Helse og omsorg

Kommunal omsorgsbustad

Kommunal omsorgsbustad er ikkje ei direkte lovpålagt teneste, men det er kommunen si plikt å medverke til å skaffe bustad til vanskeligstilte.

Tenestekontoret i Vindafjord kommune tildeler bustad og følgjer opp leigetakar etterpå.  Alle bustadane er forbeholdt dei som er vanskeligstilt på bustadmarknaden grunna sosiale, økonomiske eller helsemessige tilhøve.

Omsorgsbustadane i kommunene er om lag 40-60 kvm, er tilrettelagt med alt på eitt plan og enkel åtkomst. Bustadane har 1 soverom, bad, stove og kjøkken. Liten gang og bod er også inkludert. 

Per april 2020 har kommunen fleire ledige kommunale omsorgsbustadar:

SKJOLD, Vikanesvegen: 5 ledige på Nageltunet
SANDEID, Østbøvegen: 3 ledige i toppetasjen på bankbygget
BJOA, Hjartakervegen: 1 ledig nedst i byggefeltet    

Bygdene Vikebygd, Vikedal og Imsland har ingen ledige bustadar.
Vindafjordtunet i Vats og Rådhusplassen i Ølen har ventelister.

Tildeling av bustad krev innsending av søknad. Innkomne søknadar bli behandla av ei tildelingsnemnd med representantar frå dei ulike fagområda. Det blir gjort vedtak etter forvaltningsloven sine reglar. Utleige av kommunale bustadar samsvar med Husleigeloven § 11-1.

Søknadsskjema (PDF, 42 kB)

Søknad om kommunal omsorgsbustad eller kommunal bustad, skal skje skriftleg på eige skjema i søknadssenteret.

Søknaden sendast til:
Vindafjord kommune - Tenestekontoret
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

Ta kontakt med Tenestekontoret, tlf. 53 65 60 48 om du lurar på noko.

Kommunale bustader er utleigebustader for personar med spesielle bustadbehov av midlertidig eller varig karakter. Me skil mellom kommunal bustad og kommunal omsorgsbustad.

Kommunal bustad - Målgruppe: Den som er utan bustad, er vanskelegstilt på grunn av helse, sosiale høve eller økonomi, eller ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden.

Kommunal omsorgsbustad - Målgruppe: Den som på grunn av langvarige og/eller samansette helsevanskar (fysisk og/eller psykisk), utviklingshemming og/eller funksjonstap har behov for tilrettelagt bustad.

For menneske med psykisk utviklingshemming / fysisk funksjonshemming, tilbyr kommunen bufellesskap med heildøgns omsorgstjenester.

Personalgruppene består av vernepleiarar og andre med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, fagarbeidarar innan helse- og omsorg og assistentar med praksis.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30