Helse og omsorg

Tenestekontor

Blomstrande epleblome - Klikk for stort bilete

Tenestekontoret i Vindafjord skal sikra tilgang på helse- og omsorgstenester til alle innbyggarane i kommunen, uavhengig av alder, tenestebehov og bustad.

Ein søkjer om helse- og omsorgstenester på skjema som ligg i vårt søknadssenter (PDF, 658 kB).

Tenestekontoret svarer på spørsmål, gir rettleiing og tar i mot søknader om helse- og omsorgstenester.

Følgjande tenester kan det søkjast om gjennom tenestekontoret:

Tenestekontoret er også koordinerande eining for habilitering og rehabilitering (KE), og har ansvar for å følga opp brukarar med omfattande tenestebehov.

Dersom du har fått kreft, eller ein av dine næraste har fått kreft, kan kreftomsorga vera til hjelp og støtte.

 

Kreftkoordinator har koordinerande funksjon og samarbeidar med legane, fysioterapeutane, helsesøstrene, psykisk helseteneste, barne– og familierettleiarane og prestane i Vindafjord kommune, sjukehuset, kreftkoordinator, KOR og Kreftforeningen.

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta:

Alle personar som bur eller som midlertidig oppheld seg i kommunen, og som treng helsehjelp kan søkje kommunen om heimesjukepleie.

Hjelpa vert tildelt etter ei total vurdering av brukaren sine behov, ressursar og begrensningar.

Personar som har eit særleg hjelpebehov på grunn av sjukdom, alder, funksjonshemming eller anna, og som treng hjelp for å bu i eigen bustad kan søkje om heimehjelp.

Tildeling skjer etter individuell vurdering, og hjelpetiltak vert samordna og formidla til aktuell samarbeidspartnar i samråd med brukar.

Kommunen si helseteneste skal mellom anna omfatte medisinsk habilitering og rehabilitering. Formidling av tekniske hjelpemiddel for å betre dagleg funksjonsevne inngår i denne tenesta.

Innbyggjarar i kommunen kan søkja om utlevering av middag, slik at ein kan få ferdig laga middag køyrt heim til seg.

Tryggleiksalarm er eit låterskeltilbod i som skal hjelpa dei som bur heime til å kjenna større tryggleik.  

Omsorgsstønad (tidlegare kalla "omsorgsløn") kan bli gitt til personar som har særleg tyngjande omsorgsarbeid. Omsorgsytar har likevel ikkje eit krav på omsorgsstønad. 

Omsorgsstønad tek ikkje sikte på å gi full løn for kvar time med omsorgsarbeid, og omsorg frå søkjer må vera til det beste for den som tek imot hjelp.

Søknad om omsorgsstønad skal vera skriftleg og signert av den som yter omsorgen. Mottaker av omsorgen skal vera eining i eller akseptera at tenesta vert sett i verk.

Søknad kan ein senda til Vindafjord kommune, Tenestekontoret, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Det er Rogaland fylkeskommune som har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta.

Sandeid fengsel er ein statleg institusjon. Kommunen har ansvar for helsetenesta til innsatte i fengselet. 

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30