Forslag til Områderegulering for Ølensvåg er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Forslag til Detaljregulering for Hiksdal natursteinbrot, Ølen er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

I samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-8 kunngjer Stærk & co as oppstart av arbeid med reguleringsplan for masseuttak på Sandeid i Vindafjord kommune. Området skal detaljregulerast jf. pbl § 12-3.

Skogbruk - hogst

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering