Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Kommunal omsorgsbustad

Vindafjord kommune tildeler kommunal omsorgsbustad etter vedtekne reglar, og søknadane blir behandla på møte i tildelingsnemnda ca. ein gong i månaden. Det vert praktisert venteliste for kommunal omsorgsbustad, og ein kan som søkjar kome med ynskje om kor ein vil bu. Ein omsorgsbustad sin størrelse varierer frå 40-60 kvm, er tilrettelagt med alt på eitt plan og enkel åtkomst. Bustadane inneheld 1 soverom, bad, stove og kjøkken.

Per juli 2019 har kommunen fleire ledige kommunale omsorgsbustadar:

Vikanesvegen i Skjold: 5 ledige på Nageltunet
Østbøvegen i Sandeid: 3 ledige i toppetasjen på bankbygget
Hjartakervegen på Bjoa: 1 ledig i byggefeltet    

Bygdene Vikebygd, Vikedal og Imsland har ingen ledige bustadar.
Vindafjordtunet i Vats og Rådhusplassen i Ølen har ventelister.

Tjenesta er ikkje lovpålagt. Vedtak er enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven. Det blir gjort todelt vedtak i sak ved tildeling: 

  • Om søkjar fyller kriteria for tildeling eller ikkje.
  • Om søkjar fyller kriteria blir det gjort vedtak om tildeling.

Tilhøvet til leigetakarane vert regulert av Husleigeloven, samt eigne avtalar som blir inngått i høve til bustadar med spesifisert føremål og/eller leigetakar sitt behov for oppfølging i bustaden.

Utleige av tilrettelagde bustadar til vanskelegstilte skjer i samsvar med Husleigeloven § 11-1.

Søknadsskjema (PDF, 42 kB) kan du òg hente på Servicetorget. Søknaden skal sendast til Postmottak Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

 

Meir informasjon:

Lokalisering av kommunale bustadar

Kriterium for tildeling

Reglar for kommunal bustad

Søknad om kommunal omsorgsbustad eller kommunal bustad, skal skje skriftleg på eige skjema i søknadssenteret.

Søknaden sendast til:
Vindafjord kommune - Bustadkontoret
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

Ta kontakt med Bustadkontoret, tlf. 53 65 65 65 om du lurar på noko.

Kommunale bustader er utleigebustader for personar med spesielle bustadbehov av midlertidig eller varig karakter. Me skil mellom kommunal bustad og kommunal omsorgsbustad.

Kommunal bustad - Målgruppe: Den som er utan bustad, er vanskelegstilt på grunn av helse, sosiale høve eller økonomi, eller ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden.

Kommunal omsorgsbustad - Målgruppe: Den som på grunn av langvarige og/eller samansette helsevanskar (fysisk og/eller psykisk), utviklingshemming og/eller funksjonstap har behov for tilrettelagt bustad.

For menneske med psykisk utviklingshemming / fysisk funksjonshemming, tilbyr kommunen bufellesskap med heildøgns omsorgstjenester.

Personalgruppene består av vernepleiarar og andre med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, fagarbeidarar innan helse- og omsorg og assistentar med praksis.

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30