Helse og omsorg

Dersom du har fått kreft, eller ein av dine næraste har fått kreft, kan kreftomsorga vera til hjelp og støtte.

 

Kreftkoordinator har koordinerande funksjon og samarbeidar med legane, fysioterapeutane, helsesøstrene, psykisk helseteneste, barne– og familierettleiarane og prestane i Vindafjord kommune, sjukehuset, kreftkoordinator, KOR og Kreftforeningen.

Vindafjord kommune har aktivitetstilbod for personar med ulike fasar av demens som har behov for kontakt med hjelpeapparatet og for eit tilpassa aktivitetstilbod.

Målet med tenesta er å hjelpe personen til å ivareta sine ressursar, sjølvbilde og integritet, samt å bidra til at personen kan bu heime lengst mogleg.

Ølen

Ølen omsorgssenter ligg i Ølen sentrum. Omsorgssenteret har 30 institusjonsplasser, og har basekontor for heimetenestene i Indre sone. Indre sone gir heimetenester til heimebuande i Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Sandeid, Vikedal og Imsland. Ytre sone har sitt basekontor på Vindafjord tunet og gir heimetenester til Skjold, Vats og Vikebygd.

Det er både korttidsplasser og langtidsplasser på Ølen omsorgssenter. Somatisk avdeling har 16 langtidsplasser og korttid/rehabilitering har 14 plasser inkludert seng for lindrande behandling.

I tillegg har senteret Dagsenter for eldre og produksjons kjøkken som levere ferdig varm mat til omsorgssenteret og 6 dagar i veka leverer mat til heimebuande som har matabonnement.

Det er og fysioterapeutteneste knytt til senteret.

Einingsleiar ved Ølen omsorgssenter har ansvar for kreftkoordinatane, hukommelsesteamet og høyrslekontaktane for Vindafjord kommune.

Vindafjord kommune gir tilbod om langtidsopphald ved ein av institusjonane sine til personar som på grunn av sjukdom eller omfattande funksjonssvikt ikkje lengre kan bu i eigen heim, og som har behov for døgnkontinuerleg hjelp og tilsyn.

Vindafjord kommune gir tilbod om korttidsplass ved ein av institusjonane sine til personar som på grunn av sjukdom eller funksjonssvikt har behov for opphald i ein avgrensa periode.

Målet for tenesta er å gi tryggleik til pasienten ved tilbakeføring til heimen, lindre liding og førebyggje sjukdom / avgrense følgjene av sjukdom.

Demensomsorg i institusjon er i Vindafjord kommune lagt til Vindafjordtunet i Vats.

Tilbodet er for personar med ulike fasar av demens, som har behov for institusjonsopphald, eller personar med forvirringstilstand/uro utan ferdigstilt diagnose der utredning er ein del av tilbodet.

Kommunen sitt hukommelsesteam kan hjelpe med utredning. (PDF, 623 kB)

Vindafjordtunet

 

Vindafjordtunet er delt inn i to soner, sone 1 er demensomsorga og sone 2 er geriatrisk avdeling og heimetenester til Skjold, Vats og Vikebygd.

Inne- og utetenesta er samordna slik at dei tilsette jobbar både ute i heimetenesta og inne på avdelingane.

Det er to omsorgssenter i Vindafjord kommune. Vindafjordtunet i Vats, og Ølen omsorgssenter i Ølen.

Vindafjord kommune har tilbod om aktivitetar for heimebuande som treng tilsyn, aktivisering, eller sosial kontakt.

Målet for tenesta er å medverke til å skape inspirasjon og trivsel i kvardagen, og hjelp til å oppretthalde eige funksjonsnivå.

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65