Informasjon om koronavaksinasjon i Vindafjord

Klikk for stort bileteI veke 1 starta Vindafjord kommune vaksineringa mot korona på Ølen omsorgssenter og til dei eldste i omsorgsbustadane. I starten vil talet på vaksinar vera avgrensa, og me held oss til nasjonale føringar frå Folkehelseinstituttet. Frå veke 2 vert 20 prosent av vaksinane sett av til helsepersonell.

Helsepersonell vert prioritert utifrå beredskap og pasientnært arbeid.

Slik bli vaksinen prioritert

1. Bebuarar i sjukeheim
2. Alder 85 år eller eldre + helsepersonell
3. Alder 75 til 84 år  + helsepersonell
4. Alder 65 til 74 år og enkelte personar 18 - 64 år med særleg høg risiko + helsepersonell
5. Alder 55 - 64 år med underliggjande sjukdom /tilstand
6. Alder 45 - 54 år med underliggjande sjukdom /tilstand
7. Alder 18 - 44 år med underliggjande sjukdom /tilstand
8. Andre

Vaksinen skal beskytta liv og helse hos dei mest sårbare i samfunnet vårt. Den vert tilgjengeleg for alle over 18 år utover våren 2021, og vaksinen er gratis. I første omgang innhenter me samtykke for alle over 65 år. Dei som fyller 65 år i år vil få tilbodet i prioritet 5.

Vaksinen skal settast 2 gonger med minst 3 vekers mellomrom. Studiar viser at ein vil få immunitet mot korona omlag ei veke etter siste dose. Også dei som har hatt Covid-19 er anbefalt å ta vaksinen.

Det  er smittevernavdelinga i Vindafjord kommune som har ansvar for koronavaksineringa. Det vert ikkje tilbod om vaksine hos fastlegen. Fastlegen vil melda smittevernkontoret om prioriteringar for pasientar med underliggjande sjukdom.

For fastlegar i andre kommunar

Innmelding av risikogrupper 18 - 64 år. Kontakt oss på

Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no  eller mobil 913 03 842  kvardagar mellom kl.09.00-14.00.

Samtykke

Me treng tilbakemelding frå innbyggjarar om dei ønskjer vaksine og me startar med dei eldste i risikogruppene først. Resten av befolkninga vil få melding seinare i vinter. Alle innbyggar over 65 år som har eit registrert mobilnummer vil få ein SMS der det står:

 «Du vil snart få tilbod om koronavaksine i Vindafjord  kommune. Vaksinen mot korona er gratis. Den må setjast i 2 omgangar med 3 vekers mellomrom. Ønskjer du denne vaksinen? Svar på denne meldinga med JA eller NEI og namnet ditt. Frist for svar 27. januar 2021. Helsing Vindafjord kommune»

I tillegg blir det samtidig sendt ut eit brev med meir informasjon til alle over 65 år. På denne måten vil me sikra oss om at alle i målgruppa har fått beskjed gjennom fleire kanalar. Me håpar at flest moglege svarar på SMS om dei ønskjer vaksinen eller ikkje, då det kan bli stor pågang på telefonlinja dersom alle prøver å ringa inn. Me håpar at dei som treng hjelp til dette kan få det av pårørande.

Om ein takkar nei i første omgang, vil ein få høve til å ombestemma seg på eit seinare tidspunkt.

Svarfrist for å samtykke for vaksine er 27. januar.
I denne tida kan ein også ringa inn på vaksinetelefonen 913 03 842  for å gje samtykke.

Om du ikkje har mottatt brev eller SMS, men bur i Vindafjord og er over 65 år, ber me om at du tek kontakt enten på mobil 913 03 842 eller sender ein e-post Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no

Vaksinasjon

Dei som har samtykka til vaksinasjon vil få ny informasjon frå kommunen via SMS omlag ei veke før aktuelt tidspunkt for vaksinering. Det vil då koma melding om at ein må bestilla time til koronavaksinasjon. Dei som ikkje har mobilnummer vil me prøva å få tak i via fasttelefon.

Det er ikkje høve til «drop-in»-vaksinasjon.

Time til koronavaksinasjon kan bestillast elektronisk. Det vil koma ei lenke til bestillingsportalen på SMS. Bestillingsportalen er enkelt sett opp, men ein må nytta bank-ID for å bestilla for seg sjølv eller andre.

Dersom ein ikkje har bank-ID kan ein ringa vaksinasjonstelefonen på kvardagar
mellom kl. 09.00 - 14.00 på mobil 913 03 842. Du vil då bli sett opp til time. Telefonen er stengd utanom denne tida.  

Ikkje bestill time før du har fått beskjed frå Vindafjord kommune om at det er din tur til å få vaksine.

Vaksinasjonsstad vil bli oppgitt på eit seinare tidspunkt.

Vaksinekontoret har allereie starta ein prosess med å ringa rundt til dei eldste for å innhenta samtykke. Dei som allereie er kontakta skal sjå vekk frå utsendt SMS eller brev.

Forventa biverknadar

Informasjon om biverknadar er henta frå studiar der deltakarane er følgd opp i omlag 2 månader etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadane som oppstod 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde eller moderate og gjekk over etter nokre dagar. Biverknadane var generelt mildare blant personar over 65 år. Dei vanlegaste biverknadane rapporterte var:

  • Smerter og hevelse på injeksjonsstaden
  • Trøyttheit, hovudverk, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Du kan lese meir om koronavaksinen på denne nettstaden: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Det kan kome endringar i planen dersom me får tilgang på mange vaksinar. Det er difor viktig å fylgje med på informasjon frå kommunen og på sms-meldingar som kan kome.

Ber om hjelp frå frivillige

Me har behov for frivillige som kan ta imot dei som skal vaksinera seg, visa folk til rett stad og passa på at smittevernreglane vert huska på.

Har du mogelegheit til å hjelpa i dette viktige arbeidet?

Sidan det per no ikkje er kjend kva stad, dagar, tider og i kor lang periode vaksineringa skal føregå, ber me deg gje oss ein peikepinn om når du kan bidra. Både kvardagar og helg kan verta aktuelt.

Me tek nærare kontakt med deg for å avtale bestemte tider etter kvart som me veit meir om når vaksinane kjem.

Kontakt oss på:
Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no  eller mobil 913 03 842  kvardagar mellom klokka 09.00 -14.00