Natur og næring

Produksjonstilskot og avløysing - ferie og fritid

Føremålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

Produksjonstilskotet omfattar ei gruppe ordningar som kan bli gitt til drift av jordbruksareal, husdyrhald og grøn- og potetproduksjon etter satsar fastsett i eller i gjeldande lovar / rundskriv og i medhald av jordbruksoppgjeret. 

Målgruppe

Jordbruksføretak som driv vanleg jordbruksproduksjon.

Kriterium

Produksjonstilskot kan bli gitt til føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon.

Produksjonstilskot i jordbruket 

Tilskot til

  • husdyr
  • birøkt
  • areal og kulturlandskap
  • dyr på inn- og utmarksbeite
  • bevaringsverdige storferasar
  • økologisk jordbruk
  • avløysing – ferie og fritid

Du søkjer på ordninga elektronisk via Altinn. No er det også mogleg å logge på Altinn sine sider med BankID.

Søknadsfrist:  15. mars og 15. oktober kvart år.  


Meir informasjon, rettleiing og forskrifter finn du på Statens Landbruksforvaltning sine nettsider:

Produksjonstilskot

Avløysing ved ferie og fritid

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar