Bustadsosial handlingsplan

Vindafjord kommune varslar med dette at framlegg til Bustadsosial handlingsplan 2018-2022 (PDF, 6 MB) blir lagt ut til offentleg ettersyn, med frist for uttale 5. januar 2018.

Føremålet med planen er at Vindafjord kommune skal ha ein heilskapleg og overordna plan for det bustadsosiale arbeidet.

I høve plan- og bygningslova § 12-8 blir det kunngjort oppstart av privat detaljreguleringsplan for Eiodalen, et areal som ligg sørvest for krysset E134 – Fv. 514 Sandeidvegen, i Ølen – Vindafjord kommune. Varslet gjeld eigedommane gnr. 282 bnr. 40, 58, 92, 99 mfl.

Ilsvåg Holding søkjer om løyve til produksjonsauke for regnbogeaure i stamfiskkonsesjon på lokalitet 11966 Skigelstrand

Framlegg til Detaljregulering for Solnes naust- og bustadområde, Nedre Vats er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til Detaljregulering for småbåthamn i Åmsosen, Nedre Vats er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering