Helse og omsorg

Pasientrettar

I Noreg vert pasientane sine rettar tatt vare på gjennom Pasientrettslova.

Formålet med lova er å sikre at alle skal ha lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Lova tar omsyn til mellom anna rett til medverknad og informasjon, barn sine rettar, journalinnsyn og eventuelle klager.

Fylkesmannen - Siste klageinstans

Individuell plan - Om du har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetenester

Pasientklage - Du kan klage på feil eller manglande behandling

Pasient- og brukarombodet - Hjelper deg om du møter problem i høve til helsetenesta

Pasientskadeerstatning - Om du har krav på erstatning etter til dømes feilbehandling

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30