Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Helse og omsorg

Miljøretta helsevern

Kommunane Etne, Vindafjord, Suldal og Sauda har delegert arbeidet med miljøretta helsevern til eit interkommunalt selskap:  Senter for Miljørettet Helsevern. Vertskommune er Sauda.
Sjå link for meir informasjon

Gutar som hoppar i sjøen - Klikk for stort bilete

Folkehelseprofil 2015

Generelt kan ein sei at folkehelsestatus i befolkninga er relativt god. Folkehelseprofilen  2015 er sett opp mot tal i 2014. 

Befolkning:

Det er litt lågare tilvekst dette året mot fjoråret.
Stadig auke i tal eldre over 80 år.
Personar som bur aleine har steget med 9 % .

Levekår:

Stabilt høgt nivå i tal på dei med høgare utdanning . Litt høgare tal på barn som bur i husstandar med låg inntekt enn i fjor. Ei lita stigning i gruppa barn av einslege forsørgjarar, men her ligg ein langt lågare enn landssnittet.

Miljø:

Andelen personar som får vatn frå vassverk med god kvalitet er lågare enn landsnivå. Dette punktet har ikkje vore med i profilen tidlegare. Det er eit klart forbetringspotensialet på dette området.

Skule:

Andel 5.-klassingar som slit med å meistre lesing og rekning er høgare enn landssnittet. Rekning har ikkje vore med i profilen tidlegare. Dette blir eit klart satsingsområde dette året.

Det er auka trivsel rapportert i 10.klasse, og samstundes har mobbing same klassetrinn gått ned sett opp mot 2014.

Fråfall i vidaregåande skule er uendra lågare enn snittet i landet.

Levevanar:

Lite statistikk på dette området, men tal på kvinner som røykjer går stadig ned. Ikkje tal på overvektige gravide dette året. Forventa levealder ligg framleis høgare enn landssnittet.

Helse og sjukdom:

Forventa levealder er høgare enn landsnittet for både kvinner og menn. Stabil tal på psykisk sjukdom i kommunen , og her ligg me lågare i snitt enn landsnivå. Spesielt gledeleg er dette i gruppa 15 – 29 år. Ein ligg lågare enn landssnittet på hjarte- , kreft- og diabetessjukdom, og det er ikkje auke sidan fjoråret. Muskel- og skjelettplager ligg høgare enn snitt i fylket, men under landssnittet.

Det er også gledeleg at vaksinasjonsdekning MMR vaksine er gått opp sidan 2014.

Alle tala finn du i folkehelseprofilen for Vindafjord 2015. (PDF, 4 MB)

 

Kontaktinformasjon

Eining Helse
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30