Natur og næring

Frå 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar-oppgåvene til kommunen. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen. Oppgåvene som er overførte er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgivaravgift, motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Alle spørsmål og førespurnadar som gjeld skatt må difor rettast til Skatteetaten. Meir info: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

Vindafjord kommunestyre vedtok i møte 18.12.2018 at det i 2019 skal være ei ny ålmenn taksering som grunnlag for eigedomsskatt frå 2020. Det betyr at alle skattepliktige eigedomar har blitt taksert av kommunen i løpet av hausten/vinteren 2019. Kommunestyret har også bestemt at for bustadeigedommar skal det reknast ut eigedomsskatt etter formuegrunnlag som er fastsatt av skatteetaten. Desse bustadeigedommane trenger ikkje kommunen å synfara, då man får taksten frå skatteetaten. Les meir om formuegrunnlag på https://www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

I mars 2020 vil alle få ein skattesetel med informasjon om ny takst og detaljert utteikning av denne, kor mykje man må betala i eigedomsskatt, og klagemogligheiter. Det blir også lagt ut eigedomsskattelistar for heile kommunen 1 mars 2020.

I forbindelse med ny ålmenn eigedomsskattetaksering, blir eigedomsskatt på kommunale gebyrer for 1. og 2. termin i år fakturert på 2. termin. 3. og 4. termin blir fakturert som normalt.

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30