Helse og omsorg

Vindafjord kommune disponerer ulike typar omsorgsbustadar lokalisert i sentrum. Dei fleste er sjølvstendige bueiningar, men nokre er kopla opp mot felles- og personalareal.

Kommunen tildeler omsorgsbustad etter vedtatte reglar, og søknadane blir behandla på møte i tildelingsnemnda ca. ein gong i månaden. Det vert praktisert venteliste for kommunal omsorgsbustad.

Søknad om kommunal omsorgsbustad eller kommunal bustad, skal skje skriftleg på eige skjema i søknadssenteret.

Søknaden sendast til:
Vindafjord kommune - Bustadkontoret
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

Ta kontakt med Bustadkontoret, tlf. 53 65 65 65 om du lurar på noko.

Kommunale bustader er utleigebustader for personar med spesielle bustadbehov av midlertidig eller varig karakter. Me skil mellom kommunal bustad og kommunal omsorgsbustad.

Kommunal bustad - Målgruppe: Den som er utan bustad, er vanskelegstilt på grunn av helse, sosiale høve eller økonomi, eller ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden.

Kommunal omsorgsbustad - Målgruppe: Den som på grunn av langvarige og/eller samansette helsevanskar (fysisk og/eller psykisk), utviklingshemming og/eller funksjonstap har behov for tilrettelagt bustad.

Seljebakken

For menneske med psykisk utviklingshemming / fysisk funksjonshemming, tilbyr kommunen bufellesskap med heildøgns omsorgstjenester.

Personalgruppene består av vernepleiarar og andre med helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, fagarbeidarar innan helse- og omsorg og assistentar med praksis.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Avdelingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering