Framlegg til Detaljregulering for Goavik hyttefelt, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Mindre endring av Detaljregulering for Trovåg settefiskanlegg, Vikebygd blei vedteken i Vindafjord formannskap, sak 047/17 den 07.06.17.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 23.05.17, K. sak 030/17.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for fritidsbustadar Gangstøtoppen, Vikebygd blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 23.05.17, K. sak 025/17.

NVE arbeider for å få på plass eit nasjonalt kartgrunnlag – faresonekart skred – for område med stort skadepotensial frå skred i bratt terreng. Vindafjord kommune er ein av kommunane som er kartlagt. Ferdig utarbeida rapport er tilgjengeleg på kommunen og NVE sine nettsider

Vindafjord kommune

 

Kommunestyret i Vindafjord vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17, «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – Samfunnsdelen».

Vegen i vats

Vindafjord Kommune vil søkje staten om tilskot til vidare utbygging av breiband i kommunen.
Eitt av krava for å få slikt tilskot er at planen for utbygging skal vera til høyring i kommunen.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Oppstart - E134 Espelandssvingane - Gang- og sykkelveg

 

Statens vegvesen skal i samarbeid med Vindafjord kommune i gang med å lage ein reguleringsplan for gang- og sykkelveg og å utbetre E134 gjennom Espelandssvingane.

Vindafjord kommune varsla i haust oppstart av reguleringsendring for Søndenå- feltet sør. Bakgrunnen for dette er eit ønske om å sjå på deler av planområdet på nytt. Ein del tomter er små og ligg i særs bratt terreng og har nokre stadar vanskeleg tilkomst. Kommunen ønsker å sjå om ein kan finne nye løysingar og vil også vurdere andre buformer enn einebustad i området.

Kommunestyret har i sak 070/15 i møte 20.10.2015 endeleg godkjend kommunedelplan for E134 Bakka – Solheim, val av trasè gjennom Vindafjord kommune, etter § 11-15 i plan- og bygningslova.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering