Natur og næring

Skogbruk

Skogbruk - Klikk for stort bilete

Kulturlandskapet i Vindafjord er prega av velstelte småbruk i eit fjordlandskap med vekslande topografi.

Vindafjord kommune er ein stor landbrukskommune med

- 43 547 dekar dyrka jord (7,3% av land arealet)

- 2189 dekar overflatedyrka jord (0,4% av land arealet)

- 36 145 dekar gjødsla beite (6,0 % av land arealet) 

-  217 611 dekar produktivt skogareal (36,3% av land arealet) Vindafjord kommune er ein av dei to største skogbrukskommunane i Rogaland.  

Skogbruk - hogst

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Klimaskog 1

Vindafjord kommune er med i eit pilotprosjekt for å auke opptaket av CO2 og redusere global oppvarming ved planting av skog på nye areal. Tre bind CO2, og gir samstundes rein luft og viktig biomasse, som kan nyttast til produkt samfunnet treng. Det praktiske arbeidet med rydding og tilplanting av dei utvalde flatene for pilotprosjektet for klimaskog i Vindafjord er nå i gong. Om alt går som planlagt kan det bli planta om lag 550 dekar innanfor klimaskogprosjektet i Vindafjord før prosjektet vert avslutta i juni 2018.

Skogbruksplanarbeidet er nå ferdig og kravet om dokumentasjon av miljøregistrering i skog (MIS) for å kunne levere tømmer gjennom sertifiserte tømmerkjøparar (som t.d. Nortømmer og Vestskog) vert gjeldande for alle eigedommar med meir enn 100 dekar produktiv skog. Om ein manglar miljøregistrering må ein sjølv ta kostnaden ved å skaffe til veie denne dokumentasjonen, t.d. ved bruk av biolog. Med ein skogbruksplan vil du få denne dokumentasjonen inkludert. Det vil vere høve til kjøp av skogbruksplan med tilskotet frå staten (ca. 70%) fram til prosjektet vert avslutta. Ettersom planarbeidet ikkje er ferdig i Karmøy, som og er med i prosjektet, er datoen for avslutning av prosjektet foreløpig sett til 1.mai. Så du har ennå sjansen til å skaffe deg skogbruksplan med tilskot.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar
Erle Aasheim Mæland
Einingsleiar
Tlf: 53 65 61 20
E-post: Send epost