Natur og næring

Sjøørretprosjektet

Klikk for stort bilete Rådgivende Biologer AS   

Bakgrunn
Vindafjord kommune, i samarbeid med Haugaland vannområde og Vindafjord Jakt- og Fiskerlag, tok i 2019 initiativ til å habitatkartlegge utvalgte sjøørretvassdrag. Man antok at én eller flere påvirkninger i disse vassdragene virket begrensende på produksjon av sjøørret og laks.

I løpet av sommeren og høsten 2020 ble 16 vassdrag (totalt 47 km) i hele kommunen kartlagt. Lengde på anadrom strekning (strekning hvor laks og sjøørret vandrer fra sjø til naturlig vandringshinder) varierte fra 500 meter i Vikeelva (Vikebygd) til 9,1 km i Oselva med sidebekker (Ølen).

Hva fant man
Utrettinger og forbygninger i bekke- og elveløp var totalt sett de mest omfattende inngrepene. Utretting har flere steder ført til at vassdragene har blitt kortere, mens forbygninger skaper et mer monotont livsmiljø for fisk.

Fjerning av kantvegetasjon, gjennom hogst og nedbeiting, var det nest mest utbredte inngrepet. Kantvegetasjon er avgjørende langs små bekker og elver. Den sørger for mat, skjul og skygge for artene som lever der. I tillegg binder den jord, og hindrer avrenning av næringspartikler og lignende til vassdrag. Kantvegetasjon er også en «motorvei» for landlevende arter.

Det ble registrert totalt 107 bekkelukkinger. Noen av bekkelukkingene er problematiske, fordi de kan være vandringshindre og ikke egnet som leveområder for fisk, mens andre bekkelukkinger i liten grad påvirker fisk. Halvparten av vassdragene er også påvirket av endret vannføring, primært knyttet til vannkraftproduksjon. Sammenlignet med andre områder på Haugalandet, og eller i Rogaland, er det færre inngrep og påvirkninger i vassdragene i Vindafjord.

Det understøttes av at kvaliteten på leveområdene til sjøørret og laks generelt sett er gode. Det viser også igjen på tettheten av fisk.

Utgangspunktet for det videre arbeidet er dermed godt.

Hva skjer fremover
Basert på flaskehalsene for ungfiskproduksjon, er det listet opp til sammen 57 tiltak i de 16 undersøkte vassdragene. Eksempler på tiltak er; gytegrusutlegg, steinutlegg, fjerne vandringshindre, rive forbygninger, plante kantvegetasjon etc. Kommunen håper å gå i gang med noen av tiltakene allerede i 2021, og ønsker en god og åpen dialog med grunneiere om eventuelle tiltak. Det bør legge til at samme type kartlegging har blitt gjort i Vikedalsvassdraget og i Skjoldafjorden. Man ønsker også å følge opp disse vassdragene i en eventuell tiltaksgjennomføring.

Sjøørretprosjektet er en del av vannforskriftsarbeidet, hvor hovedformålet er at vassdragene våre skal oppnå god økologisk tilstand. Det betyr at vi skal kunne benytte vannet til ulike aktiviteter uten å være bekymret for om det er forurenset samt ta vare på artene som lever i og nær vassdrag. FN har utpekt 2021-2030 til naturestaureringens tiår. Prosjektet er i så måte et bidrag til å forbedre og restaurere leveområder for blant annet sjøørret og laks.

Presentasjon av rapport på Teams
Presentasjon av rapport (vassdrag for vassdrag) fra Rådgivende Biologer AS er tenkt gjennomført via Teams 10. mars,   kl. 19.00-21.00.  Er du interessert i å få mer informasjon om ditt vassdrag og ønsker å få med deg presentasjonen, send din e-postadresse til Sven-Kato Ege (Haugaland vannområde) på enten e-postadresse; sven-kato.ege@haugesund.kommune.no eller mobnr. 476 75 739. Da blir du invitert til presentasjonen.

Du kan lese hele rapporten «Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Vindafjord kommune» her. https://www.radgivende-biologer.no/rapporter/ar-2021/habitatkartlegging-og-forslag-til-tiltak-for-sjoorret-i-vassdrag-i-vindafjord-kommune/

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30