Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Natur og næring

Skogbruk

Skogbruk - Klikk for stort bilete

Kulturlandskapet i Vindafjord er prega av velstelte småbruk i eit fjordlandskap med vekslande topografi.

Vindafjord kommune er ein stor landbrukskommune med

- 43 547 dekar dyrka jord (7,3% av land arealet)

- 2189 dekar overflatedyrka jord (0,4% av land arealet)

- 36 145 dekar gjødsla beite (6,0 % av land arealet) 

-  217 611 dekar produktivt skogareal (36,3% av land arealet) Vindafjord kommune er ein av dei to største skogbrukskommunane i Rogaland.  

Kommunen oppmodar skogeigarar om å sende informasjon til kommunen på e-post gitte.halvorsen@vindafjord.kommune.no dersom de kjenner til skader av hjort i eigen skog. Det er av interesse for kommunen å vite kva bestand/område det gjeld (gjerne kart), om skadane er nye eller gamle og kor stort omfanget er, dersom de har oppfatning om det (t.d. del av stammar som har skade: 1-25%, 25-50%, over 50%). Sjølv om du har skogbruksplan, tar vi gjerne imot ein kommentar om korleis eventuelle registreringar i planen stemmer med dei skadane du sjølv er kjend med. Vi set pris på tilbakemelding innan 22. februar

Skogbruksplanarbeidet er nå ferdig og kravet om dokumentasjon av miljøregistrering i skog (MIS) for å kunne levere tømmer gjennom sertifiserte tømmerkjøparar (som t.d. Nortømmer og Vestskog) vert gjeldande for alle eigedommar med meir enn 100 dekar produktiv skog. Om ein manglar miljøregistrering må ein sjølv ta kostnaden ved å skaffe til veie denne dokumentasjonen, t.d. ved bruk av biolog. Med ein skogbruksplan vil du få denne dokumentasjonen inkludert.

Det vil vere høve til kjøp av skogbruksplan med tilskotet frå staten (ca. 70%) fram til prosjektet vert formelt avslutta. Dato for formell avslutting er pr. 21.01. ikkje sett, så du kan framleis ha ein mogeleg sjanse til å skaffe deg skogbruksplan med tilskot. Kontakt Jan Ivar Rødland, jir@vestskog.no, (90727145) for å avklare dette eller be om pristilbod.

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Vindafjord kommune er med i eit pilotprosjekt for å auke opptaket av CO2 og redusere global oppvarming ved planting av skog på nye areal. Tre bind CO2, og gir samstundes rein luft og viktig biomasse, som kan nyttast til produkt samfunnet treng. Det praktiske arbeidet med rydding og tilplanting av dei utvalde flatene for pilotprosjektet for klimaskog i Vindafjord er avslutta. Totalt er det planta 500 dekar klimaskog i kommunen. Felta skal framover følgast opp med vanlege skogskjøtseltiltak.

 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar
Erle Aasheim Mæland
Einingsleiar
Tlf: 53 65 61 20
E-post: Send epost