Kartlegging av habitat i sjøørettvassdrag

Bakgrunn

Vindafjord kommune, i samarbeid med Haugaland vannområde og Vindafjord Jakt- og Fiskerlag, tok i 2019 initiativ til å habitatkartlegge utvalgte sjøørretvassdrag. Man antok at én eller flere påvirkninger i disse vassdragene virket begrensende på produksjon av sjøørret og laks.

I løpet av sommeren og høsten 2020 ble 16 vassdrag (totalt 47 km) i hele kommunen kartlagt. Lengde på anadrom strekning (strekning hvor laks og sjøørret vandrer fra sjø til naturlig vandringshinder) varierte fra 500 meter i Vikeelva (Vikebygd) til 9,1 km i Oselva med sidebekker (Ølen).

Hva fant man?

Utrettinger og forbygninger i bekke- og elveløp var totalt sett de mest omfattende inngrepene. Utretting har flere steder ført til at vassdragene har blitt kortere, mens forbygninger skaper et mer monotont livsmiljø for fisk.

Fjerning av kantvegetasjon, gjennom hogst og nedbeiting, var det nest mest utbredte inngrepet. Kantvegetasjon er avgjørende langs små bekker og elver. Den sørger for mat, skjul og skygge for artene som lever der. I tillegg binder den jord, og hindrer avrenning av næringspartikler og lignende til vassdrag. Kantvegetasjon er også en «motorvei» for landlevende arter.

Det ble registrert totalt 107 bekkelukkinger. Noen av bekkelukkingene er problematiske, fordi de kan være vandringshindre og ikke egnet som leveområder for fisk, mens andre bekkelukkinger i liten grad påvirker fisk. Halvparten av vassdragene er også påvirket av endret vannføring, primært knyttet til vannkraftproduksjon. Sammenlignet med andre områder på Haugalandet, og eller i Rogaland, er det færre inngrep og påvirkninger i vassdragene i Vindafjord.

Det understøttes av at kvaliteten på leveområdene til sjøørret og laks generelt sett er gode. Det viser også igjen på tettheten av fisk.

Utgangspunktet for det videre arbeidet er dermed godt.

Hva skjer fremover?

Basert på flaskehalsene for ungfiskproduksjon, er det listet opp til sammen 57 tiltak i de 16 undersøkte vassdragene. Eksempler på tiltak er; gytegrusutlegg, steinutlegg, fjerne vandringshindre, rive forbygninger, plante kantvegetasjon etc. Kommunen håper å gå i gang med noen av tiltakene allerede i 2021, og ønsker en god og åpen dialog med grunneiere om eventuelle tiltak. Det bør legge til at samme type kartlegging har blitt gjort i Vikedalsvassdraget og i Skjoldafjorden. Man ønsker også å følge opp disse vassdragene i en eventuell tiltaksgjennomføring.

Sjøørretprosjektet er en del av vannforskriftsarbeidet, hvor hovedformålet er at vassdragene våre skal oppnå god økologisk tilstand. Det betyr at vi skal kunne benytte vannet til ulike aktiviteter uten å være bekymret for om det er forurenset samt ta vare på artene som lever i og nær vassdrag. FN har utpekt 2021-2030 til naturestaureringens tiår. Prosjektet er i så måte et bidrag til å forbedre og restaurere leveområder for blant annet sjøørret og laks.

Presentasjon av rapport på Teams
Er du interessert i å få mer informasjon ta kontakt med Sven-Kato Ege (Haugaland vannområde) eller Hans Olav STuhaug.

Du kan også lese hele rapporten «Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Vindafjord kommune» her. 

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Sven-Kato Ege
Vassområdekoordinator for Haugalandet vassområde
E-post
Mobil 47 67 57 39

Haugalandet vassområde omfattar kommunane Vindafjord, Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira, små område av Suldal kommune , små område av Sveio kommune (Vestland), små områder av Etne kommune (Vestland).