Ølensvåg, Bergsneset - Varsel om oppstart av reguleringsplan

Bergsneset - oppstart juni 2017 - Klikk for stort bilete

 

Varsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for industriområdet Bergsneset i Ølensvåg med tilgrensende sjøområder.

Planprogram for konsekvensutredning for sjøarealet og for del av landarealet som planlegges benyttet til delvis overbygget tørrdokk.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette kunngjort at det blir satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for industriområdet Bergsneset med tilliggende sjøareal, med planprogram for konsekvensutredning for sjøarealet (A)  og for  del av landarealet (B1) som går fram av kartet nedenfor.

Planområdet ligger i Ølensvåg og omfatter industriområdet på Bergsneset, i hovedsak Westcon sitt areal, med tilliggende sjøområder.

Område B omfatter landarealet og den delen av sjøarealet som i gjeldende kommuneplan er satt av til næring.

For området er det en gjeldende reguleringsplan fra 2001(Bergsneset) og for en liten del i vest fra 1980 (Ølen betong). Det er behov for endringer og oppdatering, særlig knyttet til utnyttelse av det  arealet som Kommuneplanen åpner opp for kan benyttes til industriell aktivitet på sjøsiden
Innenfor område B , på kartet merket B1 , planlegges det å etablere delvis overbygget tørrdokk med byggehøyde inntil 50 m . Et mindre område utenfor Lundeneset er satt av til ferdsel og som vil utgjøre en del av innseilingsarealet til tørrdokken . Denne delen av planområdet (B1)  skal det utarbeides konsekvensutredning for   ,ref. konsekvensutredningsforskriftens § 10.

Område A er del av et større område som i kommuneplanens arealdel er satt av til riggområde. En del av arealet  omfattes allerede av reguleringsplanen for Bergsneset .

Hensikten med denne delen av planarbeidet er å regulere arealet slik at det kan nyttes i forbindelse med industriell aktivitet knyttet til Westcon sin virksomhet på Bergsneset.

Kommuneplanen for Vindafjord kommune 2011-2021 har følgende krav i forbindelse med regulering av riggområdet: "...For eventuell industriell aktivitet i riggområda er det krav om reguleringsplan (med planprogram og KU). Planen skal beskriva kva type installasjon det gjeld og kva aktivitet som skal utførast. Det må gå fram av plandokumenta korleis all forureining kan bli kontrollert og utsleppa regulert." Jfr. plan- og bygningsloven § 4-2.

Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram som sendes på høring samtidig med varslet om oppstart av planarbeid.

Det er det tidligere varslet oppstart av separate reguleringsplaner både for landarealet og sjøarealet (hele riggområdet). Dette nye varslet er begrunnet i at det har gått lang tid siden de forrige varslene og at landarealet og tilliggende sjøareal nå søkes regulert samlet i samme plan. Det vil for øvrig bli utarbeidet en egen reguleringsplan for resten av riggområdet.

 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til undertegnede,
Petter J. Rasmussen tel. 90 86 21 32
Dikterveien 8, 5538 Haugesund

Eventuelle merknader til at arbeidet med varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram kan sendes til :
Petter J. Rasmussen AS
Dikterveien 8, 5538 Haugesund

innen 22. august 2017.

Sist endra 05.07.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering