Ølen, Mølleparken, boligblokker m.m. - Varsel om oppstart av detaljregulering

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for eit areal som ligg i nordvestre del av Ølen sentrum, Mulagata 6 mfl. eigedommar i Vindafjord kommune. Areala er omtalt som ”Hundhammertomta” på folkemunne, og er brukt til oppstilling av tungtransport.

Det skal bli lagt til rette for etablering av bustadblokker med tilhøyrande fellesanlegg - som; uteoppholdsareal, parkering, renovasjon mv. I tillegg skal det bli lagt til rette for offentleg p-plass og kaipromenade, samt fiskerihamn/privat hamn. Områda skal bli knytta opp mot vest, mot ”rosemaleren”, med offentleg gang-/og sykkelveg som følgjer E134.

Areala er i kommuneplan sett av til kombinert formål; bustad næring og tjenesteyting.

Planarbeidet er vurdert til ikkje å ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, jfr. plan- og bygningslova §§ 4-1 og 4-2. Det utarbeidast dermed ikkje planprogram og konsekvensutgreiing.

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeid skal sendast til arkitektkontoret innan 20.11.2018.

Ytterlegere opplysingar kan fås ved henvending til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
Tlf.  52 70 08 10, mail:  m.fagelklo@abhb.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30