Imsland skule og barnehage

Foreldresamarbeid i Imsland barnehage

Etter barnehagelova skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Små einingar kan ha felles samarbeidsutval for barnehage og skule.

Barnehagelova om foreldresamarbeid


§ 4

Foreldreråd og samarbeidsutvalg: "For å sikre samarbeidet med barnas hjem,
skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt
maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i
foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende
organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget."

 

§ 5

Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole:

"Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat barnehage og kommunal eller privat skole.

Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 11-1 fjerde ledd."

SU - Imsland skule og barnehage
Representant for: Namn
Forelder skule - FAU-leiar Hans Ilstad
Forelder skule Ann Kristin Eikeland
Forelder barnehage Rune Aksland
Forelder barnehage Hanne E. Imsland
Elevrådsleiar Madelen Rønnevik
Elev Linnea Rønnevik
Lærar Bodil Imsland
Andre tilsette Torunn Imsland
Pedagog barnehage Lillian Eikeland
Tilsett bhg. eller sfo Hege I. Birkeland
Kommunen Trygve Espevold
Vara Anna K. Steinsland
Sekretær i SU - Rektor Ellen T. Tangeraas

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

Ved kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.

Opplæringsloven seier at: "Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø"

Foreldrerådet vèl eit arbeidsutval. På foreldremøtet vèl foreldra på kvart trinn ein representant til FAU og ein vara. FAU vèl så tre representantar til samarbeidsutvalet. Leiar og nestleiar i FAU skal vere to av representantane.

I FAU er skulen representert ved

Kontaktinformasjon

Imsland skule og barnehage
Ølmedalsvegen 23, Imsland,
5583 Vikedal
E-post : imsland.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 30