Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Natur og næring

Ordninga med gjerdeklyvarar er frå 2016  supplert med hundportar som kan utplasserast langs turstiar.

Føremålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

Produksjonstilskotet omfattar ei gruppe ordningar som kan bli gitt til drift av jordbruksareal, husdyrhald og grøn- og potetproduksjon etter satsar fastsett i eller i gjeldande lovar / rundskriv og i medhald av jordbruksoppgjeret. 

Tilskot til avløysing ved sjukdom skal hjelpe til å finansiere avløysing på føretak med vanleg jordbruksproduksjon når brukar / ektefelle / sambuar på grunn av sjukdom eller svangerskap / fødsel ikkje kan delta i arbeidet på driftseininga.
 

Bønder som er 62 år og som har drive aktivt jordbruk i minst 15 år, kan søkje tidlegpensjon.

Tilskotsordinga går ut på å velja ei meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel. Bruk av miljøvennlege metodar ved spreiing av husdyrgjødsla gir betre effekt av næringstoffa i gjødsla.

Det overordna målet med miljøprogram både på nasjonalt og regionalt nivå, er å medverke til eit auka målretta miljøarbeid i jordbruket og til at jordbruket sin miljøinnsats vert meir synleg. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar