Natur og næring

Det er mykje informasjon om skatt, og ikkje minst kan det av og til vera vanskeleg å vita kor ein skal venda seg for å få svar. Her finn du svar på dei mest vanlege spørsmåla.

KONTAKTINFORMASJON – Etne og Vindafjord kommunar har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor. 

Skal du kontakta skatteoppkrevjar i Ølen eller Skatteetaten i Haugesund? -  Me har laga ein oversikt over kva tilfelle du kontaktar skatteoppkrevjaren eller skatteetaten.

Vindafjord kommunestyre vedtok i møte 18.12.2018 at det i 2019 skal være ei ny ålmenn taksering som grunnlag for eigedomsskatt frå 2020. Det betyr at alle skattepliktige eigedomar skal synfarast utvendig av kommunen i løpet av hausten/vinteren 2019. Kommunestyret har også bestemt at for bustadeigedommar skal det reknast ut eigedomsskatt etter formuegrunnlag som er fastsatt av skatteetaten. Desse bustadeigedommane trenger ikkje kommunen å synfara, då man får taksten frå skatteetaten. Les meir om formuegrunnlag på https://www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Det vil komma eit informasjonsskriv til eigarrepresentantar av skattepliktige eigedommar som skal synfarast med informasjon frå matrikkel om den aktuelle eigedommen, og om tidspunkt for synfaring. 

I mars 2020 vil alle få ein skattesetel med informasjon om ny takst og utteikning av denne, kor mykje man må betala i eigedomsskatt, og klagemogligheiter. Det blir også lagt ut eigedomsskattelistar for heile kommunen 1 mars 2020. 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30