Helse og omsorg

Rustenesta - Informasjon frå andre

Me har samla informasjon om andre som driv med tilbod innan rus, aktuelle lovar og reglar, og anna stoff som omhandlar rusproblematikk.

Pasient- og brukerombudet

Regjeringen

Rustelefonen

Tidlig intervensjon

Fagstoff om rus

Actis - Rusfeltet sitt samarbeidsorgan

Fagrådet - Rusfeltet sin hovudorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Gatemagasinet Asfalt

Helsedirektoratet

Helsenorge

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse- ROP- lidelser

Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Artikkel om regjeringen si satsing på rusfeltet

Opptrappingsplan for rus 2016-2020

Ropbruker

Rusmiddelpolitisk handlingsplan Vindafjord kommune (PDF, 237 kB)

Rus & samfunn

Andre tilbod

Frelsesarmeen

Haugaland A-senter

Kirkens Bymisjon

Rogaland A-senter

12-Trinnsklinikken

Brukarorganisasjonar

Anomyme alkoholikere

Foreininga for human narkotikapolitikk

Anonyme narkomane

Nasjonalt forbund for folk i LAR

ProLAR

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Aktuelt lovverk

Helse og omsorgtenestelova

Helsepersonellova

Pasient- og brukarrettigheitslova

Lov om spesialisthelsetenesta

Lov om sosiale tenestar i arbeids- og velferdsforvaltninga

Lovgivning på rusfeltet

For pårørande

Adult Children of Alcoholics Norge

Al-anon, familiegrupper

A-larm Norge

BARsnakk, praterom for pårørande

Landsforeningen mot stoffmisbruk

Pårørendekompetanse

Vaksne for born

Artikkel om medavhengighet

Er du medavhengig?

12-trinnsklinikken, pårørandekurs

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30