Helse og omsorg

Tenestekontor

Blomstrande epleblome - Klikk for stort bilete

Tenestekontoret i Vindafjord skal sikra tilgang på helse- og omsorgstenester til alle innbyggarane i kommunen, uavhengig av alder, tenestebehov og bustad.

Ein søkjer om helse- og omsorgstenester på skjema som ligg i vårt søknadssenter (PDF, 658 kB).

Tenestekontoret svarer på spørsmål, gir rettleiing og tar i mot søknader om helse- og omsorgstenester.

Følgjande tenester kan det søkjast om gjennom tenestekontoret:

Tenestekontoret er også koordinerande eining for habilitering og rehabilitering (KE), og har ansvar for å følga opp brukarar med omfattande tenestebehov.

Ølen omsorgssenter har i 2 etg. innreda ein leiligheit til bruk for alvorleg kreftsjuke pasientar og deira pårørande. Tilbodet vert kalla "Lindrande seng". Målet er at  pasienten skal ha best mogleg livskvalitet i siste fase av livet og at dei fysiske omgivelsene er tilrettelagd for pårørande. 

Ann Kristin Tangjerd og Grethe Hustvedt Lærdal er høyrsels- og synskontakt i kommunen.
Om du treng råd og rettleiing ta kontakt. 

Kommunen har for tida tre kommunalt tilsette fysioterapeutar. I tillegg har me og ergoterapeut i 80% stilling.

Hovudsakeleg er arbeidsoppgåvene rehabilitering/opptrening av vaksne og eldre i institusjon og i heimen, arbeid blant born og ungdommar og hjelpemiddelformidling/bustadtilrettelegging.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30