Oppstart - Heggjo aust

 

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Sjur Heggen skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Heggjo aust, del av gnr. 273 bnr. 2 mfl. i Vindafjord kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Vindafjord kommune og på areal.omega.no. Her finn ein og planinitiativet som vart sendt til kommunen i samband med førespurnad om oppstartsmøte, og referat frå oppstartsmøtet.

Forslag til Detaljregulering for Søndenåfeltet bustadområde – reguleringsendring, Vikedal er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

 

Forslag til Detaljregulering for Vågshagen 6 bustadområde, Ølensvåg er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Skogbruk - hogst

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering