Oppvekst, skule & familie

PPT - Pedagogisk-psykologisk teneste

Kontorstad: Ølen

Opningstid: kl. 08.00-15.30

Telefon: 53 65 57 10

Postadresse: PPT - Etne og Vindafjord, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

PP-tenesta kan hjelpe med

 • Lærevanskar, t.d. lese/skrivevanskar og matematikkvanskar

 • Språk- og kommunikasjonsvanskar

 • Vanskar knytta til merksemd og konsentrasjon

 • Psykososiale vanskar

 • Synsvanskar

 • Høyrevanskar

 • Motoriske vanskar

 • Mobbeproblematikk

PPT sine mest brukte arbeidsmåtar

 • Utgreiing, testing

 • Tilråding om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp

 • Rettleiing til kommunalt tilsette o.a.

 • Rettleiing til foreldre

 • Vidaretilvising til 2. og 3.linjeteneste, td. BUP og Statped 

Målsetting i kommuneplanen

 • PP-tenesta skal til ei kvar tid ha nødvendig kompetanse til å løyse sine oppgåver. 

 • PP-tenesta skal fokusere spesielt på systemretta arbeid, dvs. arbeid som utviklar gode system/rutinar til hjelp for dei som arbeider med barn, unge og vaksne

 • PP-tenesta skal bistå skular og barnehagar med kompetanseoppbygging

 • PP-tenesta skal hjelpe skulane å drive førebygging, avdekking, og avhjelping i arbeidet med lese- og skrivevanskar, samansette lærevanskar og sosioemosjonelle vanskar 

 • PP-tenesta skal støtte skulane i arbeidet med organisasjonsutvikling slik at skulane blir betre til å drive tilpassa opplæring og spesialundervisning 

Andre opplysingar

 • Me arbeider etter Opplæringsloven

 • PPT er for barn 0 - 16 år og for vaksne

 • Vaksne som ynskjer hjelp i høve til eigne lese- og skrivevanskar e.l. kan kontakte oss 

 • Me har ein PPT- kontakt for kvar barnehage og skule. Målet med denne er førebygging og konstruktive tiltak før tilmelding

 • Foreldre kan òg møte PPT- kontakten 

 • Samarbeid med helsesøstrene i høve til 3-åringane 

 • PPT har ein rettleiande funksjon i høve til barn i barnehage og skule og i høve til vaksne, med rettar etter Opplæringsloven

Tilsette Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
Tilsette Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
StillingNavnTelefonMobil
EiningsleiarLiv Ingunn H. Medhaug53 65 57 12951 23 371
KonsulentMariann Mannes53 65 57 10488 91 821
RådgjevarSonja Lærdal53 65 57 0892080622
RådgjevarInger Askeland53 65 57 07976 45 347
RådgjevarWenche Hjelmtveit53 65 57 13482 77 970
RådgjevarAnnlaug Wegner53 65 57 05416 05 075
RådgjevarUnn Salmo Pedersen53 65 57 06416 26 917
SeniorrådgjevarHanne Lise Lauvås53 65 57 09482 22 302
Sist endra 17.02.2016
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Liv Ingunn Heie Medhaug
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering