Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Natur og næring

Jordleige

Dersom eigar ikkje ønsker å drive sjølv, må jordbruksarealet leigast vekk som tilleggsjord for 10 år om gangen.

Kopi av avtalen skal sendast kommunal landbruksforvaltning til godkjenning.

Leigeavtalen må vere skriftleg og er uoppseieleg frå eigar si side. I tillegg må den føre til driftsmessige gode løysingar.

Avtalar som ikkje oppfyller desse krava kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller overfor myndigheitene.

Det er driveplikt både på fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Rundskriv M-3/2011 om driveplikt. (PDF, 285 kB)

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar