Skjold, Tosvoll - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Med hjemmel i § 12-3 og §12-8 i plan- og bygningsloven varsles det med dette oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for del av eiendom gnr 147 bnr 2 med flere på Tosvoll i Vindafjord kommune.

Varselkart Tosvoll - Klikk for stort bilete

Planområdet inngår i dag i to gjeldende reguleringsplaner; Del av Tosvoll planID 1160-07-06 og 1160-87-06. Ny reguleringsplan vil delvis erstatte disse. I gjeldende plan 1160-07-06 er det bestemmelser om at parkering for fritidseiendommene skal foregå på felles parkeringsplass. Det er i dag opparbeidet kjøreveg frem til de aller fleste eiendommene og hovedformålet med planarbeidet er sette av arealer til felles kjøreveg som sikrer vegtilkomst til eiendommene i området. Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen.

Vindafjord kommune har vurdert at planen ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn og det utarbeides derfor ikke planprogram med konsekvensutredning i henhold til § 4-1 og 4-2 i planloven.

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere vil få eget brev om planarbeidet.

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS, Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND innen 07.01.19. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til COWI AS v/Werner Grønås på tlf. 990 90 357 eller e-post weg@cowi.com

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30