Asplan Viak AS varslar i samsvar med plan- og bygningslova §12-8, på vegne av Vindafjord kommune, at følgjande planarbeid er sett i gang:

Detaljregulering for Ølen idrettsanlegg med tilkomst. PlanID 1160202101

 I Vindafjord kommunestyre 16.02.21 vart det fatta vedtak i sak 007/21  Høyring - Forskrift om folkevalde si rett til godtgjering og velferdsgoder i Vindafjord kommune, om at forskrifta skulle leggast ut på høyring i 2 veker.

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø vart vedtatt i kommunestyret 24.08.2018. Planen er ein omfattande dokumentasjon om kva som finns i Vindafjord kommune, og legg i tillegg viktige føringar for framtida.                                                  

 

Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Sandeid

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen - kun kontant betaling

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

Barnehagejente

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapet vedtok i møte 13.10.20 at det skal gjennomførast folkemøte i kvar bygd innan utgangen av januar 2021. Høyringsfristen vert utsett til 14. februar.

Formannskapet vil at resten av den opphavelege planen for gjennomføringa som kommunedirektøren foreslo held fram.

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informere om at Omega Areal as på vegne av grunneigar Agnes Mæland v/ Inge Mæland skal  utarbeide forslag til reguleringsplan for naustområde Olaugstranda, Nedre Vats, Vindafjord kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Vindafjord kommune og Omega Areal as.

Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til ope kontordag 13. oktober.

 Kommunal planstrategi og folkehelseoversikt for 2020-2023 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 22.06.2020. 

 

Forslag til planstrategi og folkehelseoversikt for Vindafjord kommune - 2020-2023 skal opp til endeleg godkjenning i Kommunestyret 22. juni 2020.

Forslaget vert med dette offentleggjort  i samsvar med  PBL § 10.1.

Link til heile dokumentet:

Link til kapittelet som omtalar folkehelseoversikta

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i deres kommune. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30