Oppvekst, skule og familie

Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta i Vindafjord kommune har utarbeida Plan for skulehelsetjenesta (PDF, 112 kB).

Målet for alt helsearbeid i skulen er at eleven skal:

  • Sjå på helse som eit positivt ord.

  • Oppleve trivsel og tryggleik

  • Ha eit positivt sjølvbilde.

  • Forstå at helse også er eige ansvar

  • Oppleve at dei er ein ressurs for seg sjølv og andre.

 

I Vindafjord kommune er det 9 barneskular, 3 ungdomsskular og 2 vidaregåande skular. Helsesøster har samtaletid kvar veke på skulane.

Skulehelsetjenesten (SHT) er leia av leiande helsesøster, i nært samarbeid med helsesøstrene, helsestasjonslegane og jordmor.

Alle elevar vert kalla inn til lege når dei tar til på skulen. På seinare klassesteg vert ikkje alle elevar kalla inn, men dei vert kalla inn etter nasjonale faglege retningslinjer. Ein følger i tillegg opp dei elevar som SHT/føresette meiner har trong for oppfølgande kontrollar.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30