Ivar Huse Aaserød har søkt om løyve til utfylling i sjø på eigedomen 138/8 og 23 Solnes i Vindafjord. Merknadar kan sendast Fylkesmannen i Rogaland innan 4 veker.

Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd & Vikedal

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1          5580 Ølen

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

Som eit ledd i «Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv», har Rogaland fylkeskommune oppfordra kommunane i Rogaland til å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområde.

Vindafjord kommune skal starta arbeidet med kommunal planstrategi (2020 til 2023) i samsvar med plan- og bygningslova § 10-1.

Forlenging av omsynssone bandlegging med 4 nye år frå 20.10.2019.

Bandleggingssona langs planlagt ny E 134 Solheim - Fikse er heimla i plan- og bygningslova § 11-8 d).

Sona er i snitt 50 m brei på kvar side av veglina og omfattar i tillegg planlagte kryssløysingar, sjå vedtatt plankart og føresegner.

Eit "dragseid" er eit tidlegare kommunikasjonssystem mellom fjordsystema i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Vindafjord kommune har tre dragseid. Åmsosen - Ølensvåg, Sandeid - Ølen, og Kalstveit og Haraldseidvågen i Skjold.

Kommunen har dei siste åra lagt ned eit stort arbeid for at historia rundt dragseida skal bli kjent.

Bygdebøker, sogeblad, bøker, hefter og anna litteratur og informasjon om kommunen og bygdene er å få tak i hos kommunen. 

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Kommunevåpen

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30