Natur og næring

Ordninga med gjerdeklyvarar er frå 2016  supplert med hundportar som kan utplasserast langs turstiar.

Føremålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

Produksjonstilskotet omfattar ei gruppe ordningar som kan bli gitt til drift av jordbruksareal, husdyrhald og grøn- og potetproduksjon etter satsar fastsett i eller i gjeldande lovar / rundskriv og i medhald av jordbruksoppgjeret. 

Tilskot til avløysing ved sjukdom skal hjelpe til å finansiere avløysing på føretak med vanleg jordbruksproduksjon når brukar / ektefelle / sambuar på grunn av sjukdom eller svangerskap / fødsel ikkje kan delta i arbeidet på driftseininga.
 

Bønder som er 62 år og som har drive aktivt jordbruk i minst 15 år, kan søkje tidlegpensjon.

Tilskotsordinga går ut på å velja ei meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel. Bruk av miljøvennlege metodar ved spreiing av husdyrgjødsla gir betre effekt av næringstoffa i gjødsla.

Det overordna målet med miljøprogram både på nasjonalt og regionalt nivå, er å medverke til eit auka målretta miljøarbeid i jordbruket og til at jordbruket sin miljøinnsats vert meir synleg. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar