Stadnamntenesta på Vestlandet har reist namnesak for naturnamnet Vedvik(a), jf. Brev datert 10.09.2018. Saka har bakgrunn i at Fylkesmannen har føreslege Vedvika naturreservat som namn på eit nytt verneområde i Vindafjord kommune, men Vedvik er einaste skrivemåte som er godkjend for offentleg bruk i dag. Namnesaka vert reist for å få avklart rett skrivemåte i offentleg bruk. Kartverket reiser samstundes namnesak for gardsnamnet Dommasnes med avleiingar for å få avklart rett skrivemåte.

Kartverket sender med dette saka ut på lokal høyring i kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn.

Planforslaget skal handsmast i formannskapet 16.10.18.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Vågshagen 6 bustadområde, Ølensvåg blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 057/18 den 18.09.18.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Mindre endring – Detaljregulering for Vågafossen settefisk, Imsland blei vedteken i Vindafjord formannskap sak 059/18 den 04.09.18.

Framlegg til Detaljregulering for Tordalen masseuttak, Vikebygd er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Trovåg settefisk - oppstart plankart

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det meldt oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Trovåg settefisk» i Vindafjord kommune.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for eit areal som ligg i nordvestre del av Ølen sentrum, Mulagata 6 mfl. eigedommar i Vindafjord kommune. Areala er omtalt som ”Hundhammertomta” på folkemunne, og er brukt til oppstilling av tungtransport.

 

Eit "dragseid" er eit tidlegare kommunikasjonssystem mellom fjordsystema i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Vindafjord kommune har tre dragseid. Åmsosen - Ølensvåg, Sandeid - Ølen, og Kalstveit og Haraldseidvågen i Skjold.

Kommunen har dei siste åra lagt ned eit stort arbeid for at historia rundt dragseida skal bli kjent.

Bygdebøker, sogeblad, bøker, hefter og anna litteratur og informasjon om kommunen og bygdene er å få tak i hos kommunen. 
Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats og Vikebygd.

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1          5580 Ølen

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30