Natur og næring

Jordbruk og husdyrhald

Kyr - Klikk for stort bilete

Kulturlandskapet i Vindafjord er prega av velstelte småbruk i eit fjordlandskap med vekslande topografi.

Vindafjord kommune er ein stor landbrukskommune med
- 43 547 dekar dyrka jord (7,3% av land arealet)
- 2189 dekar overflatedyrka jord (0,4% av land arealet)
- 36 145 dekar gjødsla beite (6 % av land arealet) 
- 217 611 dekar produktivt skogareal (36,3% av land arealet)

Vindafjord kommune er ein av dei to største skogbrukskommunane i Rogaland. Vindafjord er ein av dei største husdyrkommunane i landet, det er mjølk og kjøttproduksjon som er dominerande; og det aller meste av arealet vert nytta til grovfòrproduksjon.

 

 

Norsk institutt for bioøkonomi ( NIBIO) utførte sommaren 2015 Vegetasjonskartlegging av fem utmarksområde i Vindafjord og Tysvær kommunar, I Vindafjord er det Kaldanuten og Døldarheia som er kartlagt. Rapporten fortel om naturgrunnlaget i områda og dermed også beitekvalitet og beiteverdi. Resultata kan nyttast til arealforvaltning, skjøtsel, beitebruk og auka verdiskapning i utmarka.

Vindafjordbruket er kommunen sitt eiga meldingsblad for landbruksnæringa.

Bladet kjem ut to gonger i året.

Kyr på beite

Forpaktingsavtalar mellom eigar og brukar av eit gardsbruk, omfattar jordbruksareal, driftsbygning og bustad. Dette blir inngått for ein bestemt periode og til avtalt pris. Avtalen blir godkjent av kommunal landbruksforvaltning.

Fylkesmannen i Rogaland starta i 2010 opp eit arbeid med å få kartlagt alt innmarksbeite som er godkjent som spreieareal, ved å få digitalisert dette på ein kartportal.

Dersom eigar ikkje ønsker å drive sjølv, må jordbruksarealet leigast vekk som tilleggsjord for 10 år om gangen.

"Gardskart på Internett" er utvikla spesielt for landbruksforvaltninga på kommunalt og regionalt nivå, og for næringsdrivande i jord- og skogbruket.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
Besøksadr.: Østbøvegen 2, 5585 Sandeid Postadr.: Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : landbruk@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30. Plan- og byggesak stengt tysdagar