Utleige av kommunale skule- og idrettsbygg

 Skular, Ølen idrettshall og symjehallen ved Ølen skule er til utleige.

1. Ikkje noko form for utleige eller bruk av skular utanom ordinær skuletid skal føre til ekstra reinhaldsutgifter for kommunen. Det same gjeld for tilsyn.

2. Alle samkomer som har direkte tilknyting til den einskilde skule brukar skulen vederlagsfritt.

3. For kommunen sine innbyggjarar er leiga gratis vedkomande følgjande aktivitetar:

- Lag og grupper som driv kroppsøving og andre ikkje inntektsgjevande aktivitetar.

- Partipolitisk møte.

- Ikkje inntektsgjevande undervisning.

4. For friviljuge opplysningsorganisasjonar.

- er leiga gratis når dette er teke omsyn til i kursavgifta.

5. Alle, utanom dei nemnde i punkt 2, betalar leige for festar, basarverksemd, og liknande

6. For all kommersiell verksemd vert det betalt leige.

Takstar - Utleige Takstar gjeldande frå 1. januar 2016
Takstar - Utleige
Leigetakstar på skular
Klasserom (gjeld ikkje overnatting) kr 175,-
Formingsrom (utanom reiskap) kr 410,-
Gruppeovernatting per person kr 100,-
Tilegg for bruk av skulekjøkken kr 280,-
Utleige rom
a) Kommersielle tiltak, som t.d. bryllaup og konfirmasjon kr 2650,-
b) Lagsfestar, basarar, bingo og liknande kr 1040,-
c) Gravferder kr 700,-
Utleige Ølen idrettshall
Per time for heile hallen for lag frå andre kommunar opp til 8 timer kr 500,-
Per døgn for heile hallen for lag frå andre kommunar kr 3400,-
Cup arrangert av lag eller skular i kommunen, per døgn kr 1700,-
Utleige symjehall Ølen
For grupper med eigen leiar :
Vaksne kr 50,-
Barn kr 30,-
Minstepris for leige av basseng kr 420,-
Skuleklassar og samla gruppe utanom kommunen (per time) kr 540,-
Ekstra oppvarming av badstu (per gong) kr 70,-
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30