. Skulen ynskjer også å gi alle god trening i avsluttande prøvar - munnlege og skriftleg.

24.03.20 - Til barn og unge i Vindafjord!

Treng du å prate med nokon? Helsesjukepleiar er her for deg!

20.03.20 - Pilot i regional kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling er hovudtiltak for å sikre at alle barn får eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet, i tråd med rammeplan for barnehagane.

Sandeid barnehage er pilot i dette arbeidet i Vindafjord,  og godt i gang med sitt arbeid. Dei har kartlagt og analysert arbeidet i barnehagen og utarbeidar ein kompetanseutviklingsplan.

«Utviklingspartnere» frå Høgskolen Vestlandet har vore på besøk ein heil dag,  ute i avdelingane, på personalmøte på ettermiddagen, og elles i møter med pedagogane osb. Eit spannande arbeid er på gong, og skal utvidas med klyngebarnehagar i nettverk saman med Sandeid barnehage. Det er ynskjeleg å få alle barnehagane i kommunen med i nettverk. Arbeidet er i samarbeid med dei øvrige kommunane på Haugalandet, førebels med ein pilot i Suldal og ein i Haugesund i tillegg til vår eigen.

Les meir om Regional Kompetanseordning her

04.03.20 - Barnehage-/skulebruksplan - informasjonsskriv 1 frå rådmannen

Kommunestyret vedtok i desember 2018 at det skal utarbeidast ein barnehage – og skulebruksplan i løpet av 2020. Vindafjord kommune har leigd inn Norconsult til å utarbeide rapporten.

 

Klikk for stort bilete  

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30