E134 Bakka - Solheim - Kommunedelplan

Vindafjord kommune v/ Kommunestyret søkte 17.10.2019 Fylkesmannen i Rogaland om å få «forlenge omsynssone bandlegging med 4 år frå 20.10.2019 for arealet som inngår i kommunedelplan for E134 mellom Solheim og grensa mellom Rogaland og Vestland fylker.»

Fylkesmannen har godkjent kommunen sin søknad om forlenging av bandleggingssona for ny E134 i Vindafjord kommune i nye 4 år.

Kommunedelplan for E134 Bakka – Solheim blei vedtatt 20.10.2015. Arealet som inngår i kommunedelplan er sett av med omsynssone bandlegging. Sona er i snitt 50 meter brei på kvar side av veglinja og omfattar i tillegg planlagte kryssløysingar. Omsynssone bandlegging blir  i dette tilfelle nytta i påvente av vedtatt reguleringsplan. Bandlegginga varer i utgangspunktet i 4 år, men kan forlengast med ytterlegare 4 år, slik det nå er gjort. Bandleggingssona er heimla i plan- og bygningslova § 11-8d.

Omsynssona skal sikre at det ikkje blir gjort tiltak som kan gjere planlegging og utbygging av E134 vanskelegare eller dyrare.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30