Imsland, Vågafossen Settefisk - Planvedtak - Mindre endring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Mindre endring av Detaljregulering Vågafossen settefisk, Imsland vart vedteken av Vindafjord formannskap i møte den 16.10.19, sak 069/19.

Saksdokumenta er:

Saksdokumenta kan også sjåast på Teknisk bygg i Sandeid.

Vedtaket kan påklagast innan 3 – tre veker, rekna frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kap. VI, jf. Plan- og bygningslova §1-9. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller som e-post til: landbruk@vindafjord.kommune.no 

Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagt innan fristen.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30