Vedtak - kommunedelplan for E134 Bakka - Solheim

Kommunestyret har i sak 070/15 i møte 20.10.2015 endeleg godkjend kommunedelplan for E134 Bakka – Solheim, val av trasè gjennom Vindafjord kommune, etter § 11-15 i plan- og bygningslova.

Planen bandlegg for regulering til formål nye E134. Kommunestyret sitt vedtak inneber at kommunedelplanen har fått rettsverknad frå 20.10.2015 i samsvar med § 11-6 i PBL.

 

Arealføremål vist er i samsvar med gjeldande kommuneplan.

Planen består av revidert plankart og føresegner, planomtale og konsekvens utgreiing,  føresegner, risiko- og sårbarheitsanalyse og  temakart.

Kommunestyrevedtak 070/15 (PDF, 281 kB)

Plandokumenta ligg på på Statens Vegvesen sine nettsider: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e134bakkasolheim/kommunedelplan-med-konsekvensutgreiing

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan etter plan- og bygningslova § 11-15, tredje ledd, ikkje påklagast.

 

Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 65 65 65.

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30